Każdy mieszkaniec Mrągowa może być pomysłodawcą zmian w naszym mieście. Rada Miejska uchwaliła INICJATYWĘ OBYWATELSKĄ, która jest ważnym elementem demokracji bezpośredniej. Masz pomysł? Weź sprawy w swoje ręce!

Rada Miejska w Mrągowie ustaliła w jaki sposób mrągowianie mogą realizować w mieście oddolne inicjatywy społeczne. Uchwała nr 2 Rady miejskiej w Mrągowie z 28 lutego 2019 roku określa szczegółowe zasady wnoszenia INICJATYW OBYWATELSKICH, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał.

Czego mogą dotyczyć inicjatywy obywatelskie? Otóż mogą dotyczyć wszystkiego, czym zajmuje się Rada Miejska.

KROK po KROKU jak wnieść inicjatywę obywatelską pod obrady Rady Miejskiej:
1. Utworzenie komitetu (min. 10 osób).
2. Zawiadomienie pisemne Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie 14 dni od utworzenia komitetu.
Zawiadomienie musi zawierać:
– podpisy wszystkich członków komitetu z podaniem ich miejsca zamieszkania,
– informację czego dotyczy przedmiot inicjatywy uchwałodawczej,
– projekt uchwały.
3. Podpisy co najmniej 300 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej z podaniem imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania.

Uchwała złożona przez obywateli musi przejść analogicznie taką samą procedurę obradowania jak projekt złożony przez radnego lub grupę radnych.

(art. 7 i 18 Ustawy o samorządzie gminnym).