Wszyscy obywatele naszego kraju, niezależnie od pełnionej funkcji mają prawo do tego by móc sprawdzać, kontrolować i weryfikować działania podejmowane przez władze publiczne. Niezależnie od tego działania te czy dotyczą lokalnych władz samorządowych czy też władz na poziomie centralnym – rządowym.

Zatem takie same prawo mają także radni, którzy w imieniu swoich wyborców oraz mieszkańców naszego miasta składają zapytania lub wnioski o dostęp do informacji publicznej, które kierowane są do władz miejskich. Takie prawo daje nam ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198).

Korzystając z uprawnień wynikających z w/w ustawy o dostępie do informacji publicznej, radny Waldemar Cybul w dniu 25 lutego 2021r. złożył na ręce Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego zapytania dotyczące następujących kwestii:

1. realizacji inwestycji – Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa.
2. realizacji inwestycji – Remont nawierzchni jezdni ul. Kościelnej w Mrągowie
3. obciążeń finansowych wystawianych na Urząd Miejski w Mrągowie

Z pełną treścią złożonych zapytań złożonych przez radnego Waldemara Cybula możecie Państwo zapoznać się pobierając załączniki dołączone do artykułu.

Zapytanie nr 1

Zapytanie nr 2

Zapytanie nr 3

Zgodnie z w/w ustawą o dostępie do informacji publicznej, podmiot do którego zostanie złożony wniosek ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Mówi o tym art. 13 ust. 1. w/w ustawy – Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

Lecz jeśli w zapisach ustawy znajdują się jakieś zastrzeżenia a zadane pytanie jest niewygodne dla pytanego to wiemy, że Pan Burmistrz by uniknąć odpowiedzi posłuży się tzw. „kruczkami prawnymi”. Wszak jest doskonałym radcą prawnym i dr. habilitowanym.

Wracając do w/w ustawy o dostępie do informacji publicznej, w art. 13 ust 2. występuje zastrzeżenie następującej treści – Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jak łatwo się domyśleć Pan Burmistrz skorzystał oczywiście z tego zastrzeżenia i przesłał wnioskodawcy (radnemu Cybulowi) pismo z informacją, w którym odsuwa udzielenie odpowiedzi na pytania aż do 30 kwietnia br.

Odpowiedź nr 1

Odpowiedź nr 2

Odpowiedź nr 3

Przypomnijmy, że pytania dotyczą spraw, o które pyta wielu mieszkańców, radnych a tematy są ważne dla miasta bo dotyczą między innymi największej inwestycji oraz zabytkowej ulicy w centrum miasta.

W swoich odpowiedziach do poszczególnych zapytań pan Burmistrz zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie zapytania o przedstawienie pełnomocnictwa do zadawania mu pytań przez radnego Waldemara Cybula w imieniu radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej.

Będąc koncyliacyjni pozytywnie odnieśliśmy się do prośby naszego Burmistrza i takie upoważnienie zostało mu przesłane.  Pomimo tego, że kwestia osoby reprezentującej klub radnych nie ma w przypadku takiej formy zapytania żadnego znaczenia. Czy Pan burmistrz takim żądaniem nie przekroczył swoich kompetencji stawiając się w selekcjonera? By ukazać absurd rozumowania Pana Burmistrza, doktora habilitowanego prawa, na innym przykładzie można zadać pytanie. Co zrobi Burmistrz gdy zwykły mrągowianin napisze list „w imieniu mieszkańców”? Czy mieszkańcowi będzie wolno zadać pytanie dopiero jak uzbiera podpisy wszystkich mieszkańców Mrągowa?  Ale w tym miejscu chcemy postawić ważniejsze pytanie! Jakie są PRAWDZIWE powody nie udzielenia odpowiedzi w ustawowym terminie i przesunięcie tej odpowiedzi na maksymalny okres 2 miesięcy.

Przecież zadane pytania dotyczą spraw znanych i wielokrotnie podnoszonych w mediach społecznościowych. Czy Pan Burmistrz nie chce przedstawić opinii publicznej faktów dotyczących wspomnianej już wcześniej ul. Kościelnej i zatrzymanej inwestycji? Czy dowiemy się co się dzieje z największą inwestycją, na którą dostaliśmy dofinansowanie a na dzień dzisiejszy nie wiemy co się dalej dzieje w sprawie kolektorów deszczowych. Czy jest jakiś problem by pokazać opinii publicznej na co wydatkowane są środki publiczne przez urząd miejski?

Panie Burmistrzu, cierpliwie poczekamy wspólnie z mieszkańcami na odpowiedzi do pytań, które Panu przesłaliśmy. Radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej już przyzwyczaili się do tego, że piętrzone są przed nimi różne przeszkody by otrzymać jasne i wyczerpujące informacje na zadawane przez nich pytania!
Po otrzymaniu odpowiedzi oczywiście przedstawimy je Państwu.

Radni MIS Mrągowo