„… bo to Burmistrz ma mieć wizję i pomysły i te pomysły mają być wdrażane przez pracowników…”, „…teraz będą wdrażane takie programy o jakich się Państwu jeszcze nie śniło, które sprowokują mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów i w konsekwencji doprowadzą do obniżki cen.” Tak mówił Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski podczas ostatniej bezpośredniej debaty w Radzie Miejskiej na temat opłaty śmieciowej, która miała miejsce 28.02.2019 roku.

W dniu 29.10.2020 podniesiono o ok. 40% opłatę śmieciową w Mrągowie. Wygląda na to, że władze miasta przez prawie dwa lata zrobiły niewiele w sprawie gospodarki odpadami, a teraz cenę za to mają zapłacić mieszkańcy. Czyżby to było kolejne pustosłowie Pana Stanisława Bułajewskiego?

Zaniechania Burmistrza Stanisława Bułajewskiego, za które zapłacą mieszkańcy zwiększoną opłatą śmieciową:

1. Nie podjęto żadnych konkretnych działań zwiększających poziom segregacji śmieci wśród mieszkańców, a to obniża opłatę śmieciową,

2. Jeszcze bardziej wzrośnie problem podrzucania śmieci,

3. Bardzo ważna staje się kontrola. Likwidacja Straży Miejskiej oznacza brak kontroli bezpośredniej w terenie.

1. Segregacja kluczem do obniżenia opłaty

Faktem jest, że wprowadzone przepisy ogólnokrajowe powodują wzrost kosztów utrzymania systemu zagospodarowania śmieciami, co prowadzi do wzrostu opłaty śmieciowej. Ale tego wzrostu można uniknąć lub nawet bardzo ograniczyć poprzez działania podejmowane przez samorząd. Podstawowym działaniem samorządu jest zmobilizowanie mieszkańców do segregacji odpadów i tym samym  zmniejszenie ilości przekazywanych do zagospodarowania odpadów zmieszanych. Niestety tak jest skonstruowany system, że ma WYMUSIĆ segregowanie śmieci! To podkreślali wszyscy podczas debaty śmieciowej 28.02.2019, NAWET PAN BURMISTRZ. Ale to samorząd jest odpowiedzialny za gospodarkę śmieciową i to na nim ciąży odpowiedzialność za zwiększenie segregacji. Samorządy, które to zrozumiały mogły nawet nie podnieść opłaty śmieciowej!:

https://www.dziennikwschodni.pl/chelm/chelm-podwyzki-oplat-za-smieci-nie-bedzie-bedziemy-najtanszym-samorzadem-w-kraju,n,1000257207.html

Najprościej jest bowiem podnieść opłatę, wziąć kredyt, ale niestety przez takie działania nie rozwiążemy realnych problemów.

Już wiemy, że w tym zakresie Pan burmistrz nie miał pomysłów!

2. Problem podrzucania śmieci

Wzrastające koszty wywozu śmieci już powodują podrzucanie sobie nawzajem śmieci, a będzie jeszcze gorzej! Dlaczego to jest taki problem? Ponieważ zgodnie z nowymi przepisami właściciel śmietnika (spółdzielnia, wspólnota) który nie wyrzucił śmieci do odpowiednich pojemników zostanie obłożony „karą” administracyjną polegającą na zwiększeniu opłaty śmieciowej na kwartał aż do 4-krotności opłaty (w Mrągowie 3-krotność). Co z tego, że mieszkaniec będzie sumiennie prowadził segregację śmieci, skoro zostaną mu podrzucone śmieci do nie pasujących pojemników, a zostanie to wykryte? W Ciechanowie przygotowano się do zmian w przepisach w sposób wzorcowy przydzielając mieszkańcom zabezpieczone pojemniki: https://bezprawnik.pl/inteligentne-smietniki-w-ciechanowie/ Poziom segregacji wzrósł drastycznie! Można? Można!

Problem odczują w pierwszej kolejności członkowie wspólnot i spółdzielni. W odpowiedzi radnych Mrągowski Inicjatywy Społecznej na pytania: „Jakie działania podjęto, by nie dochodziło do sytuacji wzajemnego podrzucania sobie śmieci przez mieszkańców? Jaki jest plan działania w celu weryfikacji osób niesegregujących? Kto będzie odpowiedzialny za tę weryfikację? Jakie działania podjęto by, by zabezpieczyć kontenery wspólnot i spółdzielni w Mrągowie, by zabezpieczyć je przed podrzucaniem śmieci?”.

Otrzymaliśmy odpowiedz, że: „Zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierających odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Na podstawie tego powiadomienia wójt, burmistrz lub prezydent miasta wszczyna postępowanie w sprawie określenia w drodze decyzji wysokości opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W chwili obecnej trwają ustalenia formy przekazywania informacji przez Wykonawcę dla właścicieli nieruchomości o niewłaściwej segregacji odpadów, o czym Mieszkańcy zostaną poinformowani w stosownym czasie. W związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tut. Urząd już w sierpniu występował do Zarządców Nieruchomości w tym również do Spółdzielni Mieszkaniowych z informacją o konieczności stworzenia wspólnych gniazd pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z pojemnikami na odpady zmieszane dla poszczególnych nieruchomości, ze względu na to, że nowe zapisy ustawy wymuszają na mieszkańcach nieruchomości zabudowy wielorodzinnej odpowiedzialność solidarną za jakość prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów.

Ponadto tworząc gniazda dla poszczególnych nieruchomości każda będzie zobowiązana dbać o czystość i estetykę wokół tych pojemników. Art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (t. j. Dz. U. 2018 poz. 992 ) wprowadza domniemanie, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów, które się na niej znajdują. Dlatego władający gruntem muszą mieć świadomość dbałości o porządek na swoich nieruchomościach i odpowiedzialności za działania, osób trzecich, prowadzące do zanieczyszczenia ich nieruchomości. Zgodnie z art. 26 ustawy o odpadach do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania obowiązany jest z mocy prawa posiadacz odpadów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierana odpadów komunalnych jak również utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia tych odpadów.

Podsumowując radźcie sobie mieszkańcy sami! Tak też można! Czy nie do współpracy m .in z spółdzielniami i wspólnotami można odnieść fragment z programu wyborczego Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego: „należy zakończyć tłumaczenia, że to nie jest droga miejska, że obiekty budowle, jeziora i inne tereny podlegają pod inne podmioty – miasto musi współpracować z tymi podmiotami, by wynegocjować jak najkorzystniejsze rozwiązania dla swoich Mieszkańców”.

Program wyborczy Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego (miłej lektury):

https://mis.mragowo.pl/492/program-wyborczy-kww-stanislawa-bulajewskiego

3. Kto może kontrolować bezpośrednio czy dane gospodarstwo domowe ma kompostownik czy też wspólnota segreguje śmieci?

Najwłaściwszym organem jest Straż miejska, która jednak w Mrągowie z dniem 31.08.2020 została zlikwidowana. Na problemy jakie mogą z tego wyniknąć w odniesieniu do gospodarki odpadami w mieście wskazywaliśmy już wtedy, bo było to oczywiste! Kontrola jest ważna, ponieważ jeśli ktoś nie przestrzega przepisów, czyli np. zadeklarował kompostownik, którego nie ma, lub zgłosił mniejszą liczbę mieszkańców niż jest faktycznie, to i tak wszyscy mieszkańcy płacą za odebrane w systemie gospodarki śmieci! Płacimy więc za osoby, które nie są ujęte w systemie.

Na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4.09.2020 r. strażnicy miejscy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za brak złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nie złożenia nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – mowa tu np. o niedokonaniu zmiany zadeklarowanej liczby domowników na większą, co powodowałoby wzrost .opłaty za odbiór odpadów Mandatem mają zostać ukarane także te osoby, które złożyły deklarację, ale w niej skłamały, deklarując np. posiadanie przydomowego kompostownika, a w rzeczywistości nie posiadanie go lub nie kompostowanie w nim odpadów.

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/straz-miejska-manadat-deklaracje-odpady-komunalne-9196.html