Od pewnego czasu obserwujemy przykłady aroganckiego zachowania wobec opozycji jakie demonstrują politycy partii rządzącej na szczeblu krajowym. Jednak kiedy tego typu zachowania nacechowane butą i brakiem szacunku przenoszą się na poziom samorządu lokalnego, to znaczy że „dno” zostało osiągnięte. To już nie jest transmisja TV z ludźmi z którymi bezpośrednio się nie spotkaliśmy. Aktorami spektaklu są ludzie których mijamy na chodniku i życzymy im „Dobrego Dnia”.

Na wybranych radnych do Rady Miejskiej oraz na Burmistrzu miasta ciążą obowiązki wynikające między innymi z ustawy o samorządzie gminnym. Jednym z nich jest obowiązek utrzymania jawności działania administracji samorządowej. To ta ustawa dała obywatelom oraz radnym instrumenty, które pozwalają pytać Burmistrza o sprawy swojej małej ojczyzny. Są nimi interpelacje i zapytania, które zostały opisane w art. 24. ustawy o samorządzie gminy.

Dlatego chcemy zadać pytanie, dlaczego Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski nie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków wynikających z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym? Czy to wynika zapracowania (dwa etaty), wynik zapomnienia, czy jawny przykład arogancji?

Dlaczego do dzisiaj, Pan Burmistrz nie odpowiedział na nasze pytania zadane w interpelacji z dnia 21 kwietnia br., które dotyczyły podsumowania działalności II wiceburmistrza w naszym mieście? Pisaliśmy o tym – https://mis.mragowo.pl/592/czy-aby-nie-byl-to-najdrozszy-staz-w-historii-mragowa

Mimo upływu terminu wynikającego z zapisów art. 24, ust. 6 nie otrzymaliśmy odpowiedzi na złożone zapytania. W związku z brakiem odpowiedzi, w dniu 12 maja br. złożyliśmy ponaglenie z prośbą o udzielenie odpowiedzi. Niestety złożone ponaglenie też nie przyniosło efektu.

W związku z powyższym w dniu 05 czerwca br. została złożona do rady miejskiej skarga na bezczynność Burmistrza. Tym razem to Komisja Skarg Wniosków i Petycji zajmie się sprawą.

Treść złożonej skargi publikujemy w załącznikach.

Bardzo ważną sprawą dla mieszkańców miasta jest komunikacja miejska. Dlatego zapytaliśmy Burmistrza co zamierza zrobić w tym temacie w interpelacji z dnia 22 maja br.

Pisaliśmy o tym – https://mis.mragowo.pl/692/interpelacja-ws-komunikacji-miejskiej

Odpowiedź jaka otrzymaliśmy od Pana Burmistrza bardzo nas zaskoczyła (pisaliśmy o tym na FB 03.06)! Okazuje się że radni, mieszkańcy oraz podatnicy płacący podatki w Mrągowie, nie mają prawa wiedzieć jak urząd wydaje nasze pieniądze. A ponadto musimy udowodnić Panu Burmistrzowi, że komunikacja miejska jest sprawą o istotnym znaczeniu dla gminy by móc otrzymać dokumenty. Czy to wynika zapracowania (dwa etaty), wynik zapomnienia, czy jawny przykład arogancji?

Postanowiliśmy ponownie zapytać Burmistrza o sprawy dotyczące komunikacji. Dlatego też w dniu 05 czerwca złożyliśmy kolejną interpelację w tej sprawie. Może tym razem odpowiedź będzie pełna.

Treść złożonych dokumentów publikujemy w załącznikach:

Do pobrania: II-Interpelacja-komunikacja-miejska

Do pobrania: Skarga-na-Burmistrza-do-RM

Do zapoznania się artykuł 24 ustawy o samorządzie gminy.

Art. 24.
1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
2. W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. 7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.