Pan dr. hab. Stanisław Bułajewski został zaprzysiężony na stanowisko Burmistrza Miasta Mrągowo w dniu 22 listopada 2018 r. Od momentu objęcia swojego urzędu, informował wszem i wobec, że jest konstytucjonalistą oraz doktorem prawa. Zatrudnił w urzędzie miejskim „renomowane kancelarie prawne”, które mają odpowiadać za przestrzeganie obowiązujących przepisów. Ale w życiu bywa niestety inaczej. Szanowni Państwo, czy jako mieszkańcy Mrągowa zgadzacie się ponosić koszty za nie przestrzeganie obowiązujących przepisów, przez człowieka który zajmuje stanowisko Burmistrza Miasta Mrągowa? Czy może jednak dr. hab. Stanisław Bułajewski powinien pokryć koszty sądowe ze środków własnych?

Radni pytają – Burmistrz nie odpowiada.

Obejmując stanowisko Burmistrza dr. hab. Stanisław Bułajewski jako były samorządowiec musiał znać obowiązujące w samorządzie lokalnym przepisy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. – Dz.U. 2022 poz. 559, które w jasny sposób określają obowiązki, prawa oraz zadania, które spełnia Burmistrz czy radny. Na pewno znane też mu były przepisy wynikające z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Jednym z praw radnego jak i każdego obywatela jest możliwość zadawania pytań włodarzowi, które dotyczą działań związanych z gminą i stanowią tzw. informację publiczną – art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Takich pytań kierowanych przez radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej do Burmistrza było bardzo dużo. Niestety zdecydowana większość z nich nie doczekała się odpowiedzi lub jeśli takowa została udzielona była w swej treści wymijająca, podszyta arogancją, butą czy wręcz kpiną wobec pytających.

Historia 3 pytań do Burmistrza

Takie trzy pytania skierowane do naszego włodarza, w trybie dostępu do informacji publicznej, skierował radny Waldemar Cybul a dotyczyły one:

Sprawa 1 – wniosek o wykaz obciążeń finansowych wystawianych na Urząd Miejski w Mrągowie z dnia 25 lutego 2021 r.

Sprawa 2 – wniosek o udostępnienie wykazów głosowania podczas korespondencyjnych sesji rady miejskiej z dnia 26 lutego 2021 r.

Sprawa 3 – wniosek o udostępnienie obciążeń finansowych wystawianych przez spółki miejskie na Urząd Miejski w Mrągowie z dnia 20 grudnia 2020 r.

Od momentu złożenia w/w zapytań, zaczęła się tzw. „zabawa w kotka i myszkę” pomiędzy Burmistrzem dr. hab. Stanisławem Bułajewskim a radnym Waldemarem Cybulem.

Dla tych, którzy nie chcą czytać wszystkich wysłanych, przesłanych, odebranych, potwierdzonych, uzupełnionych dokumentów prezentujemy skrót działań w postaci materiału filmowego. Wyglądało to mniej więcej tak:

Pan dr. hab. Stanisław Bułajewski, by nie udzielić odpowiedzi radnemu na zadane pytania, w trakcie prowadzonej wymiany korespondencji zasłaniał się różnymi kruczkami prawnymi, do których należy zaliczyć między innymi:

  • przesunięcie odpowiedzi o maksymalny czas wynikający z ustawy
  • przedstawienie przez radnego pełnomocnictwa do reprezentowania Klubu Radnych MIS
  • wskazania przez pytającego, że przesłane wnioski mają szczególną istotność dla interesu publicznego
  • kolejne przesunięcie odpowiedzi o maksymalny czas wynikający z ustawy
  • wezwanie radnego Waldemara Cybula jako wnioskodawcę do osobistego podpisania wniosku, który był wysłany pocztą elektroniczną z adresu mailowego, którym posługuje się on jako radny Rady Miejskiej

Efektem tej długotrwałej zabawy w wymianę korespondencji były decyzje administracyjne w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej wydane w maju 2021 roku przez dr. hab. Stanisław Bułajewskiego.

W związku z odmową udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, radny Waldemar Cybul złożył w dniu 25 maja 2021 r. odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z wnioskiem o całkowite uchylenie wydanych decyzji administracyjnych wydanych przez dr. hab. Stanisław Bułajewskiego.

W dniu 30 czerwca 2021 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie po rozpatrzeniu złożonych odwołań wydało decyzję w którym rozstrzygnęło co następuje: uchylić w całości każdą z trzech decyzji będącą przedmiotem odwołania i przekazać sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. O rozstrzygnięciu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie został poinformowany zarówno radny Waldemar Cybul oraz Burmistrz Miasta dr. hab. Stanisław Bułajewski. Mimo miażdżącego rozstrzygnięcia dla dr. hab. Stanisław Bułajewskiego, wydanego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie nasz włodarz miał za nic wydaną decyzję. Zapewne liczył, że sprawa się rozmyje lub radny Waldemar Cybul odpuści sobie kontynuację tych trzech wniosków.

Dlaczego Radni chronią Burmistrza mimo naruszenia obowiązujących przepisów?

Mimo jasnego rozstrzygnięcia wydanego przez SKO w Olsztynie, Burmistrz nie zajął się tematem lekceważąc tym samym wydaną decyzję wyższej instancji. W związku z biernością dr. hab. Stanisława Bułajewskiego, w dniu 8 września 2021 r. radny Waldemar Cybul złożył do Rady Miejskiej skargę na bezczynność Burmistrza w sprawie trzech złożonych wniosków.

Na uwagę zasługuje fakt, iż „radni popierający Burmistrza” z premedytacją odrzucili skargi na bezczynność chroniąc tym samym włodarza i jednocześnie zaakceptowali nieprzestrzeganie przepisów przez dr. hab. Stanisław Bułajewskiego (uchwała RM nr. XLII.13.2021, uchwała RM nr. XLII.14.2021, uchwała RM nr. XLII.12.2021)

W związku z podjętymi uchwałami odrzucającymi skargi na bezczynność przez „radnych popierający Burmistrza”, w dniu 10 kwietnia 2021 r. radny Waldemar Cybul wykorzystał przysługujące mu prawo i zaskarżył w/w uchwały do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Kolejne instancje zaangażowane by uzyskać odpowiedź na pytania w sprawie gminy?

Kolejnym krokiem podjętym przez radnego Waldemara Cybula, by uzyskać odpowiedź na zadane pytania, była decyzja o wysłaniu w dniu 25 listopada 2021 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, jako drugiej instancji, skargi na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 101 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Skargę w związku przewlekłym i biurokratycznym załatwianiem spraw oraz naruszeniem praworządności w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

W dniu 17 grudnia 2021 r. radny Waldemar Cybul otrzymał odpowiedź z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w której SKO stwierdza, iż w razie bezczynności (przewlekłego prowadzenia postępowania) podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej polegającej na nie udostępnieniu tej informacji i nie wydaniu decyzji odmownej, podmiotowi którzy żądał udzielenia informacji służy wprost skarga do Sądu Administracyjnego.

Czy 13 to pechowa liczba dla Burmistrza?

W związku z informacją otrzymaną z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w dniu 13 stycznia 2022 r. radny Waldemar Cybuł przesłał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi:

Jeszcze w trakcie prowadzenia postępowania przez WSA pan Burmistrz imał się różnych działań i kruczków prawnych by uchronić swoją osobę od konsekwencji prawnych wynikających z naruszenia ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przypomnijmy, że zapytania zostały złożone na koniec 2020 i początek 2021 roku.

Za działania Burmistrza dr. hab. Stanisław Bułajewskiego zapłacą mieszkańcy?!

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrując złożone przez radnego Waldemara Cybula skargi wydał w kwietniu 2022 r. wyroki, (II SAB-Ol 29-22, II SAB-Ol 30-22, II SAB-Ol 31-22), które znajdziemy w Centralnej Bazie Orzeczeń Sadów Administracyjnych.

II SAB-Ol 29-22 – Wyrok

II SAB-Ol 29-22 – Wyrok

II SAB-Ol 29-22 – Wyrok

W każdym z trzech wyroków Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że w świetle art. 4 ust. 1 u.d.i.p. nie budzi wątpliwości, że adresat wniosku, tj. Burmistrz jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej, a żądana informacja stanowi informację publiczną, bowiem dotyczy funkcjonowania jednostki organizacyjnej, która wykonuje zadania publiczne i dysponuje majątkiem publicznym.

Ponadto sąd wskazał, że przesłanki udostępnienia informacji publicznej zostały spełnione, Burmistrz, do którego skierowano wniosek winien był podjąć działania prawem przewidziane w celu jego załatwienia. Ustawodawca przewidział, że jeżeli adresat wniosku dysponował żądaną informacją, winien on – zgodnie z art. 13 ust. 1 u.d.i.p. – udostępnić tę informację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż rozpatrując wszystkie w/w skargi WSA wskazał, że od dnia […], tj. wydania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji uchylającej decyzję Burmistrza Miasta […] z dnia […], organ nie podjął, w reakcji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przepisanego regulacjami u.d.i.p. działania, pozostawał zatem wobec tego wniosku w bezczynności i bezczynność ta trwała również w momencie wniesienia skargi do sądu.

Podsumowując temat wyroków, należy zauważyć, że WSA nakazał zwrócić koszty postępowania sądowego w łącznej wysokości 300 zł skarżącemu. Jednakże tymi kosztami obciążył organ tj. Gminę Miejską Mrągowo a nie sprawcę całego zamieszania czyli dr. hab. Stanisława Bułajewskiego.

Środki w kwocie 300 zł zostały wypłacone po imiennym wezwaniu dr. hab. Stanisław Bułajewskiego do wykonania wyroku w dniu 19 sierpnia 2022 r.

Wezwanie do wykonania wyroku 29-22

Wezwanie do wykonania wyroku 30-22

Wezwanie do wykonania wyroku 31-22

Szanowni Państwo, czy jako mieszkańcy Mrągowa zgadzacie się ponosić koszty za nie przestrzeganie obowiązujących przepisów, przez człowieka który zajmuje stanowisko Burmistrza Miasta Mrągowa? Czy może jednak dr. hab. Stanisław Bułajewski powinien pokryć koszty sądowe ze środków własnych?