Mrągowo, dnia 6 maja 2020 r.

Szanowny Pan

Burmistrz Miasta Mrągowa

Stanisław Bułajewski

Za pośrednictwem Przewodniczącego

Rady Miejskiej w Mrągowie

Henryka Nikonora

Zgodnie z art. 24, ust. 4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1434) w brzmieniu: „Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy…”, składamy niniejszą interpelację.

Interpelacja dotycząca decyzji o unieważnieniu przetargu na „Budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”

Szanowny Panie Burmistrzu,

w dniu 29 kwietnia br., o godz. 21:34:40 na stronie internetowej BIP Mrągowo została zamieszczona informacja o unieważnieniu przetargu. O tym jak ważna to inwestycja dla naszego miasta, niech świadczą Pańskie słowa z artykułu na www.mragowo.pl z dnia 23 stycznia 2020 r. pt.: Przetarg na budowę kolektorów deszczowych. To największa inwestycja Mrągowa”:

To największy projekt inwestycyjny w historii Mrągowa. Jego realizacja ma strategiczne znaczenie dla rozwiązania problemu wód opadowych w mieście. Docelowo umożliwi również przebudowę dróg w śródmieściu, a także pozwoli na wykorzystanie wielu terenów na potrzeby inwestycyjne i budownictwa.”.

Ogłaszając przetarg zakładano koszt inwestycji na poziomie 28 855 431,00 zł. Kwota dofinansowania z NFOŚiGW to 16 616 tyś zł. Projektowany wkład finansowy miasta miał wynosić 12 239 188,00 zł. Inwestycja miała być jednak realizowana do 2022 roku a udział miasta w poszczególnych latach miał się przedstawiać następująco: rok 2020 – kwota 3 625 563,00 zł, rok 2021 – kwota 6 301 313,00 zł, rok 2022 – kwota 2 071 338,00 zł. Ostateczna kwota oferenta wyniosła 26 199 000,00 zł, a więc ponad 2 500 000,00 zł mniej. Można się spodziewać, że przy zmniejszonej niż zakładano wysokości inwestycji, także coroczny udział finansowy miasta byłby odpowiednio niższy.

Pana oświadczenie w tej sprawie z dnia 02 maja 2020 r. pod tytułem „Oświadczenie Burmistrza Mrągowa ws. przetargu na kolektory deszczowe i wyborów prezydenckich 2020”, nie odnosi się w żaden sposób do wspomnianej kwestii. Zaś argumenty wskazywane w unieważnieniu są bardzo ogólnikowe i trudno dopatrzyć się w nim konkretnych danych analitycznych, na podstawie których podjął Pan tak dalekosiężną decyzję. Ponadto wymijające odpowiedzi udzielone na nasze pytania z interpelacji przesłanej do Pana 20 kwietnia 2020 r. skłaniają nas by w imieniu mieszkańców zadać Panu kilka pytań dotyczących tej najważniejszej inwestycji oraz przedstawionego uzasadnienia.

Zagadnienie 1

Cytujemy – „W interesie publicznym leży bowiem, aby Gmina Miasto Mrągowo zabezpieczała realizację zadań własnych, bezpośrednio związanych z potrzebami wspólnoty samorządowej miasta Mrągowa, w tym zakresu pomocy społecznej, edukacji, bezpieczeństwa publicznego i innych m.in. w zakresie zapewnienia środków na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej (zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem), wypłatę wynagrodzeń nauczycieli …”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o informację na podstawie jakich danych prognozuje Pan tak katastrofalne zmniejszenie dochodów miasta w odniesieniu do środków pochodzących z subwencji i dofinansowań zewnętrznych na zadania samorządu zaplanowane w 2020 roku.

2. Proszę o podanie informacji w jakiej wysokości zostały zaplanowane w budżecie miasta środki finansowe na edukację (subwencja oświatowa), opiekę społeczną (dofinansowanie na działalność MOPS i ŚDS) oraz podanie informacji o ile zmniejszyły się zaplanowane środki w budżecie 2020 w stosunku do aktualnej sytuacji związanej z epidemią.

3. Prosimy o dołączenie dokumentacji (skanów) decyzji o zmniejszeniu dofinansowań dotyczących edukacji i opieki społecznej jeśli takie zostały do UM przesłane.

Zagadnienie 2

Cytujemy – „…oraz ponoszenia wszelkich, nieprzewidzianych kosztów wynikających z wykonania polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 kwietnia br. w zakresie funkcjonowania straży gminnych w okresie epidemii.”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o informację jakie nieprzewidziane koszty zostały poniesione przez UM w związku z poleceniami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego a dotyczącymi epidemii do dnia dzisiejszego.

2. Prosimy o przedstawienie dokumentacji (skany) dotyczącej nałożonych poleceń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z ich pełną treścią oraz wszystkimi kosztami, które UM poniósł w związku z ich wykonaniem

3. Prosimy o informację jakie były zaplanowane środki finansowe w budżecie miejskim na funkcjonowanie straży miejskiej, którą zamierza Pan zlikwidować oraz jak wzrosły lub nie te koszty w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

Zagadnienie 3

Cytujemy – „Również w związku z koniecznością zwalczania skutków COVID-19, Zamawiający zmuszony był podjąć natychmiastowe działania mające na celu zwalczanie i przeciwdziałanie skutkom COVID-19, które leżą w pierwszej kolejności w interesie publicznym tj. zakup środków ochrony osobistej, zakup sprzętu do zdalnego nauczania dla potrzebujących uczniów czy też zakup wyposażenia miejsca przeznaczonego na kwarantannę dla mieszkańców.”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o podanie informacji, jakie koszty zostały poniesione przez UM w związku z zakupem środków ochrony osobistej. Prosimy o podanie wszystkich kosztów wraz udostępnieniem skanów faktur poniesionych na zakup powyższych środków lub produktów do ich wytworzenia.

2. Prosimy o przedstawienie skanów faktur w związku z poniesionymi kosztami przez UM na zakup komputerów do zdalnego nauczania.

3. Prosimy o informację czy UM ubiegał się o środki zewnętrzne na zakup komputerów do zdalnego nauczania. Jednocześnie prosimy o udostępnienie skanu złożonego wniosku w celu uzyskania refundacji.

Zagadnienie 4

Cytujemy – „Szacuje się, że skutki finansowe z tytułu nieosiągnięcia zaplanowanych w planie budżetu Miasta dochodów osiągną kwotę minimum około 6 000 000 zł, co skutkuje brakiem środków na pokrycie bieżących wydatków Miasta.”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o informację dotyczącą założeń przyjętych przez Pana, na podstawie których oparto analizę, która w konsekwencji ma doprowadzić do zmniejszenia dochodów o kwotę minimum około 6 000 000 zł?

Zagadnienie 5

Cytujemy – „Ma to związek między innymi z brakiem wpływów należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, sprzedaży mienia, działalności jednostek podległych, w tym w zakresie organizacji kluczowych dla miasta imprez masowych.”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o informację czy w związku z podawaną przez Pana szacowaną kwotą 6 000 000 zł, zagrożona jest planowana sprzedaż mienia miejskiego zaplanowana na rok 2020? Jeśli tak to jakich nieruchomości to dotyczy i dlaczego?

2. Prosimy o podanie informacji jakie dochody uzyskał budżet UM w związku ze sprzedażą stanowisk handlowych podczas imprez organizowanych w trakcie Pikniku Counry w 2019 roku. Prosimy o podanie innych przychodów, które zasiliły kasę UM w związku z innymi imprezami masowymi w 2019 roku.

3. Prosimy o informację jakie dofinansowanie do imprez promujących miasto realizowanych na amfiteatrze zostało zaplanowane w budżecie Miasta na 2020 r.

Zagadnienie 6

Cytujemy – „Na chwilę obecną do Urzędu wpłynęło już 35 wniosków o umorzenie bądź odroczenie należności z tytułu podatków i opłat. Spowoduje to obniżenie planowanych dochodów o co najmniej 400 000 zł.”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o wykaz podmiotów gospodarczych, które złożyły wnioski o których Pan informuje. W przygotowanym wykazie prosimy o podanie następujących informacji: daty wpływu wniosku do UM, czy została udzielona odpowiedź dla wnioskodawcy, jaką decyzję Pan podjął w związku ze złożonym wnioskiem i jakiej kwoty umorzenia dotyczył wniosek lub podjęta decyzja o zwolnieniu.

Zagadnienie 7

Cytujemy – „Ponadto Miasto zrezygnowało z realizacji 12 innych inwestycji szacowanych na kwotę 1 839 078 zł.”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o wskazanie, z których dwunastu zaplanowanych inwestycji Pan zrezygnował. Prosimy podać informację jakie środki finansowe były zaplanowane na realizację każdej z nich?

2. Czy konsultował Pan z kimś decyzję o wykreśleniu lub zawieszeniu wspomnianych inwestycji?

Zagadnienie 8

Cytujemy – „Wstrzymało realizację Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego, Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej na łączną kwotę 147 000 zł.”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o przedstawienie informacji jakie zadania zostały przez Pana zablokowane a były zaplanowane do realizacji w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Prosimy o podanie planowanej wartości każdego zaplanowanego zadania.

2. Prosimy o przedstawienie informacji ile szkół brało udział w zablokowanym przez Pana projekcie dotyczącym Szkolnego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Prosimy o podanie planowanej wartości całego SBO oraz planowany podział środków finansowych pomiędzy szkołami biorącymi udział w projekcie.

3. Prosimy o przedstawienie informacji jakie zadania zostały przez Pana zablokowane a były zaplanowane do realizacji w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej na rok 2020. Prosimy o podanie planowanej wartości każdego zaplanowanego zadania.

Zagadnienie 9

Cytujemy – „Ograniczone również zostały wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim, jak również w jednostkach organizacyjnych Miasta.”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o przedstawienie informacji (skan decyzji lub zarządzenia), jakie działania zostały przez Pana podjęte, które miały ograniczać wydatki w Urzędzie Miejskim oraz o informację ile oszczędności przyniosą dla kasy miejskiej w bieżącym roku kalendarzowym.

2. Prosimy o przedstawienie informacji (skan decyzji lub zarządzenia), jakie działania zostały przez Pana podjęte, które miały ograniczać wydatki w jednostkach organizacyjnych miasta oraz o informację, których jednostek dotyczą i ile oszczędności przyniosą dla kasy miejskiej w bieżącym roku kalendarzowym.

Zagadnienie 10

Cytujemy – „Powyższe działania zmierzają do generowania oszczędności, które mają być przeznaczone na zabezpieczenie interesu publicznego tj. zakup środków ochrony osobistej, zakup sprzętu do zdalnego nauczania dla potrzebujących uczniów, zakup wyposażenia miejsca przeznaczonego na kwarantannę dla mieszkańców oraz na wzmocnienie działań w zakresie pomocy społecznej skierowanych do osób zagrożonych skutkami związanej z epidemią COVID-19.”

W nawiązaniu do cytowanej wypowiedzi, w której się Pan powtarza w kwestii zakupu środków ochrony oraz komputerów do zdalnego nauczania prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o informację gdzie UM zaplanował miejsce przeznaczone na kwarantannę da mieszkańców i kto odpowiada z ramienia UM za jego organizację.

2. Prosimy o informację jakie wyposażenie zostało zakupione do miejsca przeznaczonego na kwarantannę da mieszkańców. Prosimy o skany faktur dotyczących dokonanych zakupów.

Zagadnienie 11

Cytujemy – „Dodatkowo nadzwyczajnymi okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, jest spadek dochodów spowodowany zawieszeniem działalności gospodarczej w okresie od marca do kwietnia przez podmioty gospodarcze. Na dzień dzisiejszy 68 podmiotów zawiesiło bądź zamknęło działalność tylko za pośrednictwem Urzędu. Oznacza to, że miasto Mrągowo nie uzyska zaplanowanych w budżecie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych od tych podmiotów.”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o przekazanie dokumentów z dokonanej analizy finansowej, które wskazują na prognozowane zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w okresie od marca do kwietnia.

Dodatkowo prosimy o informację na pytania, na które nie udzielił Pan pełnej informacji przy wcześniejszej interpelacji:

1. Jaką kwotę wynagrodzenia otrzymał z UM, za wykonaną pracę inwestor zastępczy, tj. przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udział w pracach komisji przetargowej?

2. W jakim terminie zostało przekazane do UM, przygotowany raport Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Prosimy o skan tego raportu.

3. Czy zostało zgłoszone do nadzoru budowlanego rozpoczęcie robót związanych z inwestycją „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”. Prosimy o skan kopi decyzji pozwolenia na budowę z klauzula ostateczności oraz skan dziennika budowy.

4. Prosimy o skan umowy pomiędzy NFOŚiGW a UM Mrągowo na dofinansowanie inwestycji „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”.

Tym razem liczymy na pełną i wyczerpująca odpowiedź na naszą interpelację.

Z wyrazami szacunku w imieniu radnych Klubu Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

Robert Wróbel i Waldemar Cybul