Zewnętrzny deweloper – Inwestor, który jest właścicielem działki przy ul. Giżyckiej zgłosił do Rady Miejskiej w Mrągowie wniosek na budowę domu wielorodzinnego. Sprawa jest o tyle nadzwyczajna, że wniosek został złożony na podstawie ustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Według tej ustawy można pominąć i nie stosować wielu przepisów, w tym najważniejszego dla urbanistyki miasta a mianowicie planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku „spec ustawy” wystarczy tylko decyzja Rady Miejskiej.

Ustawa daje czas na zgłaszanie uwag, petycji oraz opinii do wniosku. Inwestor niestety nie uwzględnił uwag zgłoszonych przez różne instytucje oraz okolicznych mieszkańców. Chodzi głównie o uwagi dotyczące wysokości zabudowy, intensywności czy zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Radni w sprawie tej inwestycji otrzymali aż trzydzieści różnych opinii i dokumentów. Materiał jest więc bardzo obszerny.

Jakie są argumenty “za” oraz “przeciw”? Opierając się na materiałach, zebraliśmy dla Państwa najważniejsze dane, które prezentujemy w poniższym zestawieniu:

ARGUMENTY ZA

 • Pan Burmistrz wskazuje w swoim uzasadnieniu, że :”…poprzez dodatkowe analizy i zbieranie informacji oceniających zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową, istniejącą podaż mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Uzyskane stanowiska przedsiębiorstw prowadzących na terenie miasta działalność deweloperską i pośrednictwa obrotu nieruchomościami bezsprzecznie wskazują, że zainteresowanie kupnem i najmem mieszkań przewyższa podaż.

ARGUMENTY PRZECIW

 • Z uzasadnienia uchwały autorstwa Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego: “Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy inwestycje realizuje się niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium”. …. “Inwestycja w części jest zgodna z ustaleniami planu.
  Nie spełnia wymogów planu w następującym zakresie:
  – w planie teren inwestycji przeznaczony jest pod usługi, inwestor realizuje wyłącznie funkcję mieszkaniową,
  zbyt bliska odległość do brzegu działki, zamiast 6 m jest 4 m,
  wysokość zabudowy z 10,5 m, zwiększono do 4 kondygnacji i wys. 15,5 m.
  za mało miejsc parkingowych Wizualizacja apartamentowca przedstawiona przez dewelopera.
 • Uwagi mieszkańców, którzy wskazali miedzy innymi, że:
  – wszystkie dotychczasowe inwestycje w tej podmokłej okolicy powodowały powstawanie pęknięć na istniejących elewacjach budynków,
  Została zaplanowana zbyt mała liczba miejsc parkingowych w stosunku do wzmożonego ruchu samochodowego
  mieszkańcy nowego budynku będą parkować na terenie sklepu Kaufland
  nazwa białostockiej spółki sugeruje, że powstaną apartamenty pod turystyczny wynajem, który będzie konkurencją dla lokalnych gestorów
  – spółka uzyskała wpis we wrześniu 2020 r, w październiku zakupiła działkę i posiada kapitał w wys. 6 tys. zł (z uzasadnienia uchwały)
 • Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna opinia pozytywna z następującymi uwagami wyrażonymi w protokole z 5.03.2021 r.:
  – okoliczny teren z obiektami usługowymi (stacja paliw) i wielkopowierzchniowymi handlowymi jest uciążliwy dla mieszkańców,
  gabaryty i wskaźniki wnioskowanej zabudowy również odbiegają od zabudowy sąsiedniej,
  zbyt niski wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej. Sugeruje się rezygnację z część i mieszkań, na rzecz zielonej strefy izolacyjnej,
  nieruchomość ze względu na kształt i orientację względem stron świata zdecydowanie ogranicza możliwość zaprojektowania mieszkań spełniających wszystkie warunki dobrego mieszkania,
  nieprawidłowe wskaźniki przyjęte dla wniosku, w tym zbyt mała liczba miejsc postojowych
  nie rozwiązano dojazdu do zaplecza budynku (np. wywóz odpadów, dowóz itp.)
  przyjęte rozwiązania architektoniczne nie wpasowuje się w mrągowska zabudowę. “Wydaje się, że w wyniku dążenia do maksymalizacji powierzchni użytkowej pojawiły się problemy z kompozycją urbanistyczno – architektoniczną. Zagadnienie to ma istotne znaczenie dla wizerunku miasta i warunków zabudowy.”
 • W-M Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej opiniuje pozytywnie, z uwagą że:
  – planowana inwestycja zrealizowana jest w sąsiedztwie stacji paliw i zwraca uwagę na wymóg bezpiecznej odległości, w przypadku dystrybucji gazu ziemnego, nie mniejszej niż 60 m. “Natomiast we wniosku nie określono, czy na sąsiedniej stacji paliw będzie dystrybucja gazu ziemnego”

WNIOSKI

Inwestor maksymalizuje zyski, kosztem przestrzeni miejskiej. Budynek jest za duży w stosunku do okolicznych zabudowań, nie spełnia warunków planu zagospodarowania, jest aż o ⅓ za wysoki, zajmuje też zbyt wiele miejsca na działce kosztem terenów zielonych. Nie ma odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. Te wszystkie przesłanki każą wyciągnąć wniosek, że w Mrągowie powstanie budynek z apartamentami lub pokojami do wynajęcia. Tylko w taki sposób można tłumaczy
maksymalizację zysków przez budowę tak dużej ilości małych mieszkań, które będą nadawały się do czasowego w nich przebywania a nie wygodnego mieszkania. Zamiejscowy inwestor zrujnuje mieszkańcom tamtą część miasta, w imię zysków, które nie pozostaną w Mrągowie. A miasto pozostanie z problemem “hotelu”, który ma za mało miejsc parkingowych.

JAKIE JEST STANOWISKO PANA STANISŁAWA BUŁAJEWSKIEGO?

Czy w kadencji Burmistrza Stanisława Bułajewskiego potrzebne do czegoś są jeszcze plany zagospodarowania przestrzennego. Plan dla tego obszaru uchwalony został zaledwie dwa lata temu bo w 2019 r.?

Jak pamiętamy, jeszcze niedawno Stanisław Bułajewski protestował przeciwko budowie budynku przy ul. Oficerskiej obok jego domu, który jego zdaniem był zbyt wysoki. Był jedynym mieszkańcem ulicy, któremu to przeszkadzało. Okazało się, że nie miał racji ale za to wstrzymał realizację inwestycji mieszkaniowej lokalnego dewelopera na 3 lata!

Teraz względy estetyczne, urbanistyczne, techniczne i wreszcie społeczne mu nie przeszkadzają a powołuje się w uzasadnieniu na problemy mieszkaniowe?

Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski przyjął bardzo bezpieczną pozycję polegającą na tym, że to nie w jego gestii, lecz radnych jest przyjęcie odpowiedzialności za przyszłość inwestycji poprzez zagłosowanie za lub przeciw przygotowanej przez Burmistrza uchwale. Wszystkiemu będą winni radni! Ale nie jest to prawda. Stanowisko Burmistrza poznamy po tym jak zagłosowali jego koalicyjni radni oraz po komentarzu pod opinią komisji urbanistyczno – architektoniczną, którą musiał zaakceptować ale nie zgadza się z jej uwagami.

„Protokół zatwierdzam, jednakże nie stanowi  to akceptacji wniesionych przez Komisję uwag”. Zwracamy uwagę, że uwagi Komisji Architektoniczno – Architektonicznej wystosowane zostały przez fachowców, na podstawie ich wiedzy i przepisów prawa.

Dla przypomnienia program wyborczy Stanisława Bułajewskiego:

przygotować dla całego miasta nowe plany zagospodarowania przestrzennego – obecne w ostatnich dwóch latach były wielokrotnie kwestionowane przez sądy administracyjne i przez wojewodę. A w konsekwencji zostały uznane za nielegalne. Krótkowzroczna i ukierunkowana na pojedyncze osoby polityka władz miasta (jeżeli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego), blokuje rozwój nie tylko miastu i firmom działającym na jego terenie ale przede wszystkim jego mieszkańcom (źróło https://mis.mragowo.pl/program-wyborczy-kww-stanislawa-bulajewskiego/)