Ustawa o samorządzie gminnym, która jest „swoistym drogowskazem” dla funkcjonowania samorządów lokalnych (miejskich, gminnych) w artykule 18a informuje, iż samorząd lokalny w celu kontroli działań podejmowanych przez Burmistrza oraz kontroli gminnych jednostek organizacyjnych powołuje z grona radnych Komisję Rewizyjną!

Natomiast w artykule 18b wspomnianej ustawy mowa jest o powołaniu Komisji do Skarg, Wniosków i Petycji, której zadaniem jest rozpatrywanie skarg na działania Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Ponadto ustawodawca w zapisach w/w ustawy zagwarantował wszystkim klubom radnych możliwość oddelegowania do pracy w tych komisjach swoich przedstawicieli. Zatem uprawnienie do posiadania przez klub radnych swojego przedstawiciela w składzie komisji dotyczy zarówno komisji rewizyjnej, jak też komisji skarg wniosków i petycji. (art. 18a ust. 2, art. 18b ust. 2)

A jak wygląda sytuacja w Mrągowskiej Radzie Miejskiej?

Niestety po zamieszaniach, które doprowadziły między innymi do zmiany Przewodniczącego Rady pod koniec 2019 roku, nie przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej za 2019 rok czy zaplanowaną z premedytacją likwidacją komisji Edukacji, Kultury, Turystki i Zdrowia oraz zamieszaniach w składach komisji stałych aktualny skład osobowy obu „komisji kontrolnych” złożony jest wyłącznie z radnych reprezentujących w radzie Pana Burmistrza, którzy bezkrytycznie popierają jego działania.

Nasuwa się zatem w tym miejscu pytanie: Jak „komisje kontrolne” w takim składzie osobowym mają rzetelnie pełnić swoją funkcję? Jak obiektywnie mają przeprowadzać kontrole lub rozpatrywać skargi w sytuacji kiedy ich członkowie są zależni bezpośrednio lub pośrednio od włodarza miasta? Możemy tutaj nawet wprowadzić analogiczne porównania do sytuacji na poziomie rządowym w naszym kraju. Bo trudno mówić o rzetelności pracy służb kontrolnych nadzorowanych przez prokuratora generalnego, który jednocześnie zasiada w rządzie i jako mniejszościowy koalicjant jest uzależniony od decyzji rządowej większości. Sytuacja w Mrągowie wygląda niestety bardzo podobnie!

Aktualny skład obu „komisji kontrolnych” w radzie miejskiej wygląda następująco:

Komisja Rewizyjna
Wilk Bogusław – Przewodniczący
Czyżewski Rafał
Jakubas Daniel
Ewa Szałachowska
Zyra Czesław

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Parda Grzegorz – Przewodniczący
Szałachowska Ewa
Papiernik Dariusz
Detyna Katarzyna

Blokowanie zmian w składzie „komisji kontrolnych” w Mrągowskiej Radzie Miejskiej?

Na posiedzeniu XXXIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 31 marca br. klub radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej, kolejny raz złożył wnioski o wybór swoich przedstawicieli do pracy w jednej i drugiej „komisji kontrolnej”.

Dodajmy, że wnioski dotyczące uzupełnienia składu komisji o członków klubu radnych MIS zostały już wprowadzone do porządku obrad XXXI i XXXII sesji rady miejskiej. Niestety podczas jednej i drugiej sesji zostały one odrzucone głosami dwunastu radnych popierających Burmistrza. W związku z powyższym w dniu 04 lutego 2021 roku złożyliśmy skargę do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na blokowanie możliwości pracy radnych w komisjach stałych rady miejskiej. Jak przypuszczaliśmy Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nr PN.1410.6.2021 z dnia 05 marca 2021 r. uznał skargę za zasadną a działania Rady Miejskiej za naruszające obowiązujące przepisy.

Do trzech razy sztuka?

Jako klub radnych liczyliśmy, że za trzecim razem podczas XXXIII sesji Rada Miejska postąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z prezentowanym rozstrzygnięciem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Niestety kolejny raz się przeliczyliśmy! Jak się okazało, habilitowany doktor prawa, który pełni funkcję Burmistrza wspólnie z „głównym rozgrywającym” w radzie – radnym Dominikiem Tarnowskim przyjęli zasadę zabawy w tzw. „kruczki prawne”.

Otóż w momencie kiedy do rozpatrzenia podczas XXXIII sesji zostały wyłącznie uchwały dotyczące przyjęcia do „komisji kontrolnych” przedstawicieli klubu MIS, radny Dominik Tarnowski złożył wniosek o przerwę w obradach trwającej sesji aż do dnia 29 kwietnia br. do godz. 10.00

Jak Państwo się domyślają, wniosek został natychmiast poddany pod głosowanie przez Pana Przewodniczącego i oczywiście został bezrefleksyjnie poparty przez całą 12 osobową grupę radnych wspierających działania Burmistrza. Szkoda tylko, że Pan Przewodniczący nie był skłonny przytoczyć treści kontrwniosku oraz uzasadnienia, który w tej sprawie chciał złożyć radny Robert Wróbel. Czyżby „z góry” znał wynik zarządzanego przez siebie głosowania?

Jaki będzie scenariusz na 29 kwietnia?

Znają niechęć Burmistrza do radnych opozycji oraz obawy, że działania kontrolne mogą wykazać pewne nieprawidłowości to możemy być pewni dalszego blokowania powołania radnych opozycji do „komisji kontrolnych”.

Dalszy scenariusz działania jest bardzo prosty do przewidzenia! Na wznowionej XXXIIII sesji w dniu 29 kwietnia br. Pan Burmistrz zgłosi wniosek o wprowadzenie do porządku obrad swoje przygotowane uchwały i zaproponuje ich rozpatrzenie jako pierwsze w kolejności przed uchwałami zgłoszonymi przez klub radnych MIS. Zapewne już domyślacie się Państwo wyniku głosowania? Oczywiście w momencie wyczerpania wprowadzonych uchwał przez Burmistrza, „główny rozgrywający rady” lub inny wytypowany radny ponownie zgłosi wniosek o kolejną przerwę w obradach.

Czy tak ma wyglądać lokalna demokracja i praca rady miejskiej?

Analizując to co się dzieje w radzie warto w tym miejscu postawić sobie kilka pytań!

Dlaczego Pan Burmistrz poprzez działania podporządkowanych mu radnych blokuje powołanie radnych opozycji do składu „komisji kontrolnych”?

Czy może ma coś do ukrycia a opozycyjni radni mogą być bardziej kompetentnie, a na pewno dociekliwi niż ci, którzy aktualnie są w składzie komisji?

Czy w tym składzie „komisje kontrolne” są wyłącznie pustą wydmuszką, która nie podejmuje kontroli a skierowane do rady skargi rozpatruje wyłącznie na korzyść włodarza.

Czy Burmistrz oraz podporządkowani mu radni czerpią wzorce z aktualnie rządzących w naszym kraju?

Radni MIS Mrągowo

 

Fragment ustawy o samorządzie gminnym dotyczący „komisji kontrolnych”
Art. 18a. 1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących
funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną
izbę obrachunkową.
4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza
uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.
5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.
Art. 18b. 1. Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz
petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem
radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.
3. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy.