Pan dr hab Stanisław Bułajewski rozpoczął prace budowlane na ul. Kościelnej bez poinformowania odpowiednich urzędów i bez koniecznych na tego typu działania pozwoleń. W konsekwencji takie postępowanie doprowadziło do wstrzymania prac przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.W drugiej części artykułu przedstawiamy Państwu kolejne informacje ustalone w wyniku otrzymanych odpowiedzi od instytucji na złożone przez nas wnioski.

Cytując za Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który oficjalnie stwierdził, że Burmistrz (doktor prawa i konstytucjonalista) działał „z pełną premedytacją łamiąc ustawę o samorządzie gminny a nawet Konstytucji”. Przez kłamstwa i niekompetencje dr hab. Stanisław Bułajewski już w tej chwili zmarnował ponad 130 tys. zł. A to jeszcze nie koniec strat finansowych! Przedstawiamy fakty nieznane opinii publicznej.

 

Gdzie zaginęły zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

W dniu 22 stycznia 2020 r. Urząd Miejski złożył wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (dalej WUOZ) w Olsztynie z prośbą o udzielenie opinii dotyczącej planowanego remontu na ul. Kościelnej w związku z petycją, którą złożyli mieszkańcy miasta. (Treści wniosku składanego przez UM nie posiadamy – nie uzyskaliśmy takowego mimo złożenia wniosku – załącznik nr 4 UM – wniosek o udostępnienie informacji publicznej)

Już w dniu 18 lutego 2020 r. do Urzędu Miejskiego wysłana zostaje opinia z WUOZ, w której dowiadujemy się, że ul. Kościelna w Mrągowie znajduje się na obszarze objętym ochroną prawną w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. DzU z 2018 r. poz. 2245). Ponadto WUOZ w Olsztynie informuje, że ze względu na decyzję z dnia 13.05.1992 r., wpisującej nawarstwienia kulturowe Starego Miasta Mrągowo do rejestru zabytków archeologicznych, na JAKIEKOLWIEK działania w obrębie tego obszaru należy uzyskać stosowne pozwolenie Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków. Jest to prawda znana każdemu inwestorowi!

Oznacza to, że już w lutym ubiegłego roku, UM w Mrągowie wiedział jakie są formalne wymagania, które należy wypełnić, by móc zrealizować inwestycję na ul. Kościelnej. Do podstawowych zobowiązań, o których informował WUOZ przy tej inwestycji miało być:

  • przeprowadzenie kwerendy archiwalnej w celu rozpoznania archeologicznego zagospodarowania przedmiotowych terenów,
  • oraz badaniami archeologicznymi.

Zatem zapisy z przesłanej opinii WUOZ stanowią czytelny dowód na to, że Pan Burmistrz Bułajewski i Pan zastępca Burmistrza Łapka kłamali udzielając odpowiedzi radnym na zadane pytania w październiku i listopadzie 2020 r.!

Załącznik nr 7 – opinia WUOZ

Dlaczego Burmistrz Stanisław Bułajewski lekkomyślnie i z premedytacją ZLEKCEWAŻYŁ przepisy?

Znając stanowisko WUOZ w Olsztynie w dniu 26 października 2020 r. Urząd Miejski w Mrągowie podpisuje umowę na remont ul. Kościelnej w Mrągowie a wybranym wykonawcą została firma – Zakład Usług Transportowych Budowlanych TRANSPER z Kętrzyna. Koszt wykonania remontu – inwestycji zgodnie z zawartą umową opiewał na kwotę 148 000,00 zł brutto. Co ważne, już w podpisanej umowie z wykonawcą Urząd Miejski w Mrągowie przewidział zakres prac, w którym znalazły się między innymi zerwanie starej nawierzchni oraz pokrycie ul. Kościelnej nowym asfaltem.

Załącznik nr 8 – Fragmenty z umowy zawartej pomiędzy UM Mrągowo a wykonawcą remontu ul. Kościelnej

W zapytaniu, które wystosowaliśmy do Urzędu Miejskiego z prośbą o udostępnienie dokumentów dotyczących wyłonienia wykonawców remontu, dowiedzieliśmy się, że wskazana inwestycja nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych – ze względu na wartość zamówienia i nie była ogłaszana w BIP-ie.

załącznik nr 4.pkt 1 UM – wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Odpowiedź UM – Załącznik nr 6

Firma z Kętrzyna rozpoczęła działania na ul. Kościelnej, zaczynając od zerwania starego asfaltu na remontowanej ulicy i przygotowała odkrytą powierzchnię (historyczny bruk z kamienia polnego) do ponownego zalania asfaltem zgodnie z zapisami zawartej umowy.

Wkraczają organa kontroli!

Remont na ul. Kościelnej nie został ukończony a prace zostały nagle wstrzymane. Z informacji, które otrzymaliśmy okazało się, że decyzja dotycząca wstrzymania prac została podjęta przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (WUOZ) w Olsztynie. A w związku z powyższym w dniu 16 listopada 2020 r. zostało wysłane zawiadomienie do Urzędu Miejskiego w Mrągowie o planowanej kontroli przez przedstawiciela WUOZ na terenie inwestycji, która została zaplanowana na dzień 19 listopada 2020 r. Co ważne, zawiadomienie o planowanej kontroli zostało podpisane osobiście przez Pana Burmistrza Bułajewskiego w dniu 16 listopada 2020 r.

Załącznik nr 9 – zawiadomienie o kontroli

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 19 listopada 2020 r. przedstawiciel WUOZ pan Piotr Michalak dokonał kontroli na terenie inwestycji, z której sporządził protokół pokontrolny. Niestety przedstawiciele inwestora obecni podczas kontroli (Pan zastępca Burmistrza Tadeusz Łapka i p.o. kierownik wydz. inwestycji) odmówili podpisania protokołu pokontrolnego.

W związku z powyższym WUOZ już w dniu 20 listopada 2020 r. przesłał do Urzędu Miejskiego w Mrągowie pismo wraz z potwierdzonym za zgodność z oryginałem protokołem z dnia 19.11.2020 r. w celu jego podpisania.

Załącznik nr 10 – informacja i protokół do podpisu

Czy Pan Burmistrz płaci pieniędzmi mieszkańców za swoje błędy?

Pomimo zamieszania, które pojawiło się wokół inwestycji na ul. Kościelnej w dniu 08 grudnia 2020 r. firma realizująca inwestycję wystawia fakturę nr 35/12/2020 obciążającą Urząd Miejski w Mrągowie na kwotę 118 672,46 zł brutto za remont ul. Kościelnej.

Załącznik nr 11 – faktura

Jakby tego było mało. Poza zapłaceniem ponad 118 tysięcy, za jawny przykład braku kompetencji włodarzy miejskich w dniu 21 grudnia 2020 r. W-MWKZ w Olsztynie podejmuje decyzję nr. 10641/2020, w której zobowiązuje inwestora tj., Gminę Miejską Mrągowo do doprowadzenia zabytku, jakim jest teren plac budowlanych, do jak najlepszego stanu poprzez: Usunięcie wylanego asfaltu oraz przywrócenia historycznej nawierzchni w wyniku przeprowadzonych badań archeologicznych w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Ponadto W-MWKZ w Olsztynie określił wymiar kary w wysokości 10 000,00 zł za wykonanie robót budowlanych bez pozwolenia konserwatorskiego na terenie historycznego układu urbanistycznego oraz nawarstwień kulturowych Starego Miasta Mrągowo. Decyzję do wiadomości otrzymują także poza Urzędem Miejskim w Mrągowie, Starostwo Powiatowe w Mrągowie oraz Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mrągowie.

Załącznik nr 12 – decyzja WUOZ

Jak już pisaliśmy wcześniej, pytaliśmy w innych instytucjach na temat ul. Kościelnej. Jedną z instytucji było Starostwo Powiatowe w Mrągowie. Ze skierowanego zapytania, otrzymaliśmy informację zwrotną, że Starostwo Powiatowe w Mrągowie nie prowadzi postępowań administracyjnych związanych z decyzją pozwolenia na budowę dla inwestycji „Remont nawierzchni jezdni ul. Kościelnej w Mrągowie”.

Załącznik nr 13 – zapytanie Powiat Mrągowski

W związku z podjętą decyzją w dniu 04 stycznia 2021 r. WUOZ przesyła do Urzędu Miejskiego w Mrągowie zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez W-MWKZ na Urząd Miejski w Mrągowie za realizowanie robót budowlanych na terenie historycznego układu urbanistycznego oraz nawarstwień kulturowych Starego Miasta tj. ul. Kościelnej bez wymaganego pozwolenia organu konserwatorskiego.

Załącznik nr 14 – Zawiadomienie WUOZ

Ministerstwo Kultury potwierdza decyzje Konserwatora Zabytków

W związku z odwołaniem złożonym w imieniu Urzędu Miejskiego w Mrągowie przez Kancelarię Prawną, w dniu 14 stycznia 2021 r. na zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie nałożenia kary administracyjnej, WUOZ przesyła odwołanie od decyzji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednakże w przesłanym przez W-MWKZ w Olsztynie piśmie stwierdził, że nie znalazł podstaw do uwzględnienia odwołania w trybie art. 132 – KPA.

Załącznik nr 15 – pismo do MKiDN

Ponadto W-MWKZ podkreśla, że Gmina Mrągowo roboty budowlane realizowała z pełną świadomością bez uzyskania pozwolenia konserwatorskiego oraz budowlanego“Ponadto jak wynika z całego materiału dowodowego stopień przyczynienia się strony, …., do powstania naruszenia prawa był świadomy i realizowany od początku z pełną premedytacja”.

W-MWKZ wskazuje na złamanie ustawy o samorządzie gminnym (art. 7 ust 1 pkt 9), a nawet przepisu art 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Fragment uzasadnienia W-MWKZ w Olsztynie

Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynika, że ostateczna decyzja zostanie podjęta w najbliższym czasie, ale rozpoznawana przez Ministra sprawa nie dotyczy wstrzymania wskazywanej inwestycji. A w związku z jej przeprowadzeniem bez pozwolenia konserwatorskiego, zaskarżoną decyzją W-MWKZ nakazał Gminie Miasto Mrągowo do doprowadzenia zabytku „do jak najlepszego stanu poprzez usunięcie nowo wylanego asfaltu oraz przywrócenie historycznej nawierzchni w wyniku przeprowadzonych badań archeologicznych”, wyznaczając graniczny termin na 30 kwietnia 2021 r. Niestety do dnia dzisiejszego takowe działania przez Urząd Miejski nie zostały poczynione. A wiemy to, bo zadaliśmy takie pytanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Załącznik nr 16 – informacje z MKiDN

Czy Burmistrz Bułajewski odpowie za takie zarządzanie miastem i jak długo „rządząca większość” będzie to aprobować?

Jak wynika z przedstawionego opisu oraz dołączonej dokumentacji, Burmistrz Miasta Stanisław Bułajewski, mimo posiadanych informacji, podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji na ul. Kościelnej bez wymaganego pozwolenia organu konserwatorskiego. Realizacja rozpoczętej i niezakończonej do dzisiaj inwestycji realizowana była ze środków publicznych bez wymaganych pozwoleń i dokumentów, które by uprawniały go do rozpoczęcia inwestycji.

Czy „pozyskani” radni większościowej koalicji dostrzegą w końcu, że bezrefleksyjne wspieranie poczynań Burmistrza przynosi coraz więcej problemów dla naszego miasta? Czy w chwili obecnej Rada Miejska w Mrągowie wypełnia prawidłowo swoją rolę kontrolną, pilnując wydawanych pieniędzy? Jak widać, sprawa ul. Kościelnej to kolejny dowód, że nie! By nie dopuścić radnych MISu i MWS do dokumentów urzędu miejskiego zlikwidowano Komisję Edukacji, odwołano radnych z prac w innych komisjach, utrudniano wstąpienie do Komisji Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji. Wszystko po to by utrudnić realizację mandatu radnego. Radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej oraz Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej apelują do naszych kolegów i koleżanek z Rady o opamiętanie: Nikonor Henryk, Moroz Bogdan, Miksza Marian, Czyżewski Rafał, Detyna Katarzyna, Jakubas Daniel, Papiernik Dariusz, Parda Grzegorz, Szałachowska Ewa, Tarnowski Dominik, Wilk Bogusław, Zyra Czesław. Zastanówcie się, w jakim celu nasi mieszkańcy obdarzyli Was zaufaniem!?

Na koniec artykułu warto zapytać – Kto zapłaci za decyzje dr hab Pana Burmistrza Bułajewskiego?

  • Zatem, w związku z powyższymi faktami mamy do czynienia z bezpodstawnie wydatkowanymi środkami publicznymi w wysokości 118 672,46 zł brutto za wykonanie usługi przez wybranego wykonawcę.
  • A ponadto Gmina Miejska otrzymała karę nałożoną przez W-MWKZ w Olsztynie w wysokości 10 000,00 zł.
  • Samorząd musi się także liczyć z kosztami, które będą wynikały z wykonania zaleceń W-MWKZ w Olsztynie, co za sobą pociągnie wydatkowanie środków publicznych. W jakiej wysokości? Z pewnością będzie to temat kolejnego artykułu w tej sprawie.

Czy „facebokowa” propaganda sukcesu poparta autorytetem doktora habilitowanego, który jednak jak widać nie szanuje prawa, jest wystarczająca by realizować duże inwestycje i zarządzać sprawnie miastem, skoro remont niewielkiej uliczki przysparza tyle problemów? Bo widać jak na dłoni, że król jest nagi! No i kto odpowie za łamanie przepisów prawa budowlanego?

Kiedy ul. Kościelna będzie wyglądała normalnie?

Ponieważ do dnia dzisiejszego inwestycja nie została zrealizowana do końca, w dniu 4.05. radny Robert Wróbel zadał pytanie odnośnie “Prognozowanych wydatków inwestycyjnych” w uchwale budżetowej, która będzie głosowana podczas sesji Rady w dniu 7.05.: „Dlaczego brak jest modernizacji nawierzchni ul. Kościelnej. Czy to jest już koniec inwestycji?”. Otrzymana odpowiedź nie jest optymistyczna: “Prognozowane wydatki inwestycyjne miasta w roku budżetowym 2021 oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich prognoz inwestycyjnych w latach 2021-2024, nie uwzględniają zadania związanego z modernizacją nawierzchni ul. Kościelnej w Mrągowie w bieżącym roku budżetowym.”

 

Radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

Cybul Waldemar

Wróbel Robert

Pytel Agnieszka

Moczydłowski Mirosław