Na podstawie art. 20 ust.3z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 506) na wniosek grupy radnych

ZWOŁUJĘ

XV Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 28 października 2019 roku (poniedziałek) o godz. 930  w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji

2. Ogłoszenie porządku obrad

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie

4. Zamknięcie posiedzenia

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Marian Miksza