Mrągowskie Centrum Kultury to najważniejsza instytucja kulturalna w naszym mieście. Organizuje nie tylko najbardziej znane imprezy w mrągowskim amfiteatrze, wydarzenia miejskie, ale także zajęcia dla mieszkańców. Z obecną kadencją samorządu w Mrągowskim Centrum Kultury nastąpiły zmiany. Poza kosmetyczną zmianą nazwy wyodrębniono z funkcjonowania sport oraz dział turystyczny. Dotychczasowe zmiany zostały ukoronowane zamianą Dyrektora i objęciem w dniu 22.02.2022 r. stanowiska przez Panią Agnieszkę Michalska. Od tego czasu słychać o problemach, głównie kadrowych związanych z tą instytucją. Głośno wśród mieszkańców było o złożeniu przez Panią Dyrektor w dniu 28.11.2023 r. skargi na Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego.

Jak to Pan Burmistrz zmienił Dyrektora MCK

Zatrudnienie Pani Dyrektor Michalskiej odbyło się w co najmniej dziwny sposób. Nie odbył się żaden konkurs, nie było innych kandydatów. Pani dyrektor została po prostu nominowana. Więc była to wyłącznie indywidualna decyzja Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego. Kilka dni później odbyła się sesja Rady Miejskiej, podczas której radni mogli porozmawiać z Panią Dyrektor. Okazało się, że Pani Dyrektor nie ma żadnych kompetencji w zarządzaniu jednostkami kultury czy w kierowaniu zespołem ludzi. Miała jednak doświadczenie związane z pracą w obszarze kultury, a dokładnie filmie i teatrze. Moim zdaniem już teraz można potwierdzić, że w życiu nie zawsze lekarz jest dobrym dyrektorem szpitala, czy aktor dyrektorem takiej jednostki. Od momentu nominacji warunki pracy w MCK drastycznie się pogorszyły. Moje twierdzenie potwierdza kilka oficjalnych zdarzeń.

Anonimy pracowników, czyli jak proszono o pomoc

Anonim został przesłany 25.01.2023 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Henryka Nikonora. Pismo dotyczyło prośby o skontrolowanie sytuacji w MCK. Z pisma okazało się, że jest to drugie pismo wysłane w sprawie nieprawidłowości w MCK i stanowiło właściwie wyraz kompletnej bezradności wobec braku działań zaradczych podjętych przez Burmistrza. Pierwsze pismo zostało wysłane bezpośrednio do Burmistrza pod koniec 2022 r. Oczywiście pismo, mimo że dotarło do radnych jako anonim, zostało potraktowane poważnie. Pani dyrektor Michalska jest osobą na co dzień uśmiechniętą i miła, okazuje się jednak, że takie zachowanie nie odnosi się do pracowników. W piśmie jest mowa o działaniach absurdalnych, niezgodnych z prawem, mających znamiona mobbingu w stosunku do pracowników. Zarzucono publiczne podważanie zwolnień lekarskich, wydawanie zakazów rozmów z konkretnymi pracownikami czy na konkretne tematy.

Jakiś czas po dotarciu anonimu do Rady, w tej sprawie mrągowska policja zaczęła rozpytywać pracowników. Próbowano ustalić kto jest jego autorem. Czy policja zawsze tak skrupulatnie podchodzi do anonimów?

Jakie działania podjął Pan Burmistrz czy Rada Miejska w stosunku do MCK?

Pan Burmistrz nie podjął żadnych działań. Rada Miejska już tak. Na początku roku, w związku z informacjami, które docierały do radnych od pracowników MCK, komisja rewizyjna Rady wpisała do planu pracy kontrolę kadrową i finansową MCK. Po przyjęciu planu przez Radę komisja utworzyła zespół kontrolny, którego zostałem kierownikiem. Pracowaliśmy pomiędzy 21.02.2023 r. a 4.04.2023 r. W tym czasie zespół spotkał się 5 razy. Nie mogę powiedzieć, by praca odbywała się bezkonfliktowo. Prace utrudniał radny Tarnowski, który nie będąc członkiem zespołu notorycznie wpraszał się na spotkania. Pracę torpedowała sama Pani Dyrektor, która moim zdaniem zgadzała się na łamanie przepisów przez radnego. Pracownicy w nieoficjalnych rozmowach ze mną potwierdzali zarzuty z anonimów, byli jednak zastraszeni. Tylko jedna pracownica zdecydowała się rozmawiać z zespołem kontrolnym. Z tego powodu później była straszona pozwami sądowymi.

Kilkunastu pracowników odeszło z pracy ze względu na pogarszające się zdrowie. Również Pan Burmistrz nie stanął po stronie pracowników, odmawiając komisji udzielania odpowiedzi. Doszło nawet do tego, że podważał legalność zespołu kontrolnego. Wnioski przedstawione Panu Burmistrzowi z propozycjami szczegółowych tematów, którymi powinien się zainteresować, nie zostały zrealizowane.

W międzyczasie 23.03.2023 r. Rada pozostawiła anonim bez rozpatrzenia. Nikt z radnych koalicji rządzącej, łącznie z Panem Burmistrzem, sprawą się nie zainteresował.

Skarga na działalność Pani Dyrektor Michalskiej do Rady Miejskiej

Pani Dyrektor Michalska utrudniała pracę komisji nie zapewniając należytych warunków pracy a dodatkowo ewidentnie współpracowała z radnym Tarnowskim, który torpedował prace zespołu. Dlatego złożyłem skargę do Komisji Skarg i Wniosków Rady Miejskiej. Niestety przewagę mieli w niej radni koalicji wspierającej za każdą cenę działania Burmistrza. W uzasadnieniu nie odniesiono się nawet do zarzutów, które postawiłem tak, jakby członkowie komisji nawet nie rozumieli przedmiotu skargi. Komisja po raz kolejny okazała się bardzo stronnicza.

Nie dało się jednak zamieść problemów pod dywan, ponieważ zła sytuacja w MCK eskalowała. Kilka miesięcy potem do MCK wkroczył kontroler Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Okręgowa Inspekcja Pracy w Olsztynie, ze względu na niepokojące informację otrzymywane od Związku Zawodowego, do którego zgłaszali się pracownicy Mrągowskiego Centrum Kultury, rozpoczęła kontrolę. Rozpoczęła się ona 24.05.2023 r. Protokół sporządzono 12.07.2023 r. Inspektor pracy łącznie przebywał w zakładzie pracy przez 10 dni. Na 31 pracowników otrzymał on 23 wypełnione ankiety, w których pytano o warunki pracy. Jak pracuje się obecnie w Mrągowskim Centrum Kultury?

Ponad 60% pracowników stwierdza, że atmosfera pracy jest zła a co czwarty jest dyskryminowany. Problemy wynikają gównie z braku kompetencji zarządzania zespołem Pani Dyrektor Michalskiej. Większość wskazuje na niejasne zasady i kryteria oceniania, niejasne oczekiwania. Połowa uważa swoje relacje z przełożonym za złe. Atmosfera w pracy pogorszyła się na tyle, że pracownicy stali się nieufni, niechętnie przychodzą do pracy, a 70 % zmieni prace jeśli to będzie możliwe. Są pracownicy, którzy leczą się psychiatrycznie a 20% uważa, że pracodawca przyczynia się do wyrządzania szkód psychicznych w miejscu pracy. W tym czasie nastąpiła znaczna wymiana pracowników. Część odeszła ze względu na pogarszające się warunki pracy, czego konsekwencją było pogarszające się zdrowie, czego powodem był stres w pracy. Z ankiet wynika, że problem leży głównie po stronie pracodawcy. W pracy często pojawia się chaos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokontrolne zmiany w nastawieniu Pana Burmistrza do Pani Dyrektor

Pierwsze działania ze strony Pana Burmistrza to tylko deklaracje w stosunku do pracowników, że zajmie się sprawą. Okazało się, że wszelkie zapewnienia ze strony Pana Bułajewskiego okazały się po raz kolejny pustosłowiem.

W dniu 28.11.2023 r. Pani Dyrektor przesłała skargę na Pana Burmistrza skierowaną do Rady Miejskiej. Pani Dyrektor Michalska skarży się, że mimo braku formalnych zastrzeżeń co do jej pracy, Pan Burmistrz zapewnia pracowników o jej rychłym zwolnieniu. Od lipca, czyli po kontroli PIP,  Burmistrz sugeruje jej podanie się do dymisji. Od listopada odmawiał spotkania. A 23.11.2023 r. zażądał podania się do dymisji. Powodem miały być skrajnie negatywne opinie wśród pracowników na jej temat. Pani Dyrektor Michalska wnioskuje z tego, że działalność całej instytucji jest zagrożona. Na spotkaniu z radnymi 5.12.2023 r. Pani Dyrektor stwierdziła nawet, że otrzymała od Pana Burmistrza ultimatum by podać się do dymisji do połowy grudnia. Już teraz wiemy, że mimo fatalnego zarządzania i oczywistych problemów Pan Burmistrz nie ma dość woli by rozwiązać sytuację z korzyścią dla pracowników. Sytuacja pozostaje niezmieniona, czyli bardzo zła.

Skarga została przez Radę Miejska uznana ze bezzasadną, z czym się też zgadzam. Natomiast na zadane przeze mnie pytanie Panu Bułajewskiemu, o czym rozmawiał z pracownikami MCK bez wiedzy Pani Dyrektor, nie otrzymałem odpowiedzi. Pominięcie tzw. drogi służbowej, poza tym, że nieeleganckie jest też oznaką braku zaufania w stosunku do Pani Dyrektor. Pan Burmistrz odpowiedział tylko, że za odpowiedz groziłaby mu odpowiedzialność karna.  

Co dalej z pracownikami MCK?

Robert Wróbel

Radny Rady Miejskiej