„Proszę nie kłamać, Panie Burmistrzu”, rzecz o likwidacji MCIT.

„Proszę nie kłamać, Panie Burmistrzu”, rzecz o likwidacji MCIT.

   We wrześniu, po nieudanej pierwszej próbie zmiany statutu CKiT likwidującej działalność sportowo-turystyczną, Rada Miejska w Mrągowie przyjęła projekt Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego. Pan Burmistrz tłumaczy, że powodami zmian są orzeczenia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz „niekulturalna” działalność Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej. Oba argumenty to manipulacja. Ostatnio doszedł argument trzeci mówiący, że zmiany spowodowane są chęcią przeniesienia Informacji Turystycznej bliżej turystów, czyli do miejskiego ratusza. Ta przesłanka także nie wytrzymuje rzeczowej argumentacji, ponieważ, by to zrobić nie trzeba było zmieniać statutu CKiT! Wystarczyło przenieść punkt w nową lokalizację zachowując informację turystyczną w strukturze CKiT, co najwyżej spisując umowę użyczenia lokalu. Poniżej przedstawiam treść mojej prośby rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, bo do takiego kroku zostałem działaniami Pana Burmistrza zmuszony. Przedstawiam w niej prawdziwe powody działań Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego.

Robert Wróbel – Radny Miejskiej w Mrągowie

 

Niestety Panie Burmistrzu, ale niezgodnie z Pana nadziejami i działaniami, pozostaniemy przy starej formule współpracy. Ja – radny miejski, Pan – Burmistrz

Robert Wróbel

 

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

   W odpowiedzi na Informację, którą otrzymałem w dniu 23.11.2020 z Urzędu Miejskiego w Mrągowie nt. przejścia części zadań CKiT do Urzędu Miejskiego oraz Informacji od pracodawcy z dnia 25.11.2020 (K.0113.13.2020), zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę numer 01/2008 zawartej w dniu 01.01.2008 r. pomiędzy Centrum Kultury i Turystyki a Robertem Wróblem. Na rozwiązanie umowy proponuję dzień 31.12.2020 r. Do czasu rozwiązania umowy pracownik będzie świadczył pracę na rzecz pracodawcy.

   Pragnę podkreślić, że nie zgadzam się z uzasadnieniem pisma Urzędu Miejskiego z dnia 23.11 wskazującego, że ”Powyższa zmiana podyktowana jest obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zadań instytucji kultury oraz Uchwałą RIO w Olsztynie nr RIOVIII-0120-454/19 z dnia 11.09.2019 r, gdzie wskazuje się, że samorządowa instytucja kultury nie powinna realizować zadań z zakresu m.in. turystyki i sportu.” Jest to niekorzystna interpretacja zapisów prawa poczyniona w złej wierze odnośnie działalności Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej (MCIT) działającej w ramach CKiT, pomijająca liczne podejmowane inicjatywy kulturalne: jak organizacja wystaw w CKiT oraz mrągowskim muzeum, wydawanie publikacji wspomagających mrągowską kulturę, publikacja licznych artykułów nt. historii, kultury, architektury, bezpośrednia organizacja i koordynacja wydarzeń artystycznych jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizowanych w ramach CKiT, które można traktować za działania wspierające działalność kulturalną CKiT. Przy dobrej woli można było dostrzec działalność kulturalną MCIT podejmując analizę działalności instytucji kultury.

   Urząd Miejski powołuje się na orzeczenie RIO, gdzie wskazuje się, że instytucja kultury nie powinna realizować zadań z zakresu turystyki. Orzeczenie RIO jedynie w niewielkiej części dotyczy działalności prowadzonej przez CKiT, a dotyczy wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mrągowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. Orzeczenie nie dotyczy więc działalności MCIT a jedynie odnosi się do nazwy domu kultury w Mrągowie, czyli: „Centrum Kultury i Turystyki”, bez podjęcia analizy działalności, w tym kulturalnej MCIT. Fragment orzeczenia RIO odnoszący się do działalności CKiT oznacza jedynie zalecenie i nie zakazuje takiej działalności. A dowodem na to są liczne punktu informacji turystycznej prowadzonych przez domy kultury w Polsce.

   Pragnę zaznaczyć, że działalność MCIT w ramach CKiT była prowadzona na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w 2003 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Mrągowa.

   W mojej ocenie tak daleko idące działania podjęte by zmienić statut CKiT likwidujące działalność MCIT w jego strukturach, opierają się na zbyt słabych uzasadnieniach prawnych. Biorąc pod uwagę liczne nagrody za działalność, w tym o charakterze ogólnopolskim, co roku wysoko ocenianą pracę przez pracodawcę wnoszę, że zmiany nie mają także charakteru merytorycznego skierowanego na reformę działalności, zmierzające do jej poprawy. Z przeprowadzonej wyżej argumentacji, wydaje się zasadnym sformułować wniosek, że powodem zmian statutu CKiT nie są obligatoryjne przyczyny prawne ani merytoryczne.

   Sądzę, że pełniąc funkcję Radnego Rady Miejskiej w Mrągowie oraz Kierownika MCIT, zmiany likwidujące działalność informacji turystycznej w CKiT, przy innych możliwościach nawet lepszego zorganizowania pracy punktu informacji turystyczny w ramach działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej, były próbą wywarcia na mnie nacisków bym zachowując pracę zrezygnował z pełnienia mandatu radnego. Będąc pracownikiem Urzędu Miejskiego nie mógłbym bowiem pełnić jednocześnie mandatu radnego, a więc zostałem zmuszony do wyboru. Takie działania uważam za wysoce nieetyczne. Podejmując decyzję o zmianie statutu CKiT likwidującą działalność MCiT w jego strukturach, poświęcono dla „politycznych” celów dokonania wielu ludzi wspierających przez 17 lat działalność Mrągowskiego Centrum Informacji Turystyczny w CKiT.

Z poważaniem

………………………………..

(data i podpis pracownika)

UWAGA! Czy podniesione podatki za śmieci będą jeszcze wyższe!?

UWAGA! Czy podniesione podatki za śmieci będą jeszcze wyższe!?

W najbliższy piątek 11 grudnia o godzinie 16:00 odbędzie się XXIX sesja rady miejskiej. W porządku obrad ponownie znalazła się uchwała dotycząca podwyżek za śmieci, związku z uchyleniem poprzedniej uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

Temat wraca jak bumerang.

Uchwała, która była procedowana kilka tygodni temu wywołała wiele emocji i komentarzy związku przegłosowanymi podwyżkami. Co prawda Wojewoda opublikował uchwalę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 03 listopada 2020 r. ale kilka dni później Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie unieważniła tą uchwałę w całości.

Podobny los spotkał również inne uchwały przyjęte przez rządzącą większość w radzie miejskiej na XXVII sesji rady miejskiej w dniu 29 października 2020 r.

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jst – posiedzenie
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE
w dniu 18 listopada 2020 r.

Czy termin i godzina sesji jest przypadkowa?

O fakcie unieważnienia uchwał przez RIO Olsztyn, radni dowiedzieli się dopiero w dniu 26 listopada br., w momencie kiedy Pan Burmistrz wprowadził za zgodą „swoich radnych” do porządku obrad aż pięć uchwał, które wymagały „mikro poprawek”!

Uchwały nieważne w całości, mają zostać ponownie przyjęte na najbliższej NADZWYCZAJNEJ sesji rady miejskiej w dniu 11 grudnia br., która została zaplanowana w formie zdalnej o godz. 16.00

Nasuwa się pytanie, czy termin, forma, dzień tygodnia to zbieg okoliczności czy może zaplanowana akcja by jak najmniej osób mogło zapoznać się z „mikro poprawkami” przygotowanymi przez Burmistrza.

W załączniku do materiału prezentujemy treść wszystkich uchwał przygotowany na piątkową nadzwyczajną sesję RM.

A co ze śmieciami?

Zobaczymy jakie decyzję podejmą radni podczas sesji a poniżej w formie tabeli prezentujemy jak będą kształtować się ceny za śmieci jeśli zaproponowana uchwała uzyska akceptację radnych!

do pobrania: Zaproszenie na XXIX Sesję z materiałami

Historia 30 000 zł. Defraudacja? Malwersacja? Czy sprzeniewierzenie miejskich środków finansowych? Czy Burmistrz wydał 30 000 zł zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem?

Historia 30 000 zł. Defraudacja? Malwersacja? Czy sprzeniewierzenie miejskich środków finansowych? Czy Burmistrz wydał 30 000 zł zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem?

Wiemy, że Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski oraz Przewodniczący Rady Henryk Nikonor nie lubią otwartej dyskusji oraz zadawania pytań. W poniższym artykule pokażemy Państwu dlaczego! Zaczęło się od prośby radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej o wyjaśnienie jednego punktu w wydatkach budżetu miasta za rok 2020. Prośba nie dała efektu i rozpoczęliśmy procedurę uzyskania informacji, która trwała aż kilka miesięcy. Przedstawiamy Państwu historię zaginionych 30 000 zł.

Czy spółka Mrongoville jest jeszcze spółką miejską?

Zaraz po wygranych wyborach, w zarządzie spółki miejskiej Mrongoville zatrudnieni zostali członkowie Komitetu Wyborczego Stanisława Bułajewskiego i jego znajomymi z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Następnym krokiem były podwyżki uposażenia dla nowo wybranych członków zarządu (Interpelacja MIS OP.0003.81.2019). We wrześniu br. podczas sprawozdania z działalności spółki za rok 2019 okazało się, że spółka miejska Mrongoville zarabia głównie na sprzedaży alkoholu. Radni trzymający władzę z Burmistrzem w trakcie procedowania „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2021 r.” odmówili uzupełnienia go o punkt zakazujący spółkom miejskim sprzedaży alkoholu: https://mis.mragowo.pl/802/czy-spolka-miejska-mrongoville-podaza-w-dobrym-kierunku

Unikanie publicznej debaty podczas XXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 sierpnia 2020 r. nt. sprawozdania finansowego tej spółki, niewytłumaczalna obrona alkoholowych dochodów spółki przez Burmistrza i jego radnych, unikanie odpowiedzi na interpelacje, pozwalają wnioskować, że spółka będąca pod jednoosobowym nadzorem właścicielskim Burmistrza wymyka się kontroli rady miejskiej. Do tego dochodzi „dziwna faktura” spółki, która obciąż urząd miejski na kwotę 30 000 zł. Właściwie za co?

Za co Miasto płaci spółce miejskiej 30 000 zł?

Interesując się działalnością spółki miejskiej dotarliśmy do faktury wystawionej w czerwcu br. przez spółkę miejską Mrongoville, która obciąża urząd miejski kwotą wspomnianych 30 000 zł. Przez kilka miesięcy jako radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej próbowaliśmy na różne sposoby otrzymać odpowiedzi na kilka pytań postawionych Panu Burmistrzowi odnośnie wydatkowanej kwoty ze środków publicznych. Pan Burmistrz zapominał odpowiedzieć na nasze interpelacje czy zapytania, kluczył i unikał pełnej odpowiedzi: https://mis.mragowo.pl/855/na-co-poszlo-30-000-zl

W dniu 6 listopada br. nie udzielił odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania ale przyznał, że faktura została zapłacona zgodnie ze zleceniem, KTÓRE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE (poniżej)

W związku z tym, iż nie udało się uzyskać dokumentów bezpośrednio od Pana Burmistrza, zwróciliśmy się o nie w innym trybie do odpowiedzialnego za promocję pracownika urzędu miejskiego.

W dniu 27 listopada br. otrzymaliśmy maila z dokumentami, o które wnioskowaliśmy z dołączonym pismem przewodnim podpisanym przez Pana Burmistrza z datą 6 listopada br. Kolejność dat otrzymanej korespondencji nie jest pomyłką, ale praktyką w mrągowskim magistracie. Pisma lub odpowiedzi otrzymujemy z jakimiś odległymi datami, które niewiele mają wspólnego z kalendarzem.

Ale tym razem Burmistrz chyba przesadził z kreowaniem kalendarza. Bo okazuje się, że jednego dnia jednocześnie: odpowiada na interpelację i nie przekazuje wnioskowanych dokumentów, ale jednocześnie tego samego dnia pisze pismo przewodnie do wniosku złożonego mailem do pracownika, w którym te dokumenty udostępnia. Oba pisma przypomnijmy datowane – 06 listopada br. Już kolejny raz okazuje się, że Panu Burmistrzowi nie można wierzyć w to co mówi lub pisze!

Czy Pan doktor prawa Stanisław Bułajewski zgodnie z przepisami dofinansowuje „swoją” spółkę miejską?

Zlecenie z urzędu miejskiego dla spółki Mrongoville zostało wystawione w piątek 29 maja 2020 r. i składało się z 4 punktów, z czego tak naprawdę tylko punkt 1. był bardzo istotny dla wartości zlecenia, bo dotyczył promocji w telewizji ogólnopolskiej. Pozostałe trzy dotyczyły działań promocyjnych na poziomie lokalnym.

Telewizyjna promocja Mrągowa miała zostać zrealizowana przy wykorzystaniu ogólnopolskiej telewizji w ciągu 3 dni transmisji na żywo. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy informacji o jaką transmisję chodzi, ale z odpowiedzi Burmistrza wynika, że zlecenie zostało wykonane! Jeśli chodzi o punkt 2. zlecenia, został on zrealizowany, ale nie znamy kwoty jaka zapłaciła spółka wykonawcy. Dyrektor spółki odmówił nam możliwości kontroli faktur podległej sobie spółki. Jeśli chodzi o punkt 3 zlecenia wyjaśniamy, że plakaty Pikniku Country przekazane zostały spółce przez CKiT, które wykorzystuje ona bezpłatnie. Podobnie jest z punktem 4 zlecenia, bo plakaty Festiwalu Kultury Kresowej są w posiadaniu CKiT i co roku robiona jest ich wystawa w sierpniu. Pojawia się tu pytanie, dlaczego miasto ma płacić swojej spółce za to co „należy” do miasta?

Co jest nie tak ze zleceniem 3 dniowej promocji telewizyjnej?

Zazwyczaj umowy o transmisje telewizyjne są rozbudowane. Jeśli ktoś płaci za promocję telewizyjną to wie czego chce. Zlecenie miejskie nie określa istotnych czynników takiej transmisji np. czy transmisje mają być latem czy zimą?, czy transmitowane będą w weekend czy dzień powszedni?, ile zostało zaplanowanych wejść dziennie?, jak długich?, na jakie tematy?, do kiedy ma być wykonana usługa?, czy mogą być podmioty współfinansujące?, czy można prezentować inne loga niż herb miasta?, na jakich zasadach finansujący składa zastrzeżenia po transmisji?, czy prezenterem ma być ktoś znany?, itd., itd. Pytań jest oczywiście dużo więcej.

Czy Urząd Miasta aby na pewno przemyślał zagadnienie ogólnopolskiej transmisji telewizyjnej czy tylko chciał przekazać fundusze podległej spółce? Czy nastąpiło rozeznanie rynku? Czy Burmistrz w ogóle wie co można uzyskać za kwotę zlecenia?

Czy zasadnym jest zlecenie dla spółki transmisji telewizyjnej promującej miasto, skoro urząd może to zrobić sam lepiej i taniej!? Ma do tego stworzony został wydział promocji. Ponadto, wykonując zamówienie bezpośrednio z miasta uniknie się podwójnego opłacania VATu od usługi.

Spółka miejska Mrongoville jednak nie zrealizuje zlecenia!

Jak wynika z otrzymanej dokumentacji w sprawie 30 000 zł, okazuje się że po otrzymaniu zlecenia (29.05 – piątek), już w poniedziałek 01 czerwca br. (trzy dni później) Dyrektor spółki Mrongoville Pan Radosław Nowosielski składa wniosek do urzędu miejskiego o zmiany w zleceniu. Między innymi wnioskuje by organizację wystaw przesunąć na rok 2021. Ponadto stwierdza, że transmisja telewizyjna odbędzie się już bez udziału Miasta, więc chciałby zbudować tylko wspaniałą fotościankę. Czyżby przez weekend okazało się, że co było możliwe w piątek już w poniedziałek jest nie do zrealizowania? Czyżby przez weekend pojawiły się jakieś nowe okoliczności czy może na rzeczy jest coś innego?!

Miasto płaci, no ale właściwie za co?

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi Pana Burmistrza jaką podjął decyzję w związku z wnioskiem Pana Dyrektora z dnia 01 czerwca br. Ale jak widać z zatwierdzonej do wypłaty faktury Pan Burmistrz musiał się przychylić do wniosku skoro już 10 czerwca br. do urzędu miejskiego została przekazana faktura na kwotę 30 000 zł, która tego samego dnia została opłacona.

Czy cały ten mechanizm finansowy jest efektywny, gospodarny i racjonalny? Czy radni reprezentujący w radzie Burmistrza nadal będą bezkrytycznie popierać działania mrągowskiej władzy i odmawiać publicznej analizy finansowej spółki biorą odpowiedzialność za te niejasne działania finansowe.

Temat spółki zapewne niebawem wróci!

zdj. nagłówkowe: Urząd Miast

Jak wygląda sprawa mrągowskich szkół po wyjaśnieniach dyrektorów placówek?!

Jak wygląda sprawa mrągowskich szkół po wyjaśnieniach dyrektorów placówek?!

Problem oświaty w samorządach jest jednym z najważniejszych, który przed nimi postawiono. Niewystarczająca subwencja oświatowa, stawiane nowe zadania i wymagania przed szkołami, zwiększona ilość osób wymagająca indywidualnej pracy w szkołach to tematy, które narastają z każdym rokiem szkolnym. Naszym zdaniem, samorząd który odpowiada za organizację pracy szkół, nie może stawiać dyrektorów pod ścianą a powinien aktywnie uczestniczyć w kompleksowym rozwiązaniu problemu. Temat osób zatrudnionych w charakterze pomocy nauczyciela (24 osoby) był zgłaszany już wielokrotnie. Kwestia, co robić z takimi pracownikami pojawiła się już wiosną po wprowadzeniu zdalnego nauczania w ubiegłym roku szkolnym. Wydaje się uzasadnione stwierdzić, że narastająca latami sprawa krótkoterminowego zatrudniania tych osób i niedostrzeganie przez samorząd tej kwestii, w dobie zdalnego nauczania przy zmniejszonym zakresie pracy, spowodował problem który Dyrektorzy musieli rozwiązać sami . 

Okazało się, że niepodnoszenie tematu w dyskusjach czy rozwiązanie komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia w radzie miejskiej nie spowodowało, że problem sam zniknął. Co gorsze pojawił się w nowym roku szkolnym z przykrymi konsekwencjami dla zatrudnionych pracowników.

Po informacjach, które dotarły do nas jako radnych Mrągowskiej Inicjatyw Społecznej już w piątek (27.11) poruszyliśmy temat zwolnień osób pracujących w mrągowskich szkołach podstawowych w charakterze pomocy dla nauczycieli. Biorąc pod uwagę reakcję urzędu miejskiego i Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego mieliśmy nieodparte wrażenie, że sprawa dotycząca 17 pracowników miała zostać „załatwiona” po cichu a opublikowany artykuł na stronie internetowej Urzędu Miejskiego miał wskazać winnego, którym ogłoszono oszczędności spowodowane przez covid-19.

Po zebraniu wszystkich informacji przyszedł czas by w gąszczu informacji i dezinformacji uporządkować trochę kolejność działań w tej sprawie:

  • W czwartek 26 listopada br. odbyła się korespondencyjna XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mrągowie, podczas której zlikwidowano Komisję Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia.
  • W piątek 27 listopada br. przed południem dyrektorzy szkół organizują spotkania z pracownikami, podczas których komunikują o wręczeniu im wypowiedzeń z pracy ze względu na zmniejszony lub znikomy zakres pracy spowodowany zdalnym nauczaniem w szkołach. Tego samego dnia po otrzymaniu informacji od osób, których dotyczy temat zaczęliśmy dopytywać się w urzędzie miasta o powody takich działań. Prawdopodobnie po naszej interwencji w gminie, jeszcze tego samego dnia (piątek 27.11) niektórzy pracownicy otrzymują telefony z propozycjami zmiany wypowiedzenia na opcje skorzystania z bezpłatnego urlopu.
  • We wtorek 01 grudnia br. na stronie urzędu miejskiego Pan Burmistrz publikuje swój komentarz do sprawy:

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/6309-koronawirus-uderza-w-szkoly-niezbedna-reorganizacja-oswiaty

Zapoznając się z materiałem przygotowanym przez urząd miejski, jako radni MIS zwróciliśmy uwagę na wiele nieścisłości, które w swym komunikacie próbował przemycić Burmistrz Bułajewski, spowodowane chyba nie do końca zrozumieniem problemu i tego samego dnia opublikowaliśmy odpowiedź na swoim profilu FB: https://www.facebook.com/1693256907435340/photos/a.1698507913576906/3519871514773861/

By u źródła wyjaśnić sprawę, w dniu 03 grudnia br. skierowaliśmy zapytania do dyrektorów obu placówek z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej sytuacji wszystkich osób, które w roku szkolnym 2020/2021 zostały zatrudnione na stanowisku osoby wspomagającej nauczyciela. Bo z informacji otrzymanych od osób, których osobiście dotyczy sprawa wiemy, że w poniedziałek zostali oni postawieni przed wyborem: rozwiązanie umowy o pracę albo bezpłatny urlop.

Z przesłanej odpowiedzi otrzymanej od dyrektorów szkół wynika, ze sprawa na dzień dzisiejszy wygląda następująco:

Uwaga! Odpowiedzi dyrektorów zostały zaznaczone w dokumentach kolorem czerwonym:

Odpowiedź Pana Wojciecha Kordaczuka, dyrektora szkoły podstawowej nr 4 z dnia 03.12 br.: odpowiedź Dyrektora SP4

Odpowiedź Pana Dariusza Żyłowskiego, dyrektora szkoły podstawowej nr 1 z dnia 04.12 br.: odpowiedź Dyrektora SP1

W związku z brakiem precyzyjnej odpowiedzi na nasze zapytanie ze strony Dyrektora SP nr 1, w rozmowie telefonicznej otrzymaliśmy uzupełnienie informacji, które prezentujemy poniżej.

Pytanie

Odpowiedź

Ile osób nie będzie miało zmienianej zawartej umowy i pracować będzie w szkole do końca roku szkolnego

9 (na obecną chwilę)

Ile osób z własnej inicjatywy rozwiązało umowę o pracę

2

Ile osób skorzystało z bezpłatnego urlopu na czas zawieszenia zajęć

7

Szanowni państwo, chcemy podkreślić z cała mocą, że nikt nie powinien mieć pretensji do dyrektorów tych placówek. Wiemy, że żaden pracodawca nie chce zwalniać pracowników, zwłaszcza w tak niesprzyjających warunkach (zamknięte szkoły, zdalne nauczanie, brak wiedzy co dalej, okres świąteczny).

Podsumowując temat, uważamy za mało profesjonalny fakt, że z dnia na dzień pracownicy dowiadują się o propozycji rozwiązania umów o pracę a po nagłośnieniu sprawy o ewentualnej ofercie przejścia na urlop bezpłatny.

W tym miejscu powraca temat czwartkowej sesji i likwidacja Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia. Jasnym jest fakt, że komisja której głównym tematem pracy była oświata a w jej skład wchodzili głownie radni opozycji stała się problemem przy podejmowaniu takich działań jeśli chodzi o szkoły. Na jaw wychodzi brak konsultacji, planowania i przemyślenia sprawy. Czy Urząd Miasta jako odpowiedzialny za organizację oświaty czekał z działaniami do czasu rozwiązania Komisji?

Najprawdopodobniej po feriach zimowych, które kończą się 18 stycznia 2021 r. szkoły wrócą do pracy w normalnym trybie. Czy ma sens zwalnianie doświadczonych pracowników by po miesiącu ponownie ich zatrudniać? Przypomnijmy, że wiele zakładów pracy próbuje przetrwać ten ciężki czas wprowadzając różne rozwiązania.

Jako radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej uważamy że zwolnienie pracownika powinno być ostatecznością, bo sprzęt można zawsze dokupić a doświadczony pracownik to nie przedmiot, który można odstawić na półkę a jak będzie potrzebny ponownie wziąć go do użycia.

Czy można było to zaplanować i rozwiązać inaczej?

 

zdj. nagłówkowe: Urząd Miasta Mrągowa

Czy „korespondencyjna” Sesja Rady Miejskiej w Mrągowie to jeszcze obrady czy spektakl na potrzeby władzy?

Czy „korespondencyjna” Sesja Rady Miejskiej w Mrągowie to jeszcze obrady czy spektakl na potrzeby władzy?

Epidemia COVID-19, a co za tym idzie wprowadzane kolejne tarcze antykryzysowe i czasem niezrozumiałe przepisy prawne otworzyły furtkę do stosowania przez rządzących różnych sztuczek prawnych by zasłaniać się przed transparentnym wykonywaniem swoich zadań. Z takiej samej furtki skorzystał Przewodniczący Rady Miejskiej w Mrągowie Pan Henryk Nikonor, który od powstania prawnych możliwość zwołuje sesje rady w tzw. „trybie korespondencyjnym”. W przypadku mrągowskiej rady miejskiej jest to NAPRAWDĘ „tryb korespondencyjny”. Sesja to wysyłanie smsów i maili z prywatnych skrzynek radnych. Nie ma podczas posiedzenia możliwości dyskusji online a pytania można zadawać jedynie poprzez wysłanie ich za pomocą poczty elektronicznej. W takiej formule obrad udzielane są odpowiedzi, które często mijają się z faktami a siedzący przy komputerze radny, który ogląda sesję ma ograniczone możliwości dopytania lub uzyskania sprostowania do przedstawionej odpowiedzi.

Taki sposób obradowania, nie tylko ogranicza „dyskusję”, bo o takiej trudno tu mówić, ale co istotne wydłuża niepotrzebnie obrady, które są zupełnie nieczytelne dla osób, które chciałyby je śledzić. Czy po rekordowej, bo ponad 12 – godzinnej XXVIII Sesji z 26 listopada 2020 r. Pan Przewodniczący zmieni zdanie?

Dlaczego Przewodniczący zwołuje sesje „korespondencyjne”?

Sesja „korespondencyjna” w mrągowskim wykonaniu to najgorsza z możliwych form pracy jaką można było wybrać dla funkcjonowania rady miasta. Radni z materiałami na sesję otrzymują instrukcję jak będzie prowadzona sesja. W jej trakcie ustalenia te są wielokrotnie niedotrzymywane, ale czego oczekiwać od takiej formuły obradowania. W załączniku prezentujemy „instrukcję” z ostatniej sesji: sesja 26 listopad 2020r. przebieg

Takie rozwiązanie to oczywiście nie przypadek. Bo za powstały bałagan podczas takich obrad nikt z prezydium rady nie chce wziąć odpowiedzialności. Już wiosną tego roku radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej złożyli wniosek by przyjąć jasny regulamin prowadzenia sesji w takim trybie, ale spotkał się on z milczącym odzewem ze strony Pana Przewodniczącego. Zapoznając się z takimi argumentami, można wyciągnąć przerażający wniosek, że Pan Przewodniczący Henryk Nikonor nie jest zwolennikiem dyskusji! A przypomnijmy, że zadaniem radnych jest podejmowanie najważniejszych decyzji w sprawach dotyczących gminy. To oni obradując i dyskutując decydują o utrzymaniu szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, remontach ulic i ochronie środowiska naturalnego itd.

Rozglądając się po lokalnych samorządach (Ryn, Giżycko, Węgorzewo, Olsztyn) nikt nie organizuje sesji w tak archaicznej formule „korespondencyjnej”.

Uważamy, że w dobie wszechobecnych telekonferencji, zdalnego nauczania w szkołach czas zmienić formę obradowania. Należy zauważyć, że nawet Urząd Miejski w Mrągowie, także korzysta z nowinek” technicznych. Czy to wina Przewodniczącego, którego sposób działania jest bardzo archaiczny?

Wniosek do Przewodniczącego o wejście w XXI wiek

Już po wiosennej fali epidemii jako radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej wnioskowaliśmy do Pana Przewodniczącego by wrócić do posiedzeń tradycyjnych a w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego organizować posiedzenie rady w Sali widowiskowej CKiT lub w hali sportowej jak robią to inne samorządy. Wnioskowaliśmy o przyjęcie jasnego regulaminu takich sesji, ale żaden z naszych apeli nie odniósł skutku. Po ostatniej sesji i wielu kontrowersjach nad sposobem procedowania, który zaproponował Pan Przewodniczący w imieniu MIS kolejny wniosek złożyła radna Agnieszka Pytel. Zaproponowała, by do prowadzenia obrad sesji rady miejskiej wprowadzić wreszcie współczesne rozwiązania techniczne.

Szanowny Panie Przewodniczący

Zwracam się z wnioskiem do Pana Przewodniczącego o poważne rozważenie wprowadzenia nowoczesnego narzędzia do prowadzenia sesji zdalnych. Na rynku jest mnóstwo aplikacji, które umożliwiają zdalne porozumiewanie się w audio i na wizji. Odejdźmy w końcu od tych sms czy maili, tych archaizmów technologicznych w dziedzinie komunikacji. Jako ludzie nowocześni i myślący o ogólnym rozwoju wokół siebie, umiejący posługiwać się współczesnymi rozwiązaniami technicznymi, zacznijmy w końcu korzystać z rozwiązań IT. Jeśli Pan sobie życzy, to służę pomocą w wyborze rozwiązania. Może Pan na mnie liczyć.

Z wyrazami szacunku – Agnieszka Pytel”

Można? Można!

Jak widać na dołączonych poniżej materiałach i zdjęciach w mrągowskim magistracie XXI wiek rozpanoszył się na dobre o czym wiemy od Pana Burmistrza, który na co dzień ma do czynienia z różnymi formami komunikacji online. Czyżby rozwój technologii do nowoczesnej komunikacji ominął w urzędzie WYŁĄCZNIE radę miejską?

Przykłady wykorzystania nowoczesnej komunikacji w pracy urzędu miejskiego w Mrągowie:

Mrągowo bierze udział w Akademii Miast Przyszłości:

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/6125-mragowo-w-akademii-miast-przyszlosci

Warsztat OECD. Mrągowo dokonało samooceny potencjału instytucjonalnego:

https://www.mragowo.pl/rozwoj-lokalny/informacje/5877-warsztat-oecd-mragowo-dokonalo-samooceny-potencjalu-instytucjonalnego

Dyskusja publiczna on-line o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

https://www.mragowo.pl/komunikaty/6260-dyskusja-publiczna-on-line-o-projekcie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego

Zdalne spotkanie miejskiego zespołu ds. Rozwoju Lokalnego Mrągowa: https://www.facebook.com/stanislawbulajewski/posts/3195201967196857

Dlaczego to takie ważne?

Niedługo ma odbyć się najważniejsza w tym roku dyskusja, która dotyczy projektu budżetu miasta na 2021 rok. Jest to najważniejsza uchwała Pana Burmistrza, której celem jest ukazanie kierunków rozwoju krótko i długo terminowego naszego miasta. Budżet pokazuje również w jaki sposób przepracowano obecny rok przygotowując projekty i pomysły na przyszłość. Ze strony radnych takie posiedzenia wymagają przygotowania, co wiąże się nie tylko z analizą obszernych materiałów, ale również z pojawiającymi się zapytaniami i wątpliwościami. Dyskusja w radzie jest więc nieodzownym elementem takiej sesji. A Jak będzie w Mrągowie?

Jak wygląda to u innych!

Okazuje się, że w tym samym mieście, w tej samej sali możliwe jest zorganizowanie sesji Rady Gminy. W dniu 25 listopada br., czyli dzień przed ostatnią sesją RM odbyła się sesja Rady Gminy w trybie normalnym przy bezpośrednim udziale radnych i niezbędnych pracowników Urzędu.

Tego samego dnia (25.11.) w formie online odbyła się sesja Rady Miejskiej w Węgorzewie, która jak widać zrealizowana była z wykorzystaniem kamer i bezpośredniego udziału radnych a czas jej trwania to 3 godz. 53 minuty i 38 sekund.

Jak się chce to jednak można! Panie Przewodniczący, może tym razem pochyli się Pan nad wnioskiem radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej i zechce Pan wprowadzić go w życie.