Interpelacja odnośnie składu Rad Nadzorczych spółek miejskich

Interpelacja odnośnie składu Rad Nadzorczych spółek miejskich

Mrągowo, dnia 22 sierpnia 2019 r.
Szanowny Pan
Burmistrz Miasta Mrągowa
Stanisław Bułajewski
Za pośrednictwem Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Mrągowie
Waldemara Cybula

Zgodnie z art. 24, ust. 4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1434) w brzmieniu: Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy….

Dotyczy: aktualnych składów Rad Nadzorczych spółek miejskich.

Po wygranych przez Pana wyborach samorządowych i objęciu stanowiska Burmistrza, podjął Pan decyzję o wprowadzeniu dużych zmian w składach Rad Nadzorczych spółek miejskich, których 100% właścicielem jest miasto Mrągowo. Niestety do dnia dzisiejszego radni Rady Miejskiej nie otrzymali pełnej informacji na temat aktualnych składów osobowych Rad Nadzorczych, mimo zgłaszanych pytań na posiedzeniach komisjach. Kolejną kwestią dotyczącą powołanych przez Pana Rad Nadzorczych jest brak informacji o aktualnym uposażeniu jakie otrzymują ich członkowie.
W związku z tym, iż są to bardzo ważne ze względów strategicznych oraz finansowych spółki naszego miasta, zwracamy się do Pana z prośbą o przekazanie pełnej informacji w tym zakresie.
Proszę o podanie w formie tabeli następujących informacji dotyczy WSZYSTKICH spółek miejskich będących w zarządzie miasta Mrągowa:
– skład osobowy spółki, lista członków rady z wyszczególnienie: funkcja członka zajmowana w Radzie Nadzorczej, miejsce zamieszkania, wynagrodzenie z racji pełnionych obowiązków w Radzie Nadzorczej na dzień 31.10.2018 r.,
– skład osobowy spółki, lista członków rady z wyszczególnienie: funkcja członka zajmowana w Radzie Nadzorczej, miejsce zamieszkania, wynagrodzenie z racji pełnionych obowiązków w Radzie Nadzorczej na dzień 22.08.2019 r.