Dlaczego zdecydował się na kłamstwo?

Dlaczego zdecydował się na kłamstwo?

„…Jestem człowiekiem, który łączy a nie dzieli, dlatego jako Przewodniczący będę na pewno współpracował ze wszystkimi radnymi i burmistrzem. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie podjąć wiele cennych inicjatyw z myślą o mieszkańcach naszego miasta”. Henryk Nikonor, Mrągowo 19.09.2019 r.

Takiej treści zapewnienia padły z ust Henryka Nikonora tuż po jego wyborze na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej, a skierował je do wszystkich radnych Rady Miejskiej obecnych na sesji. Tak miało być, ale po ośmiu miesiącach pełnienia funkcji przez Henryka Nikonora niestety realia wyglądają zgoła inaczej.

Mimo swoich zapewnień, Pan Przewodniczący nie został reprezentantem wszystkich członków Rady Miejskiej a wyłącznie przedstawicielem grupy radnych, którzy bezrefleksyjnie popierają Burmistrza. Było to widoczne na każdym kolejnym posiedzeniu Rady Miejskiej. Niedopuszczanie radnych opozycji do głosu, przerywanie ich wypowiedzi, pozwalanie na personalne obrażanie czy wyłączanie mikrofonów podczas sesji od samego początku budziło wiele kontrowersji, a które Pan Przewodniczący była łaskaw ignorować bez zajmowania stanowiska. Z nadzieją na zmianę prezentowanego przez Pana Przewodniczącego zachowania, na wszystkie możliwe sposoby artykułowaliśmy nasze zastrzeżenia i wątpliwości. Niestety coraz bardziej zauważalny był fakt, że funkcjonowanie Rady Miejskiej zmierza w złym kierunku.

To co wydarzyło się w pracy Rady Miejskiej od lutego do maja br., doprowadziło nasze kluby do podjęcia stanowczych działań mających na celu zwrócenie uwagi całej Rady Miejskiej oraz mieszkańców Mrągowa na powstały problem, który opisujemy poniżej.

 

W piątek 29 maja br. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, w imieniu klubów radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej oraz Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej, złożono wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Henryka Nikonora z zajmowanej funkcji.

  • Zatajanie korespondencji od Organu Nadzorującego (Wojewoda) wskazującej na niedopełnienie obowiązków Przewodniczącego,
  • Świadoma manipulacja by ukryć własne zaniechanie,
  • utrudnianie radnym dostępu do korespondencji.

Do pobrania szczegóły sprawy, wraz z harmonogramem działań uzasadniające wniosek o sesję nadzwyczajną w sprawie odwołania Przewodniczącego:


Zdjęcie tytułowe – źródło UM Mrągowo
Interpelacja ws. komunikacji miejskiej

Interpelacja ws. komunikacji miejskiej

Szanowny Panie Burmistrzu,

informacje publikowane w dniach 27.04, 30.04, 05.05 br. na stronie internetowej UM Mrągowo – www.mragowo.pl, (linki poniżej) oraz materiał TVP3 Olsztyn z dnia 09.05.2020r. (linki poniżej) dotyczą bardzo ważnego tematu społecznego jakim jest komunikacja miejska w naszym mieście.
Z informacji przytaczanych w mediach oraz na podstawie komunikatów Urzędu Miejskiego, mieszkańcy zostali poinformowani o zmianie funkcjonowania komunikacji na czas obowiązywania ograniczeń związanych z covid-19 oraz komunikat o rozwiązaniu współpracy z dotychczasowym przewoźnikiem.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1.       Proszę o udostępnienie (skany) dokumentów dotyczących dokonania wyboru podmiotu w celu realizacji tzw. komunikacji zastępczej – dokumentacja rozeznania rynku lub inny tryb wyłonienia wykonawcy usługi.
2.       Proszę o udostępnienie (skany) umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miejskim w Mrągowie a firmą obsługującą komunikację zastępczą, dotyczącą świadczenia usług przewozowych na terenie miasta Mrągowo.
3.       Proszę o podanie wykazu obsługiwanych linii autobusowych przez firmę obsługującą komunikację zastępczą w czasie trwania tej umowy, okresu jej funkcjonowania,  ilości przejechanych w tym okresie kilometrów oraz kosztów jakie poniosło miasto od jej podpisania do dnia 30 kwietnia br.
4.       Proszę o udostępnienie (skany) umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miejskim w Mrągowie a firmą FASTER, która dotyczyła świadczenia usług przewozowych na terenie miasta Mrągowo. Proszę o podanie wykazu obsługiwanych linii autobusowych w czasie trwania tej umowy, terminu jej funkcjonowania,  ilości przejechanych w tym okresie kilometrów oraz kosztów jakie poniosło miasto od czasu jej podpisania do zerwania umowy.
5.       Proszę o informację czy podjął Pan już kroki prawne wobec firmy FASTER w związku z zerwaniem umowy na świadczenie usług przewozowych na terenie miasta Mrągowo, o których informował Pan w komunikacie z dnia 27 kwietnia oraz w materiale TVP Olsztyn. Jeśli takie kroki zostały przez Pana podjęte zwracam się z wnioskiem o udostępnienie (skan) pozwu wobec firmy FASTER.
6.       Proszę o informację czy UM w Mrągowie rozpoczął procedurę dotyczącą wyłonienia nowego przewoźnika na świadczenie usług przewozowych na terenie miasta Mrągowo.

 

Z wyrazami szacunku w imieniu radnych Klubu Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

Waldemar Cybul

 

Linki do materiałów:

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/5707-przewoznik-zerwal-umowe-na-obsluge-komunikacji-miejskiej-miasto-nie-wyklucza-podjecia-krokow-prawnych

https://www.mragowo.pl/komunikacja-miejska/funkcjonowanie-komunikacji-miejskiej-w-maju-2020

https://www.mragowo.pl/aktualnosci/5748-komunikat-dot-liniowych-rozkladow-jazdy-komunikacji-miejskiej

https://olsztyn.tvp.pl/47965133/miasto-kontra-przewoznik-burmistrz-nie-wyklucza-sprawy-sadowej?fbclid=IwAR25idf8EmMBPk8yZH_PjPEuYmiov_bp6GLl4hJx9spUbBf627ZXv-Wcmuw

 

plik pdf: Interpelacja-komunikacja-miejska

Interpelacja dotycząca decyzji o unieważnieniu przetargu na „Budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”

Mrągowo, dnia 6 maja 2020 r.

Szanowny Pan

Burmistrz Miasta Mrągowa

Stanisław Bułajewski

Za pośrednictwem Przewodniczącego

Rady Miejskiej w Mrągowie

Henryka Nikonora

Zgodnie z art. 24, ust. 4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1434) w brzmieniu: „Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy…”, składamy niniejszą interpelację.

Interpelacja dotycząca decyzji o unieważnieniu przetargu na „Budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”

Szanowny Panie Burmistrzu,

w dniu 29 kwietnia br., o godz. 21:34:40 na stronie internetowej BIP Mrągowo została zamieszczona informacja o unieważnieniu przetargu. O tym jak ważna to inwestycja dla naszego miasta, niech świadczą Pańskie słowa z artykułu na www.mragowo.pl z dnia 23 stycznia 2020 r. pt.: Przetarg na budowę kolektorów deszczowych. To największa inwestycja Mrągowa”:

To największy projekt inwestycyjny w historii Mrągowa. Jego realizacja ma strategiczne znaczenie dla rozwiązania problemu wód opadowych w mieście. Docelowo umożliwi również przebudowę dróg w śródmieściu, a także pozwoli na wykorzystanie wielu terenów na potrzeby inwestycyjne i budownictwa.”.

Ogłaszając przetarg zakładano koszt inwestycji na poziomie 28 855 431,00 zł. Kwota dofinansowania z NFOŚiGW to 16 616 tyś zł. Projektowany wkład finansowy miasta miał wynosić 12 239 188,00 zł. Inwestycja miała być jednak realizowana do 2022 roku a udział miasta w poszczególnych latach miał się przedstawiać następująco: rok 2020 – kwota 3 625 563,00 zł, rok 2021 – kwota 6 301 313,00 zł, rok 2022 – kwota 2 071 338,00 zł. Ostateczna kwota oferenta wyniosła 26 199 000,00 zł, a więc ponad 2 500 000,00 zł mniej. Można się spodziewać, że przy zmniejszonej niż zakładano wysokości inwestycji, także coroczny udział finansowy miasta byłby odpowiednio niższy.

Pana oświadczenie w tej sprawie z dnia 02 maja 2020 r. pod tytułem „Oświadczenie Burmistrza Mrągowa ws. przetargu na kolektory deszczowe i wyborów prezydenckich 2020”, nie odnosi się w żaden sposób do wspomnianej kwestii. Zaś argumenty wskazywane w unieważnieniu są bardzo ogólnikowe i trudno dopatrzyć się w nim konkretnych danych analitycznych, na podstawie których podjął Pan tak dalekosiężną decyzję. Ponadto wymijające odpowiedzi udzielone na nasze pytania z interpelacji przesłanej do Pana 20 kwietnia 2020 r. skłaniają nas by w imieniu mieszkańców zadać Panu kilka pytań dotyczących tej najważniejszej inwestycji oraz przedstawionego uzasadnienia.

Zagadnienie 1

Cytujemy – „W interesie publicznym leży bowiem, aby Gmina Miasto Mrągowo zabezpieczała realizację zadań własnych, bezpośrednio związanych z potrzebami wspólnoty samorządowej miasta Mrągowa, w tym zakresu pomocy społecznej, edukacji, bezpieczeństwa publicznego i innych m.in. w zakresie zapewnienia środków na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej (zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem), wypłatę wynagrodzeń nauczycieli …”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o informację na podstawie jakich danych prognozuje Pan tak katastrofalne zmniejszenie dochodów miasta w odniesieniu do środków pochodzących z subwencji i dofinansowań zewnętrznych na zadania samorządu zaplanowane w 2020 roku.

2. Proszę o podanie informacji w jakiej wysokości zostały zaplanowane w budżecie miasta środki finansowe na edukację (subwencja oświatowa), opiekę społeczną (dofinansowanie na działalność MOPS i ŚDS) oraz podanie informacji o ile zmniejszyły się zaplanowane środki w budżecie 2020 w stosunku do aktualnej sytuacji związanej z epidemią.

3. Prosimy o dołączenie dokumentacji (skanów) decyzji o zmniejszeniu dofinansowań dotyczących edukacji i opieki społecznej jeśli takie zostały do UM przesłane.

Zagadnienie 2

Cytujemy – „…oraz ponoszenia wszelkich, nieprzewidzianych kosztów wynikających z wykonania polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 kwietnia br. w zakresie funkcjonowania straży gminnych w okresie epidemii.”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o informację jakie nieprzewidziane koszty zostały poniesione przez UM w związku z poleceniami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego a dotyczącymi epidemii do dnia dzisiejszego.

2. Prosimy o przedstawienie dokumentacji (skany) dotyczącej nałożonych poleceń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z ich pełną treścią oraz wszystkimi kosztami, które UM poniósł w związku z ich wykonaniem

3. Prosimy o informację jakie były zaplanowane środki finansowe w budżecie miejskim na funkcjonowanie straży miejskiej, którą zamierza Pan zlikwidować oraz jak wzrosły lub nie te koszty w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

Zagadnienie 3

Cytujemy – „Również w związku z koniecznością zwalczania skutków COVID-19, Zamawiający zmuszony był podjąć natychmiastowe działania mające na celu zwalczanie i przeciwdziałanie skutkom COVID-19, które leżą w pierwszej kolejności w interesie publicznym tj. zakup środków ochrony osobistej, zakup sprzętu do zdalnego nauczania dla potrzebujących uczniów czy też zakup wyposażenia miejsca przeznaczonego na kwarantannę dla mieszkańców.”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o podanie informacji, jakie koszty zostały poniesione przez UM w związku z zakupem środków ochrony osobistej. Prosimy o podanie wszystkich kosztów wraz udostępnieniem skanów faktur poniesionych na zakup powyższych środków lub produktów do ich wytworzenia.

2. Prosimy o przedstawienie skanów faktur w związku z poniesionymi kosztami przez UM na zakup komputerów do zdalnego nauczania.

3. Prosimy o informację czy UM ubiegał się o środki zewnętrzne na zakup komputerów do zdalnego nauczania. Jednocześnie prosimy o udostępnienie skanu złożonego wniosku w celu uzyskania refundacji.

Zagadnienie 4

Cytujemy – „Szacuje się, że skutki finansowe z tytułu nieosiągnięcia zaplanowanych w planie budżetu Miasta dochodów osiągną kwotę minimum około 6 000 000 zł, co skutkuje brakiem środków na pokrycie bieżących wydatków Miasta.”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o informację dotyczącą założeń przyjętych przez Pana, na podstawie których oparto analizę, która w konsekwencji ma doprowadzić do zmniejszenia dochodów o kwotę minimum około 6 000 000 zł?

Zagadnienie 5

Cytujemy – „Ma to związek między innymi z brakiem wpływów należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, sprzedaży mienia, działalności jednostek podległych, w tym w zakresie organizacji kluczowych dla miasta imprez masowych.”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o informację czy w związku z podawaną przez Pana szacowaną kwotą 6 000 000 zł, zagrożona jest planowana sprzedaż mienia miejskiego zaplanowana na rok 2020? Jeśli tak to jakich nieruchomości to dotyczy i dlaczego?

2. Prosimy o podanie informacji jakie dochody uzyskał budżet UM w związku ze sprzedażą stanowisk handlowych podczas imprez organizowanych w trakcie Pikniku Counry w 2019 roku. Prosimy o podanie innych przychodów, które zasiliły kasę UM w związku z innymi imprezami masowymi w 2019 roku.

3. Prosimy o informację jakie dofinansowanie do imprez promujących miasto realizowanych na amfiteatrze zostało zaplanowane w budżecie Miasta na 2020 r.

Zagadnienie 6

Cytujemy – „Na chwilę obecną do Urzędu wpłynęło już 35 wniosków o umorzenie bądź odroczenie należności z tytułu podatków i opłat. Spowoduje to obniżenie planowanych dochodów o co najmniej 400 000 zł.”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o wykaz podmiotów gospodarczych, które złożyły wnioski o których Pan informuje. W przygotowanym wykazie prosimy o podanie następujących informacji: daty wpływu wniosku do UM, czy została udzielona odpowiedź dla wnioskodawcy, jaką decyzję Pan podjął w związku ze złożonym wnioskiem i jakiej kwoty umorzenia dotyczył wniosek lub podjęta decyzja o zwolnieniu.

Zagadnienie 7

Cytujemy – „Ponadto Miasto zrezygnowało z realizacji 12 innych inwestycji szacowanych na kwotę 1 839 078 zł.”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o wskazanie, z których dwunastu zaplanowanych inwestycji Pan zrezygnował. Prosimy podać informację jakie środki finansowe były zaplanowane na realizację każdej z nich?

2. Czy konsultował Pan z kimś decyzję o wykreśleniu lub zawieszeniu wspomnianych inwestycji?

Zagadnienie 8

Cytujemy – „Wstrzymało realizację Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego, Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej na łączną kwotę 147 000 zł.”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o przedstawienie informacji jakie zadania zostały przez Pana zablokowane a były zaplanowane do realizacji w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Prosimy o podanie planowanej wartości każdego zaplanowanego zadania.

2. Prosimy o przedstawienie informacji ile szkół brało udział w zablokowanym przez Pana projekcie dotyczącym Szkolnego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Prosimy o podanie planowanej wartości całego SBO oraz planowany podział środków finansowych pomiędzy szkołami biorącymi udział w projekcie.

3. Prosimy o przedstawienie informacji jakie zadania zostały przez Pana zablokowane a były zaplanowane do realizacji w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej na rok 2020. Prosimy o podanie planowanej wartości każdego zaplanowanego zadania.

Zagadnienie 9

Cytujemy – „Ograniczone również zostały wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim, jak również w jednostkach organizacyjnych Miasta.”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o przedstawienie informacji (skan decyzji lub zarządzenia), jakie działania zostały przez Pana podjęte, które miały ograniczać wydatki w Urzędzie Miejskim oraz o informację ile oszczędności przyniosą dla kasy miejskiej w bieżącym roku kalendarzowym.

2. Prosimy o przedstawienie informacji (skan decyzji lub zarządzenia), jakie działania zostały przez Pana podjęte, które miały ograniczać wydatki w jednostkach organizacyjnych miasta oraz o informację, których jednostek dotyczą i ile oszczędności przyniosą dla kasy miejskiej w bieżącym roku kalendarzowym.

Zagadnienie 10

Cytujemy – „Powyższe działania zmierzają do generowania oszczędności, które mają być przeznaczone na zabezpieczenie interesu publicznego tj. zakup środków ochrony osobistej, zakup sprzętu do zdalnego nauczania dla potrzebujących uczniów, zakup wyposażenia miejsca przeznaczonego na kwarantannę dla mieszkańców oraz na wzmocnienie działań w zakresie pomocy społecznej skierowanych do osób zagrożonych skutkami związanej z epidemią COVID-19.”

W nawiązaniu do cytowanej wypowiedzi, w której się Pan powtarza w kwestii zakupu środków ochrony oraz komputerów do zdalnego nauczania prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o informację gdzie UM zaplanował miejsce przeznaczone na kwarantannę da mieszkańców i kto odpowiada z ramienia UM za jego organizację.

2. Prosimy o informację jakie wyposażenie zostało zakupione do miejsca przeznaczonego na kwarantannę da mieszkańców. Prosimy o skany faktur dotyczących dokonanych zakupów.

Zagadnienie 11

Cytujemy – „Dodatkowo nadzwyczajnymi okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, jest spadek dochodów spowodowany zawieszeniem działalności gospodarczej w okresie od marca do kwietnia przez podmioty gospodarcze. Na dzień dzisiejszy 68 podmiotów zawiesiło bądź zamknęło działalność tylko za pośrednictwem Urzędu. Oznacza to, że miasto Mrągowo nie uzyska zaplanowanych w budżecie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych od tych podmiotów.”

W nawiązaniu do cytowanej Pańskiej wypowiedzi, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o przekazanie dokumentów z dokonanej analizy finansowej, które wskazują na prognozowane zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w okresie od marca do kwietnia.

Dodatkowo prosimy o informację na pytania, na które nie udzielił Pan pełnej informacji przy wcześniejszej interpelacji:

1. Jaką kwotę wynagrodzenia otrzymał z UM, za wykonaną pracę inwestor zastępczy, tj. przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udział w pracach komisji przetargowej?

2. W jakim terminie zostało przekazane do UM, przygotowany raport Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Prosimy o skan tego raportu.

3. Czy zostało zgłoszone do nadzoru budowlanego rozpoczęcie robót związanych z inwestycją „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”. Prosimy o skan kopi decyzji pozwolenia na budowę z klauzula ostateczności oraz skan dziennika budowy.

4. Prosimy o skan umowy pomiędzy NFOŚiGW a UM Mrągowo na dofinansowanie inwestycji „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”.

Tym razem liczymy na pełną i wyczerpująca odpowiedź na naszą interpelację.

Z wyrazami szacunku w imieniu radnych Klubu Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

Robert Wróbel i Waldemar Cybul

Apel o zmianę podstawy prawnej zwołania sesji Rady Miejskiej w dniu 7 maja 2020 r. oraz miejsca jej odbycia

Apel o zmianę podstawy prawnej zwołania sesji Rady Miejskiej w dniu 7 maja 2020 r. oraz miejsca jej odbycia

Mrągowo, dnia 03 maja 2020 r.

Szanowny Pan

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Nikonor

Dotyczy: Apel o zmianę podstawy prawnej zwołania sesji Rady Miejskiej w dniu 07 maja 2020 r. oraz miejsca jej odbycia.

 Szanowny Panie Przewodniczący,

jako radni Rady Miejskiej zwracamy się do Pana z apelem o zmianę podstawy prawnej zwołania XXI Sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na dzień 07 maja 2020 r. oraz miejsca jej odbycia.

Jako radni Rady Miejskiej, na dzień dzisiejszy nie widzimy zasadności zwoływania sesji na podstawie art. 15zzx ust 1 – 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i próby prowadzenia jej w tzw. „trybie korespondencyjnym”.

Swój apel o zmianę podstawy prawnej zwołania sesji motywujemy następującymi argumentami:

  1. Informujemy Pana, iż Prezes Rady Ministrów do dnia dzisiejszego nie ogłosił tzw. stanu wyjątkowego, który byłby głównym argumentem do prowadzenia sesji w „trybie korespondencyjnym”
  2. Informujemy Pana, iż w ubiegłym tygodniu w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie odbyła się sesja Rady Gminy (28.04) oraz Sesja Rady Powiatu (30.04) z zachowaniem dodatkowych obostrzeń higienicznych oraz bez udziału widzów.
  3. Informujemy Pana, iż od poniedziałku (04.05) decyzją Prezesa Rady Ministrów otwierane są galerie handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe, hotele, sklepy budowlane, biblioteki i muzea oraz będzie można jeździć rowerami miejskimi.
  4. Informujemy Pana, iż od środy (06.05) decyzją Prezesa Rady Ministrów otwierane są żłobki, przedszkola oraz obiekty sportowe.

Ponadto informujemy Pana, iż najważniejszym przesłaniem do zmiany podstawy prawnej zwołania sesji jest obecna sytuacja w Mrągowie, która związana jest z niespodziewaną decyzją podjętą przez Burmistrza bez konsultacji z Rada Miejską, a która dotyczy rezygnacji z największej i najważniejszej inwestycji miejskiej w najbliższym dziesięcioleciu.  Informujemy Pana, iż ilość materiałów , które uwzględnił Pan w programie sesji oraz ich tematyka wymagają możliwości otwartej dyskusji a nie wysyłania zapytań za pomocą sms. Są to zbyt ważne sprawy dla miasta i mieszkańców by prowadzić sesję w trybie „korespondencyjnym” .

Informujemy Pana, iż w uchwale nr L/7/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mrągowo ma Pan podstawę do wnioskowania do Burmistrza by udzielił pomocy przy organizacji sesji w bezpieczny sposób – § 70. Burmistrz Miasta obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

Ponadto informujemy, iż wprowadzając formule „sesji korespondencyjnej”, bez zatwierdzonego przez Pana i radnych regulaminu takiej sesji, uniemożliwia Pan pełny udział radnych w sesji poprzez ograniczenie ich uprawnień do udziału w dyskusji – § 81. Ust. 5. Przemówienia radnych w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 5 minut, chyba że Rada określi dla konkretnej debaty inny czas przemówień.

  1. Przemówienie radnego, któremu przewodniczący udzielił głosu po raz drugi w tej samej sprawie nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
  2. Za zgodą Rady, Przewodniczący może przedłużyć mówcy czas wystąpienia oraz zezwolić na zabranie głosu po raz kolejny w dyskusji nad tą samą sprawą.

Liczymy, iż przedstawione Panu argumenty wpłyną na zmianę podstawy prawnej zwołania XXI Sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na dzień 07 maja 2020 r. oraz miejsca jej odbycia.

Z poważaniem

Kluby Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej i Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej

Wierny Konstytucji…

Wierny Konstytucji…

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

art. 23 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym