Młodzież mrągowska zadaje pytania …. Marszałkowi.

Młodzież mrągowska zadaje pytania …. Marszałkowi.

 

„Nie rezygnuj z tego, co naprawdę chcesz robić!”. To chyba hasło, które przyświeca Mrągowskiemu Forum Młodzieży. Takie wrażenie pozostało po spotkaniu z Marszałkiem.

W sobotę, 8.02. odbyło w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej spotkanie członków Mrągowskiego Forum Młodzieży z Marszałkiem Województwa Panem Gustawem Brzezinem. Spotkanie dotyczyło tworzonej właśnie Strategii Rozwoju.

Krótkie, ale bardzo rzeczowe spotkanie! Mrągowska młodzież przygotowała się wspaniale i nie chodzi tylko o wsparcie techniczne chłopaków z OH Movie Studia, ale o przygotowanie merytoryczne. Wydaje się, że konkretne pytania dotyczące: pracy w województwie dla młodych, dofinansowania organizacji czy wdrażania nowoczesnych form Przemysłu 4.0, a zwłaszcza pracy zdalnej mogły bardzo zaskoczyć Marszałka.

Z przyjemnością obserwuje się rozwój działalności „Fundacji Ale”, od prostej sondy ulicznej w 2018 r., po pozyskiwanie środków zewnętrznych na bardzo rozbudowane projekty, w tym szkolenie młodych liderów.

Szkoda, że mimo powołania wysokiej rangi urzędnika miejskiego, który m. in. powinien zajmować się współpracą z młodzieżą, brak jest realnego wsparcia dla inicjatyw młodzieżowych ze strony Urzędu Miasta.

Czym zajmowała się Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia w 2019 r.?

 

 

Mrągowo, dnia 22.01.2020 r.

SPRAWOZDANIE za 2019 r.

Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia

VIII kadencji Rady Miejskiej w Mrągowie

 1. SKŁAD OSOBOWY

Osobowy skład Komisji został ustalony Uchwałą nr 1 z dnia 10.12.2018 r. podczas II Sesji Rady Miejskiej w Mrągowie:

 1. Wróbel Robert
 2. Pytel Agnieszka
 3. Lewkowicz Magdalena
 4. Szałachowska Ewa
 5. Siemieniec Otolia
 6. Cybul Waldemar
 7. Jakubas Daniel
 8. Wojno Kamil
 1. PRZEWODNICZĄCY

Wybór Przewodniczącego Komisji został dokonany Uchwałą nr 4 z dnia 10.12.2018 r. podczas II Sesji Rady Miejskiej w Mrągowie. Przewodniczącym został Robert Wróbel.

 1. PLAN PRACY

Plan pracy komisji na 2019 r. został przekazany Przewodniczącemu Rady w dniu 31.01.2019.

 1. FREKWENCJA

Frekwencja w 2019 r. na posiedzeniach wyniosła 85,9%

 1. POSIEDZENIA KOMISJI

Komisja odbyła 16 posiedzeń, z czego 4 miały charakter wyjazdowy.

 • Podczas posiedzeń przed sesyjnych omawiano następujące zagadnienia:
– Sprawozdanie z ferii zimowych – Młodzieżowy Dom Kultury, Centrum Kultury i Turystyki. Informacja odnośnie działalności lodowiska miejskiego.

-Informacja odnośnie przygotowania Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 r.

– Sprawozdanie z działalności Rady Sportu za 2018 rok i Koordynatora Sportu za 2018 r.

– Informacja nt. realizacji MBO 2019

– Analiza realizacji Programu Współpracy ze Stowarzyszeniami.

– Informacje na temat przygotowania Miasta Mrągowa do imprez i festiwali organizowanych w sezonie letnim: Dni Mrągowa, Mazurska Noc Kabaretowa, Festiwal Operowy Belcanto, Festiwal Piknik Country, Festiwal Kultury Kresowej, Festiwal Weselnych Przebojów.

– Kalendarz imprez kulturalnych, sportowo- rekreacyjnych i turystycznych na 2019 rok.

– Ocena ofert i propozycji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miasto Mrągowo.

– Szkolny Budżet Obywatelski 2020.

– Inicjatywa Lokalna na 2020 r.

– program Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi.

– analiza realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

bieżące

 • Zgodnie z planem pracy komisji posiedzenia wyjazdowe obejmowały:

Posiedzenie w dniu 19.03.2019 odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 i dotyczyło problematyki funkcjonowania Szkoły oraz planów związanych z modernizacją budynku szkolnego przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Zwrócono uwagę na 2 główne problemy:

 • Szkoła nie pozyskuje środków zewnętrznych na realizację projektów edukacyjnych.
 • Konieczna jest zmiana organizacji ruchu samochodowego przy ul. Kopernika 2c

Następnie członkowie komisji udali się do Młodzieżowego Domu Kultury. Dyskusja skoncentrowała się na głównie na temacie finansowo – rzeczowych potrzeb instytucji.

Posiedzenie w dniu 20.05.2019 odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy. Głównym tematem przewidzianym w programie pracy Komisji było sprawozdanie z działalności jednostki za 2018 r. Członkowie komisji zapoznali się z wyposażeniem oraz zakresem działalności ŚDS. Zwrócono uwagę, że należy podjąć jak najszybsze kroki, by zakończyć proces przekształcenia ŚDS w samodzielną jednostkę w terminie oraz powiadomić pracowników o harmonogramie. Problemem utrudniającym pracę terapeutyczną jest zły stan okien. W okresie jesienno – zimowym wpływa to ujemnie nie tylko na komfort pracy pracowników, ale także samopoczucie podopiecznych.

Posiedzenie w dniu 02.07.2019 odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 i dotyczyło pilnego tematu termomodernizacji budynku.

Posiedzenie w dniu 21.11.2019 odbyło się w siedzibie Rady Seniora, czyli w Klubie Seniora przy ul. Sienkiewicza 16 i dotyczyło działalności Mrągowskiej Rady Seniorów.
Zwrócono uwagę na następujące problemy:
 • trudności organizacji spotkań w weekendy
 • przewodniczący zwrócił uwagę na istotny dla niego problem odnośnie funkcjonowania Rady w postaci rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody (z dnia 27.09.2019) stwierdzającego w części nieważność uchwały nr XI/8/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie powołania Mrągowskiej Rady Seniorów i nadanie jej Statutu
 • brak jest kanałów informacyjnych skierowanych do seniorów nt. spraw ich dotyczących.
 • brak jest stacjonarnego telefonu.

Szczegółowe sprawozdania z wyjazdowych posiedzeń komisji znajdują się w Biurze Rady (pokój nr 22)

 1. Wydane opinie

– negatywna opinia w  sprawie  projektu  budżetu  Gminy Miasto Mrągowo na  2020 r.

                               Przewodniczący Komisji

Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia

Robert Wróbel

Program wyborczy KWW Stanisława Bułajewskiego

Program wyborczy KWW Stanisława Bułajewskiego

Ponieważ po raz kolejny „znikła” strona www.stanislawbulajewski.pl, która była JEDYNYM wiarygodnym miejscem z programem wyborczym komitetu wyborczego kandydata na burmistrza, Mrągowska Inicjatywa Społeczna użycza swojej strony internetowej, by wspomóc Pana Burmistrza w dotarciu do mieszkańców.

PS. Pisownia oryginalna.

Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Bułajewskiego

Najwyższy Czas na zmiany w Mrągowie

Założenia programowe przyjazne i nowoczesne miasto Mrągowo

Mając na uwadze rozwój miasta Mrągowo i lepsze życie jego mieszkańców pragniemy przedstawić główne założenia programowe naszego Komitetu Wyborczego.

Człowiek jest najważniejszy

Miasto Mrągowo jest miejscem zamieszkałym w dużym stopniu przez społeczeństwo w wieku średnim i starszym. Mrągowo mając korzystne położenie geograficzne, leżąc w sercu Mazur i mając otoczenie jezior i lasów jak i rewelacyjne warunki klimatyczne może starać się o status miejscowości uzdrowiskowej (sanatoryjnej). Taki status otwiera nowe możliwości przed samym miastem i jego mieszkańcami oraz stanowi dodatkowy impuls dla ośrodków wczasowych (hotele, pensjonaty, miejsca noclegowe, restauracje) na ściągnięcie większej liczby turystów. Klienci sanatoryjni nie są gośćmi „na jedna dobę”, dają możliwość stabilizacji i planowania dochodów. Mrągowo powinno stać się centrum logistycznym regionu i punktem centralnym dla turystów, z którego będą mogli przemieszczać się do pobliskich, turystycznych miejscowości a następnie wracać.

Do tego będą potrzebne między innymi:

– Budowa miejskiego ośrodka SPA z basenami, tężniami – dostępnego dla wszystkich;

– budowa nowoczesnych tras rowerowych i biegowych;

– wypożyczalnia rowerów, dla młodzieży uczącej się i osób po 65 roku życia bezpłatna;

– bezpłatne dla mieszkańców autobusy komunikacji miejskiej;

– (niezależnie od budżetu obywatelskiego) oddanie do dyspozycji Radom Seniora i Radom Młodych) do 1% budżetu miasta na tzw. Inicjatywy Obywatelskie

– nowoczesne place zabaw na każdym Osiedlu wybudowane we współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi;

– reaktywowanie we współpracy z Gminą Mrągowo – Góry Czterech Wiatrów (G4W)’

– likwidacja nietrafionej inwestycji miasteczka Mrongoville i przeznaczenie terenu pod budownictwo lub Centrum Sportowo – Rekreacyjne w ramach, którego sportowcy z całej Polski na wzór Ośrodka w Spale, będą mogli przez cały rok przygotowywać się do najważniejszych imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim, europejskim, światowym;

– budowa Skateparku dla dzieci i młodzieży z prawdziwego zdarzenia, oraz organizacja cyklicznych zawodów różnej rangi;

– organizacja przeglądów młodych talentów, przeglądów szkół z cennymi nagrodami dla najlepszych;

modernizacja i budowa obiektów przyjaznych osobą niepełnosprawnym, pomoc niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzicom na każdym etapie życia – w tym celu w urzędzie zostanie powołany Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób niepełnosprawnych, który na bieżąco będzie monitorował i pomagał wdrażać projekty, które będą niezbędne do ich godnego i komfortowego życia.

Gospodarka i budownictwo

Miasto musi dbać i stwarzać optymalne warunki dla rozwoju swoich Mieszańców w tym Przedsiębiorców. Żeby tak się stało, zespół urzędów miejskich nieodpłatnie będzie nie tylko dbał o przedsiębiorców wyszukując im unijne i krajowe środki do zdobycie, ale i będzie przygotowywał w całości wnioski w celu pozyskania tych środków. Mrągowo, aby się rozwijać potrzebuje jeszcze przynajmniej jednego dużego inwestora (najlepiej międzynarodowej firmy), który da stabilną i dobrze płatną pracę dla kilkuset osób. Przyciągnie to za sobą rozwój miejscowych firm budowlanych, firm usługowych i handlowych, a także da realny dochód miastu. Ponadto należy:

– powołać Radę Gospodarczą (organ opiniodawczo – doradczy Burmistrza) złożony z lokalnych Przedsiębiorców;

– stworzyć klaster gospodarczy, w ramach którego będą budowane dobre relacje między podmiotami gospodarczymi, naukowymi i społecznymi w celu rozwoju gospodarczego;

– dokonać określenia specjalizacji gospodarczej Mrągowa oraz dokonać scalenia działalności wszystkich instytucji otoczenia biznesu;

– uregulować, poprzez podjęcie stosownych uchwał kwestię preferencji dla mrągowskich firm biorących udział w przetargach miejskich,

– wprowadzić przyjazną Platformę Komunikacji oraz współpracy między mieszkańcami, inwestorami a urzędem miasta;

– stopniowo obniżać podatki lokalne,

– przygotować dla całego miasta nowe plany zagospodarowania przestrzennego – obecne w ostatnich dwóch latach były wielokrotnie kwestionowane przez sądy administracyjne i przez wojewodę. A w konsekwencji zostały uznane za nielegalne. Krótkowzroczna i ukierunkowana na pojedyncze osoby polityka władz miasta (jeżeli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego), blokuje rozwój nie tylko miastu i firmom działającym na jego terenie ale przede wszystkim jego mieszkańcom;

odblokować większe tereny pod budownictwo wielorodzinne w takim zakresie by ceny metra nowobudowanych mieszkań spadły o ok 20% – 30%;

– przeznaczyć większe tereny pod budownictwo jednorodzinne sprzedając działki przygotowane pod budowę, tzn. działki w pełni uzbrojone, aby uniknąć obecnego chaosu i zachować „ład budowlany”;

– każdego roku oddać do użytku minimum jeden komunalny budynek wielorodzinny;

– Przejąć (za przysłowiowa złotówkę) obecny dworzec PKP a z pozyskanych środków unijnych zorganizować dworce PKP i dworzec autobusowy a prawdziwego zdarzenia;

– doprowadzić sygnalizację świetlną na Mrągowskich skrzyżowaniach po takiej optymalizacji, by nie tworzyły się korki w mieście

– podjąć działania, aby Samorząd Województwa dokonał (za zgodą Komisji Europejskiej) zmian w kontrakcie dla Województwa i przystąpił do modernizacji i przywrócenia do użytku trasy kolejowej: Olsztyn – Biskupiec – Mrągowo – Mikołajki – Orzysz – Ełk;

– będziemy zabiegać o zmodernizowanie i przebudowę drogi Mrągowo – Szczytno – lotnisko Szymany tak aby turyści z Lotniska w Szymanach mogli przemieścić się do naszego miasta w nieco ponad 30 minut.

Oświata, kultura, zdrowie i sport

Miasto musi być silne mądrością swoich obywateli. Świadomy obywatel powinien być wyposażony zarówno w wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Powinien też mieć wolny dostęp do wielu miejskich obiektów.

Dlatego też potrzeba:

– wprowadzić wolny wstęp na imprezy miejskie (niekomercyjne), do muzeum i na obiekty sportowe;

– utworzyć Centrum Edukacji Praktycznej (jeżeli będzie to możliwe we współpracy z samorządem powiatowym), gdzie dzieci i młodzież uczyłaby się czynności przydatnych w życiu (majsterkowanie, gotowanie, pierwsza pomoc, przepisy ruchu drogowego itp.) w ramach zajęć pozalekcyjnych;

– uruchomić całkowicie nowy (niezależnie od już istniejącego wsparcia dzieci i młodzieży w szkołach) fundusz stypendialny dla najbardziej uzdolnionej młodzieży;

– uruchomić program stypendiów dla wykwalifikowanych uczniów i studentów podejmujących pracę w Mrągowie – wysokość wsparcia do 1000 zł/mies. Przez I rok.

– wypromować nową imprezę miejska a obecny Piknik Country i Festiwal Kultury Kresowej nadać taką formułę, aby stały się atrakcyjne dla współczesnego odbiorcy. Odblokować promenadę z przeznaczeniem na cykl imprez, w ramach których różne grupy mogłyby prezentować swoje umiejętności muzyczne, wokalne, taneczne, sportowe itp. – promenada i inne centralne miejsca miasta muszą tętnić życiem;

– koniecznie należy dach nad widownią w amfiteatrze nad jeziorem Czos, tak by niezależnie od pogody wszystkie imprezy mogły się tam odbywać w sposób niezakłócony; musi też nastąpić wymiana i montaż krzesełek z oparciem (co jest już niemal wszędzie standardem); przystąpić do budowy punktu widokowego w okolicach amfiteatru – co będzie stanowiło niesamowitą atrakcję turystyczną;

– zwiększyć środki finansowe na oświatę, m.in. na doposażenie szkół i dodatki płacowe dla nauczycieli;

– wspierać wszystkie organizacje kulturalne, oświatowe, sportowe finansując ich imprezy służące mieszkańcom lub promujące Mrągowo, organizować pikniki rodzinne;

– przyjąć rozwiązania prawne, które pozwolą miastu udzielać organizacjom pozarządowym pożyczek oraz środków na wkłady własne w celu pozyskania przez te podmioty tzw. środków europejskich;

– zbudować tor rowerowy do jazdy rowerami górskimi, tak by mogły w Mrągowie odbywać mistrzostwa polski, puchary świata. Co najmniej jedna z tras byłaby dostępna również dla Mieszkańców (reaktywacja pomysłu Stowarzyszenia Rowerowego – inwestycji umiejscowionej pomiędzy jeziorem Sołtyskim a Oś. Mazurskim i powiązanie jej z promenadą dookoła jeziora Sołtyskie);

– musi nastąpić renowacja istniejących i budowa nowych obiektów sportowych, należy wykonać zjeżdżalnię na plaży miejskiej,

– wspierać mrągowskie stowarzyszenia i kluby sportowe (koszykówka, kolarstwo, piłka nożna, siatkówka, bilard i inne) i opracować dalekosiężną strategię rozwoju różnych dyscyplin sportu w Mrągowie;

– wspierać Kluby Seniora (w ramach wsparcia powstanie Dom Seniora), wzmocnić finansowo, organizacyjnie i lokalowo Uniwersytet Trzeciego Wieku, korzystać z rządowych programów wsparcia (np. „Senior Wigor”, czy też programu „Seniorzy w Akcji”, „Program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych”;

– zatrudnienia w ramach urzędu tzw. „złotej raczki” – osoby, która by nieodpłatnie na rzecz osób starszych wykonywałaby drobne naprawy;

– podjąć starania aby w Mrągowie powstał zamiejscowy oddział Uczelni Wyższej – Wydział i kierunek zostanie wybrany po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami.

Reorganizacja i inne inwestycje

Miasto musi być sprawnie zarządzane a urząd i spółki miejskie muszą ze sobą współpracować dla dobra Mieszkańców, dlatego:

– usprawnimy funkcjonowanie urzędu miejskiego. Mrągowo jak i miejskie jednostki organizacyjne nie tylko mogą, ale muszą pozyskiwać dwukrotnie więcej tzw. unijnych środków;

– dla poprawy bezpieczeństwa zainstalujemy monitoring wizyjny w mieście;

– zastanowimy się nad sensem i formułą utrzymania Straży Miejskiej w Mrągowie;

– uruchomimy system dopłat dla osób, które zmieniają źródła ciepła na bardziej ekologiczne (dopłaty będę odnosiły się nie tylko do właścicieli domów jednorodzinnych, ale i właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych);

– wprowadzimy innowacyjne formy ogrzewania, obniżając tym samym rachunki za ciepło;

– zbudujemy (razem z samorządami gminnymi) farmę fotowoltaiczną, dzięki której wszystkie instytucje publiczne będą samowystarczalne, jeżeli chodzi o energię elektryczną, tym samym spadną koszty oświetlenia w mieście;

– zmodernizujemy drogi, chodniki i budynki miejskie pamiętając o dzielnicach zaniedbanych przez lata; pozyskamy środki na modernizację Targowiska Miejskiego – by znowu tętniło tu życie;

– zreformujemy funkcjonowanie spółek miejskich, tak aby nie przerzucały swoich kosztów na podwyżki cen mediów (ciepło, woda, ścieki)

Inne sprawy

Mrągowo ma swoje jeziora, które są piękne. Niestety nie wszystkie zagospodarowane.

– należy wykorzystać i przystosować rekreacyjnie jezioro Sołtyskie i jezioro Juno, ponadto jeziora będące w granicach miasta należy zarybić, tak by były atrakcyjne dla wędkarzy;

– udrożnimy i wypromujemy szlak kajakowy rzeką Dajną do Świętej Lipki;

– będziemy pracować nad projektem połączenia jezior mrągowskich ze szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich;

– wypromujemy Mrągowo na arenie europejskiej, jako miasto przyjazne turystom i inwestorom oraz podejmiemy współpracę gospodarczą z prawdziwego zdarzenia z nowymi miastami z różnych regionów;

– należy zakończyć tłumaczenia, że to nie jest droga miejska, że obiekty budowle, jeziora i inne tereny podlegają pod inne podmioty – miasto musi współpracować z tymi podmiotami, by wynegocjować jak najkorzystniejsze rozwiązania dla swoich Mieszkańców.

O wszystkich inwestycjach każdy mieszkaniec Mrągowa, będzie powiadamiany indywidualnie na piśmie – chcemy by w budowę i rozwój naszego miasta byli zaangażowani wszyscy Mieszkańcy – ich zdanie będzie w końcu szanowane (będziemy powiadamiać mieszkańców o uchwałach podejmowanych przez radę). Nasz program nie jest programem zamkniętym – chcemy by w jego tworzenie mógł zaangażować się każdy Mieszkaniec.

To wszystko będzie możliwe, dzięki Nowemu Burmistrzowi Stanisławowi Bułajewskiemu i nowym radnym. Stanisław Bułajewski nie boi się wyzwań i gwarantuje, że miasto wróci na szczyt najlepiej rozwijających się i najbardziej perspektywicznych miast w regionie. Tym samym powrót młodych do Mrągowa to kwestia czasu.

Stanisław Bułajewski to najlepiej przygotowany kandydat na Burmistrza, to najbardziej doświadczony samorządowiec w regionie (radny pięciu kadencji: rady miasta, rady powiatu i sejmiku województwa), najlepiej wykształcony kandydat (doktor nauk prawnych, radca prawny i najbardziej lubiany i ceniony wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie), od 20 lat pomagający w sprawach prawnych Mieszkańcom Naszego Miasta, autor niemal 80 publikacji naukowych, autor i współautor podręczników akademickich, wyróżniony przez Marszałka Województwa „Białą Wstążką” za niesienie pomocy ofiarom przemocy domowej, wyróżniony „Kryształowym Sercem Radcy Prawnego”, odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego medalem za długoletnią pracę, ekspert byłego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (na jego opinię prawne powołuje się wielu polskich samorządowców). Jego cenne komentarze, opinie i artykuły można przeczytać w takich czasopismach jak: Dziennik Rzeczypospolita, Wspólnota, Gazeta Samorządu i Administracji, Przegląd Podatków Lokalnych i Podatków Samorządowych, Procedury Administracyjne i Podatkowe.

Stanisław Bułajewski, to jedyny człowiek w naszym mieście, który sprosta obietnicom swoim i swojego Komitetu – są one rozłożone na lata, dlatego są realne i w pełni wykonalne.

Ktoś kto poznał Stanisława Bułajewskiego wie, że niezależnie od tego, co osiągnął w życiu to człowiek skromny, taktowny i rzeczowy, zawsze przyjaźnie nastawiony do człowieka. Nie jest naszym celem wychwalania Kandydata na Burmistrza z Naszego Komitetu, lecz to by Wyborcy wiedzieli, na kogo głosują, by nie bali się oddać władzy w ręce konkretnego człowieka. Stanisław Bułajewski gwarantuje rozwój miasta i swego rodzaju jego rewolucję, bo na ewolucje nie ma już czasu.