Oświadczenie ws. nieprzyjęcia Uchwały o zmianie planu zagospodarowania oraz skateparku

Oświadczenie ws. nieprzyjęcia Uchwały o zmianie planu zagospodarowania oraz skateparku

Oświadczenie

Szanowni Mieszkańcy, w ostatnim tygodniu, po sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października, wydarzyło się wiele sytuacji, które wymagają rzeczowego wyjaśnienia. Jako radni podchodzimy odpowiedzialnie do naszej służby wobec mieszkańców, dlatego przed przygotowaniem oświadczenia poczekaliśmy na wyciszenie emocji, by obiektywnie przedstawić nasz punktu widzenia. Niestety zarówno w naszym mieście, jak i w obrębie samej Rady Miejskiej funkcjonują osoby, które w sposób bezwzględny wykorzystują mieszkańców, grając na ich emocjach, w celu osiągnięcia swoich partykularnych interesów. W naszej odezwie do Państwa, chcielibyśmy poruszyć dwie najistotniejsze naszym zdaniem kwestie. Pierwsza kwestia dotyczy uchwalenia nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu Śródmieścia w Mrągowie, natomiast druga – budowy skateparku.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu Śródmieścia

Rada Miejska w Mrągowie 22 sierpnia 2019 roku podjęła na wniosek Burmistrza uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu terenu śródmieścia. Podjęcie uchwały pozwoliło Burmistrzowi rozpocząć cały proces konsultacji społecznych. Jako radni nie byliśmy w żaden sposób włączeni przez Burmistrza do tego procesu. O budzących kontrowersje planach Burmistrza dotyczących dopuszczeniu zabudowy wysokiej (do 10 kondygnacji) na terenie po byłym dworcu PKS przy ul. Oficerskiej dowiedzieliśmy się z treści przetargu na sprzedaż przedmiotowego terenu, opublikowanego w czerwcu 2021 r. Bulwersujący był dla nas fakt, że publiczne przedstawienie projektu nowego planu, w którym znalazły się zmienione zapisy dotyczące wysokości zabudowy na terenie po byłym dworcu PKS nastąpiło blisko rok po opublikowaniu informacji o przetargu (plan został wyłożony do publicznego wglądu w dniu 1 czerwca 2022 r.). Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla śródmieścia, od samego początku wywołał słuszne według nas oburzenie opinii publicznej. Najwięcej zastrzeżeń wywołał pomysł przecięcia deptaku prowadzącego do mrągowskiego mola, poprzez przedłużenie ul. Roosevelta oraz wspomniane już dopuszczenie zabudowy wysokiej. Choć oba pomysły spotkały się z ogromnym sprzeciwem społecznym, Burmistrz wycofał się jedynie z pierwszego pomysłu, w dalszym ciągu forsując dopuszczenie zabudowy wysokiej. Warto zwrócić uwagę, że wprowadzenie najbardziej kontrowersyjnych pomysłów, nie wynikało z wniosków składanych przez społeczność lokalną, a stanowiło autorskie pomysły magistratu. Jako radni od samego początku, tj. od wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w czerwcu 2022 roku, braliśmy czynny udział w całej procedurze. Braliśmy udział w dyskusjach organizowanych przez Urząd Miejski, czy mrągowską fundację Złap Rozwój. Pomagaliśmy przygotowywać uwagi do projektu, zbierać podpisy, wsłuchiwaliśmy się w głosy mieszkańców. Podobnie było w przypadku drugiego wyłożenia planu w czerwcu br. W czasie naszych licznych rozmów z mieszkańcami, zapewnialiśmy ich, że do samego końca będziemy się sprzeciwiać pomysłom, które są zdaniem wielu osób nie do przyjęcia. Dotrzymaliśmy danego słowa. Przygotowując się do październikowej sesji, podeszliśmy do sprawy merytorycznie. Po długich rozmowach, wypracowaliśmy ostateczną listę uwag, których przyjęcie warunkuje nasze poparcie dla uchwały w sprawie ustanowienia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uwagi te dotyczyły zmniejszenia ilości kondygnacji oraz wysokości zabudowy terenu po byłym PKS przy ul. Oficerskiej, a także terenu po Zakładach Odzieżowych Warmia, przy ul. M.C. Skłodowskiej oraz pozostawienia funkcji dworca autobusowego na terenie zlokalizowanym przy ul. Kolejowej. Jeżeli chodzi o dwie pierwsze kwestie, to jest to przede wszystkim wyrażenie stanowiska znacznej liczby mieszkańców, w tym także naszego. W trzeciej kwestii, nasze stanowisko wynika z głębokiego przekonania, że budowa dworca PKS powinna być priorytetem w nadchodzącej kadencji samorządu. W przypadku przyjęcia planu w obecnej formie, na terenie miasta nie będzie odpowiedniego miejsca na lokalizację dworca autobusowego, wymagane będą kolejne zmiany w planach miejscowych. Takie działania będą skutkowały odłożeniem budowy dworca w czasie.  W związku z tym, że kluczowe z naszej perspektywy uwagi, które mają charakter strategiczny dla rozwoju miasta, nie zostały uwzględnione, głosowaliśmy przeciw przyjęciu planu w zaproponowanej formie. Nasze stanowisko pozostanie niezmienione do czasu uwzględnienia opisanych wyżej postulatów. Pragniemy dodać, że było ono komunikowane wielokrotnie. W naszej opinii Burmistrz od ponad roku, miał pełną świadomość tego, że pozostawiając plan w niezmienionej formie, nie uzyska wymaganego poparcia. Dlaczego w tym czasie nie próbował wypracować projektu, który taką większość mógłby uzyskać? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że zrzucanie w tym momencie winy na radnych głosujących zgodnie ze swoim sumieniem i niezmiennym od miesięcy stanowiskiem, jest wyrazem ignorancji i nieudolności Burmistrza. Burmistrz kolejny raz nie wybrał drogi porozumienia, poszedł drogą polegającą na manipulacji i stawianiu radnych pod ścianą. Nie zgadzamy się na tego typu działania. Pamiętajmy, że nieprzyjęcie nowego planu, nie oznacza, że inwestycje w obrębie śródmieścia są blokowane, ponieważ dla terenu śródmieścia, obowiązują zapisy planu uchwalonego w latach ubiegłych. Apelujemy do Burmistrza o szybkie działania, które doprowadzą do wypracowania takiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględni istotne postulaty i będzie możliwy do zaakceptowania, nie tylko dla większości radnych Rady Miejskiej, ale również dla Mieszkańców. Ponowne poddanie pod głosowanie projektu w obecnej postaci, będzie w naszej opinii kolejną próbą grania na czas i niepotrzebnie wydłuży cały proces.

Skatepark miejski

W czasie sesji z ust Burmistrza, a po jej zakończeniu na jednym z profili na FB, który w naszej opinii ma służyć do niegodnych manipulacji i grania na ludzkich emocjach, dowiedzieliśmy się, że głosując przeciw uchwaleniu planu miejscowego w zaproponowanej formie, czyli m.in. z zabudową wysoką przy ul. Oficerskiej, zagłosowaliśmy przeciw budowie skateparku (wręcz zablokowaliśmy jego budowę), a co za tym idzie, zagłosowaliśmy przeciw naszej młodzieży. Celowo użyliśmy stwierdzenia – dowidzieliśmy się, gdyż nie znaliśmy jako radni, szczegółów dotyczących takiego projektu. Nikt nie przedstawił nam założeń całego przedsięwzięcia, czy tego, że są do jego realizacji konieczne zmiany zapisów MPZP. Nie zostały wykonane żadne projekty. Mając na uwadze powyższe, uważamy, że było to celowe działanie ze strony Burmistrza. Kolejny raz, brak szerokich konsultacji doprowadza do sytuacji spornej. Próba wykorzystania mrągowskiej młodzieży i próba wciągnięcia jej do nieudolnych zagrywek politycznych przez administratora profilu na FB, zasługuje na społeczną dezaprobatę, gdyż wynika z najniższych pobudek, jakimi można się kierować. Nie chcąc jednak kolejny raz marnować energii na przepychankę w sieci, zbadaliśmy dokładnie sytuację budowy skateparku. Udało nam się dotrzeć do osób, które zajmowały się tym projektem od strony społecznej. Dowiedzieliśmy się, że w porozumieniu z Urzędem Miejskim zaplanowano lokalizację skateparku przy plaży na  os. Grunwaldzkim, na terenie, na którym w chwili obecnej znajdują się boiska do piłki siatkowej. Po przeprowadzonych rozmowach, doszliśmy do konkluzji, że o ile lokalizacja skateparku jest ważna, to nie stanowi meritum sprawy. Istotą rzeczy jest to, aby taki obiekt w końcu powstał. Stąd biorąc pod uwagę fakt, że uchwalenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia (który jest tak obszerny, że obejmuje również tereny na os. Grunwaldzkim) w proponowanej przez Burmistrza wersji nie dojdzie do skutku, zaproponujemy Włodarzowi wykonanie obiektu skateparku w alternatywnej lokalizacji. Chodzi o teren znajdujący się pomiędzy boiskiem orlik przy ul. Żołnierskiej, a ul. Piaskową. Teren ten jest własnością miasta, zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają realizację takiego obiektu, bez konieczności jego zmiany. Dodatkowo w naszej opinii, realizacja skateparku we wskazanej przez nas lokalizacji, będzie zwyczajnie tańsza (chociażby ze względu na łatwiejszą logistykę budowy). Stąd uważamy, że w tej samej kwocie przeznaczonej na realizację skateparku możliwe będzie wykonanie większej ilości urządzeń. Za zmianą lokalizacji przemawia także możliwość zyskania czasu. Nie musimy bowiem czekać na jakiekolwiek zmiany planów i od razu można przystąpić do działania. Burmistrz mógłby już rozpocząć całą procedurę i szukać firmy, która przygotowałaby projekt. Pamiętajmy, że dodatkowy czas da możliwość dopracowania projektu w porozumieniu ze stroną społeczną. Pismo do Burmistrza w tej sprawie zostało mu przekazane. Jako radni deklarujemy pełne poparcie dla realizacji skateparku. Zależy nam na konsensusie, musimy jednak działać zgodnie z naszym sumieniem oraz wolą większości mieszkańców. Dlatego też szukamy korzystnych rozwiązań, nie eskalacji konfliktów.

Z wyrazami szacunku

radni Rady Miejskiej w Mrągowie:

Waldemar Cybul

Jakub Doraczyński

Tomasz Doraczyński

Rafał Markowski

Marian Miksza

Mirosław Moczydłowski

Tadeusz Orzoł

Edward Płocharczyk

Agnieszka Pytel

Bogusław Wilk

Robert Wróbel