Kolosalna inwestycja dzięki Panu Burmistrzowi Bułajewskiemu?

Kolosalna inwestycja dzięki Panu Burmistrzowi Bułajewskiemu?

Zewnętrzny deweloper – Inwestor, który jest właścicielem działki przy ul. Giżyckiej zgłosił do Rady Miejskiej w Mrągowie wniosek na budowę domu wielorodzinnego. Sprawa jest o tyle nadzwyczajna, że wniosek został złożony na podstawie ustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Według tej ustawy można pominąć i nie stosować wielu przepisów, w tym najważniejszego dla urbanistyki miasta a mianowicie planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku „spec ustawy” wystarczy tylko decyzja Rady Miejskiej.

Ustawa daje czas na zgłaszanie uwag, petycji oraz opinii do wniosku. Inwestor niestety nie uwzględnił uwag zgłoszonych przez różne instytucje oraz okolicznych mieszkańców. Chodzi głównie o uwagi dotyczące wysokości zabudowy, intensywności czy zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Radni w sprawie tej inwestycji otrzymali aż trzydzieści różnych opinii i dokumentów. Materiał jest więc bardzo obszerny.

Jakie są argumenty “za” oraz “przeciw”? Opierając się na materiałach, zebraliśmy dla Państwa najważniejsze dane, które prezentujemy w poniższym zestawieniu:

ARGUMENTY ZA

 • Pan Burmistrz wskazuje w swoim uzasadnieniu, że :”…poprzez dodatkowe analizy i zbieranie informacji oceniających zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową, istniejącą podaż mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Uzyskane stanowiska przedsiębiorstw prowadzących na terenie miasta działalność deweloperską i pośrednictwa obrotu nieruchomościami bezsprzecznie wskazują, że zainteresowanie kupnem i najmem mieszkań przewyższa podaż.

ARGUMENTY PRZECIW

 • Z uzasadnienia uchwały autorstwa Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego: “Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy inwestycje realizuje się niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium”. …. “Inwestycja w części jest zgodna z ustaleniami planu.
  Nie spełnia wymogów planu w następującym zakresie:
  – w planie teren inwestycji przeznaczony jest pod usługi, inwestor realizuje wyłącznie funkcję mieszkaniową,
  zbyt bliska odległość do brzegu działki, zamiast 6 m jest 4 m,
  wysokość zabudowy z 10,5 m, zwiększono do 4 kondygnacji i wys. 15,5 m.
  za mało miejsc parkingowych Wizualizacja apartamentowca przedstawiona przez dewelopera.
 • Uwagi mieszkańców, którzy wskazali miedzy innymi, że:
  – wszystkie dotychczasowe inwestycje w tej podmokłej okolicy powodowały powstawanie pęknięć na istniejących elewacjach budynków,
  Została zaplanowana zbyt mała liczba miejsc parkingowych w stosunku do wzmożonego ruchu samochodowego
  mieszkańcy nowego budynku będą parkować na terenie sklepu Kaufland
  nazwa białostockiej spółki sugeruje, że powstaną apartamenty pod turystyczny wynajem, który będzie konkurencją dla lokalnych gestorów
  – spółka uzyskała wpis we wrześniu 2020 r, w październiku zakupiła działkę i posiada kapitał w wys. 6 tys. zł (z uzasadnienia uchwały)
 • Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna opinia pozytywna z następującymi uwagami wyrażonymi w protokole z 5.03.2021 r.:
  – okoliczny teren z obiektami usługowymi (stacja paliw) i wielkopowierzchniowymi handlowymi jest uciążliwy dla mieszkańców,
  gabaryty i wskaźniki wnioskowanej zabudowy również odbiegają od zabudowy sąsiedniej,
  zbyt niski wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej. Sugeruje się rezygnację z część i mieszkań, na rzecz zielonej strefy izolacyjnej,
  nieruchomość ze względu na kształt i orientację względem stron świata zdecydowanie ogranicza możliwość zaprojektowania mieszkań spełniających wszystkie warunki dobrego mieszkania,
  nieprawidłowe wskaźniki przyjęte dla wniosku, w tym zbyt mała liczba miejsc postojowych
  nie rozwiązano dojazdu do zaplecza budynku (np. wywóz odpadów, dowóz itp.)
  przyjęte rozwiązania architektoniczne nie wpasowuje się w mrągowska zabudowę. “Wydaje się, że w wyniku dążenia do maksymalizacji powierzchni użytkowej pojawiły się problemy z kompozycją urbanistyczno – architektoniczną. Zagadnienie to ma istotne znaczenie dla wizerunku miasta i warunków zabudowy.”
 • W-M Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej opiniuje pozytywnie, z uwagą że:
  – planowana inwestycja zrealizowana jest w sąsiedztwie stacji paliw i zwraca uwagę na wymóg bezpiecznej odległości, w przypadku dystrybucji gazu ziemnego, nie mniejszej niż 60 m. “Natomiast we wniosku nie określono, czy na sąsiedniej stacji paliw będzie dystrybucja gazu ziemnego”

WNIOSKI

Inwestor maksymalizuje zyski, kosztem przestrzeni miejskiej. Budynek jest za duży w stosunku do okolicznych zabudowań, nie spełnia warunków planu zagospodarowania, jest aż o ⅓ za wysoki, zajmuje też zbyt wiele miejsca na działce kosztem terenów zielonych. Nie ma odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. Te wszystkie przesłanki każą wyciągnąć wniosek, że w Mrągowie powstanie budynek z apartamentami lub pokojami do wynajęcia. Tylko w taki sposób można tłumaczy
maksymalizację zysków przez budowę tak dużej ilości małych mieszkań, które będą nadawały się do czasowego w nich przebywania a nie wygodnego mieszkania. Zamiejscowy inwestor zrujnuje mieszkańcom tamtą część miasta, w imię zysków, które nie pozostaną w Mrągowie. A miasto pozostanie z problemem “hotelu”, który ma za mało miejsc parkingowych.

JAKIE JEST STANOWISKO PANA STANISŁAWA BUŁAJEWSKIEGO?

Czy w kadencji Burmistrza Stanisława Bułajewskiego potrzebne do czegoś są jeszcze plany zagospodarowania przestrzennego. Plan dla tego obszaru uchwalony został zaledwie dwa lata temu bo w 2019 r.?

Jak pamiętamy, jeszcze niedawno Stanisław Bułajewski protestował przeciwko budowie budynku przy ul. Oficerskiej obok jego domu, który jego zdaniem był zbyt wysoki. Był jedynym mieszkańcem ulicy, któremu to przeszkadzało. Okazało się, że nie miał racji ale za to wstrzymał realizację inwestycji mieszkaniowej lokalnego dewelopera na 3 lata!

Teraz względy estetyczne, urbanistyczne, techniczne i wreszcie społeczne mu nie przeszkadzają a powołuje się w uzasadnieniu na problemy mieszkaniowe?

Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski przyjął bardzo bezpieczną pozycję polegającą na tym, że to nie w jego gestii, lecz radnych jest przyjęcie odpowiedzialności za przyszłość inwestycji poprzez zagłosowanie za lub przeciw przygotowanej przez Burmistrza uchwale. Wszystkiemu będą winni radni! Ale nie jest to prawda. Stanowisko Burmistrza poznamy po tym jak zagłosowali jego koalicyjni radni oraz po komentarzu pod opinią komisji urbanistyczno – architektoniczną, którą musiał zaakceptować ale nie zgadza się z jej uwagami.

„Protokół zatwierdzam, jednakże nie stanowi  to akceptacji wniesionych przez Komisję uwag”. Zwracamy uwagę, że uwagi Komisji Architektoniczno – Architektonicznej wystosowane zostały przez fachowców, na podstawie ich wiedzy i przepisów prawa.

Dla przypomnienia program wyborczy Stanisława Bułajewskiego:

przygotować dla całego miasta nowe plany zagospodarowania przestrzennego – obecne w ostatnich dwóch latach były wielokrotnie kwestionowane przez sądy administracyjne i przez wojewodę. A w konsekwencji zostały uznane za nielegalne. Krótkowzroczna i ukierunkowana na pojedyncze osoby polityka władz miasta (jeżeli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego), blokuje rozwój nie tylko miastu i firmom działającym na jego terenie ale przede wszystkim jego mieszkańcom (źróło https://mis.mragowo.pl/program-wyborczy-kww-stanislawa-bulajewskiego/)

Czy Przewodniczący Rady Miejskiej w Mrągowie został ubezwłasnowolniony?

Czy Przewodniczący Rady Miejskiej w Mrągowie został ubezwłasnowolniony?

W hierarchii administracyjnej samorządu lokalnego najwyżej usytuowana jest Rada Miejska oraz jej reprezentant, którym jest Przewodniczący Rady Miejskiej. Natomiast Wójt – Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. A w realizacji zadań własnych gminy wójt – burmistrz podlega wyłącznie radzie. Dlaczego w Mrągowie jest inaczej?

Szanowni Państwo, wykorzystując uprawnienia przysługujące obywatelom państwa Polskiego, jako radni Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2021 r. wystąpiliśmy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej udostępnienia wykazów głosowania podczas korespondencyjnych sesji rady miejskiej. Wykaz dotyczył głosowań podczas przebiegu XXXI i XXXII sesji Rady Miejskiej. W związku z faktem, że pracę Rady Miejskiej organizuje Przewodniczący, wniosek o którym mówimy został skierowany bezpośrednio i imiennie do Przewodniczącego Rady – Pana Henryka Nikonora.

Wielkie nasze zdziwienie wzbudziła odpowiedź, którą w dniu 12 marca 2021 r. otrzymał radny Waldemar Cybul. W piśmie z nadanym numerem Biura Rady BR.0004.18.2021, korespondencję radnemu przesłał i podpisał osobiście Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski, który zobowiązał radnego do przedstawienia pełnomocnictwa upoważniającego go do występowania w imieniu klubu radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej z takim wnioskiem.

Pomijając „budzącą wątpliwość” kwestię pełnomocnictwa, Pan Burmistrz jako doktor habilitowany prawa w przesłanym piśmie posunął się do zastosowania tzw. „kruczka prawnego”, bo zasłaniając się art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przesunął termin udzielenia odpowiedzi na maksymalny okres tj. do 30 kwietnia 2021 r.

Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że jak informowaliśmy wcześniej adresatem pisma był Przewodniczący Rady Pan Henryk Nikonor a sprawa dotyczyła udostępnienia wykazu głosowania podczas korespondencyjnych sesji Rady Miejskiej. Kolejne nasze zdziwienie wzbudził temat sprawy, na którą powoływał się Pan Burmistrz. Trudno jest nam zrozumieć co ma wspólnego złożony wniosek dotyczący głosowań radnych w czasie sesji z opisywaną w odpowiedzi sprawą inwestycji na ul. Kościelnej?

Po analizie otrzymanej odpowiedzi nasuwają się pytania. Co się dzieje w naszym urzędzie miejskim, że na pisma kierowane do Przewodniczącego Rady odpowiada Burmistrz? Dlaczego na złożony wniosek, który dotyczy spraw związanych z Radą Miejską w odpowiedzi dostajemy informację dotyczącą zupełnie innego tematu?

Pewnego rodzaju rozwiązaniem tej zagadki może być fakt, że temat ul. Kościelnej zgłaszaliśmy w zapytaniu przesłanym do urzędu miejskiego, właśnie do Pana Burmistrza. Czy zatem udzielanie odpowiedzi przez urząd miasta odbywa się na zasadzie kopiuj – wklej bez analizy wniosku oraz przesyłanej odpowiedzi? Czy też być może Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stracił swoją osobowość prawną w tutejszym urzędzie?

Dodajmy, że oczywiście otrzymane pismo od Burmistrza wzbudziło nasze zaniepokojenie, więc zadaliśmy pytanie w sekretariacie urzędu miejskiego dlaczego w sprawie ul. Kościelnej mamy dwie takie same odpowiedzi, które różnią się wyłącznie numerem oraz zostały wydane prze wydział inwestycji oraz biuro rady.

Rozwiązanie zagadki „podrzucił” nam osobiście Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski, od którego w dniu 22 marca 2021r. otrzymaliśmy kolejne pismo. W dokumencie przesłanym do radnego Waldemara Cybula o tym samym znaku jak poprzednie BR.0004.18.2021, dowiadujemy się, że pismo z dnia 12marca 2021 r. należy traktować jako oczywistą omyłkę pisarską. Z treści dokumentu nadal nie uzyskaliśmy informacji dlaczego to sam Burmistrz Stanisław Bułajewski zaangażował się w udzielanie odpowiedzi na wniosek, który był skierowany do Pana Przewodniczącego.

Ale znając charakter Pana Stanisława Bułajewskego zapewne usłyszycie Państwo, że jesteśmy dyletantami, nie jesteśmy prawnikami, nie znamy się na przepisach prawnych itd., itd. Jednakże spieszymy już z próbą dotyczącą wyjaśnień skąd takie „uczulenie” na nasze pytania dotyczące pracy radnych podczas sesji.

Dokładnie taki sam wniosek dotyczący głosowań podczas sesji XXVIII, XXIX i XXX w imieniu klubu radnych złożył radny Waldemar Cybul w dniu 22 grudnia 2020 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Okazało się, że wtedy otrzymanie odpowiedzi nie stanowiło żadnego problemu i pełen wykaz głosowań wraz z odpowiedzią Przewodniczącego na złożony wniosek otrzymaliśmy już w dniu 05 stycznia 2021 r.

Jak widać co roku w naszym urzędzie obowiązują inne zasady, obyczaje i przepisy. A może jednak problem polega na tym, że jako radni MIS za pośrednictwem Pana Przewodniczącego skierowaliśmy w dniu 18 lutego 2021 r. zapytanie do kancelarii prawnej świadczącej usługi dla Urzędu Miejskiego dotyczące prawomocności organizacji sesji w tzw. „trybie korespondencyjnym”. Musimy Państwa poinformować, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi zwrotnej z opinią prawną.

Zapewne „chowanie” dokumentów oraz stosowanie tzw. „kruczków prawnych” jest naturalnym sposobem działania naszego Burmistrza. Są to wybiegi, które odwlekają odpowiedź na zadane pytania.

Przypomnijmy, że takie samo postępowanie odwlekające odpowiedź dotyczyło udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące:

– inwestycji na ul. Kościelnej

– inwestycji dotyczącej kolektorów deszczowych

– wydatków urzędu miejskiego związane z usługami noclegowymi oraz gastronomicznymi.

Czy Pan Burmistrz ma coś do ukrycia? O tym już niebawem w kolejnym materiale!

Manipulacje, zaniechania i „mijanie się z prawdą” Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego

Manipulacje, zaniechania i „mijanie się z prawdą” Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego

Pan Stanisław Bułajewski został zaprzysiężony na burmistrza w dniu 22.11.2018 r. podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej. Od momentu objęcia urzędu, nie wiemy z jakiego powodu, ale postanowił posługiwać się manipulacjami, niedopowiedzeniami, a czasem nawet kłamstwami. To był powód decyzji radnych reprezentujących Mrągowską Inicjatywę Społeczną odmówienia dalszej z nim współpracy.

Z czasem okazało się, że prawie każdą jego wypowiedz Pana Burmistrza należy weryfikować, bo poza zwykłą megalomanią i arogancją, także stan „omawianych” faktów budzi wątpliwości. Dlatego postanowiliśmy stworzyć stronę, na której będziemy „kolekcjonować” manipulacje, kłamstwa i zaniechania Pana Burmistrza.

Coraz częściej dochodzi do sytuacji, że Pan Burmistrz informuje opinię publiczną w mediach, że podejmuje określoną inicjatywę, że właśnie jakiś projekt jest realizowany, ale niestety faktycznie pozostaje to zwykłym pustosłowiem, bez rzeczywistej realizacji.

Co ciekawe, takie postępowanie wydaje się stałą częścią charakteru Stanisława Bułajewskiego, bo jeszcze jako kandydat na burmistrza zmanipulował wyborców, że udzielając bezpłatnych porad prawnych jako miejski prawnik robi to dobroczynnie i bezpłatnie, tymczasem pobierał za tą usługę pieniądze z Urzędu Miejskiego.

Artykuł będzie uzupełniany o nowe zdarzenia, jak też o te przeszłe, które będą uporządkowane chronologicznie. Każdy wpis będzie potwierdzony „materiałem dowodowym”. Życzymy Państwu miłej lektury.


artykuł zamieszczony 26.03.2021 r. (dotyczy zdarzenia z 29.10.2020 r.)
Temat: Pan burmistrz zaniechał działań zmierzających do podniesienia poziomu segregacji śmieci w Mrągowie, o czym bardzo zapewniał, w konsekwencji czego wzrosła opłata śmieciowa.

„… bo to Burmistrz ma mieć wizję i pomysły i te pomysły mają być wdrażane przez pracowników…”, „…teraz będą wdrażane takie programy o jakich się Państwu jeszcze nie śniło, które sprowokują mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów i w konsekwencji doprowadzą do obniżki cen.” Tak mówił Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski podczas debaty w Radzie Miejskiej na temat opłaty śmieciowej, która miała miejsce 28.02.2019 roku.

Wyjaśnienie i chronologia zdarzeń

W dniu 29.10.2020 podniesiono o ok. 40% opłatę śmieciową w Mrągowie. Wygląda na to, że władze miasta przez prawie dwa lata zrobiły niewiele w sprawie gospodarki odpadami, a teraz cenę za to mają zapłacić mieszkańcy. Czyżby to było kolejne pustosłowie Pana Stanisława Bułajewskiego?

Ponieważ materiał jest obszerny zapraszamy do przeczytania artykuły, który temat został przedstawiony szerzej: https://mis.mragowo.pl/co-mowil-burmistrz-stanislaw-bulajewski-a-jaka-jest-rzeczywistosc-czyli-o-smieciowych-zaniechaniach/

Podsumowanie

Po raz kolejny okazuje się, że wypowiedzi Pana Burmistrza należy po czasie weryfikować, bo zwykł dużo mówić i zapewniać, ale fakty często przeczą jego słowom. Mimo „kosmicznych” zapewnień o podjęciu realnych działań prowadzących do zwiększenia poziomu segregacji odpadów w Mrągowie, przez prawie dwa lata nic sensownego w tej sprawie się nie wydarzyło. W konsekwencji mieszkańcy zapłacili zwiększoną opłatą, za bezczynność Pana Burmistrza.


artykuł zamieszczony 25.03.2021 r. (dotyczy zdarzenia z 6.11.2020 r.) 
Temat: Dlaczego Pan Burmistrz nie przekazał prawdy w oficjalnej odpowiedzi na interpelację odnośnie zapłaty dla spółki miejskiej Mrongoville za, jak się okazało, niezrealizowane zlecenie?

Kłamstwo przy odpowiedzi na interpelację BR.0003.66.2020 w dniu 6.11.2020 r. w której Pan burmistrz stwierdza, że „Odnośnie kwoty 30 000,00 zł informuję, że Spółka wystawiła fakturę fa1/06/2020 na wymienioną kwotę zgodnie ze zleceniem, które zostało zrealizowane

.

źródło: odpowiedz na interpelację radnego Roberta Wróbla

Wyjaśnienie i chronologia zdarzeń

Sprawa jest niewygodna dla Pana Burmistrza, bo dotyczy opłacenia przez Urząd Miasta faktury wystawionej przez spółkę miejską Mrongoville. Niestety gromadząc większą ilość dokumentów okazało się, że Spółka miała zrealizować cztery usługi, z których niestety nie wykonała wszystkich zgodnie ze zleceniem.

Przy okazji okazało się, że jest więcej wątpliwości jeśli chodzi o działalność spółki miejskiej.

Ponieważ materiał jest obszerny zapraszamy do przeczytania artykuły, który temat został przedstawiony szerzej:  https://mis.mragowo.pl/historia-30-000-zl-defraudacja-malwersacja-czy-sprzeniewierzenie-miejskich-srodkow-finansowych-czy-burmistrz-wydal-30-000-zl-zgodnie-z-przepisami-i-zdrowym-rozsadkiem/

Podsumowanie

Spółka miejska Mrongoville jest pod szczególną ochroną Pana Burmistrza. Urząd Miasta Mrągowa zapłacił za niewykonane zlecenie spółce i w ten sposób dofinansował jej działalność. Pan Burmistrz w oficjalnej odpowiedzi na interpelację wprost stwierdził, że fakturowane usługi zostały zrealizowane, tymczasem w rzeczywistości nie było to prawdą!


artykuł zamieszczony 24.03.2021 r. (dotyczy zdarzenia z 30.11.2020 r.) 
Temat: Dlaczego Pan Burmistrz zataił prawdę odnośnie przygotowania inwestycji na ul. Kościelnej oraz dlaczego właściwie skłamał odnośnie przyczyny kontaktu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków?

Podczas XXVIII korespondencyjnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2020 r. radny Jakub Doraczyński zadał pytanie odnośnie stanu robót na ul. Kościelnej.
Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski udzielił wszystkim odpowiedzi, że: „Jak Państwo dobrze wiecie, chodziło nam o naprawę nawierzchni na ul. Kościelnej, ale w związku z tym, że pewien kawałek od ul. Ratuszowej po zdemontowaniu nawierzchni asfaltowej zauważyliśmy, że tak zwane „kocie łby” są w dosyć dobrym stanie podjąłem decyzję o tym żeby zgłosić się do Konserwatora i uzgodnić dalsze działania odnośnie tego fragmentu, więc podchodzimy do tej ulicy w wielkim szacunkiem, z szacunkiem do Konserwatora zabytków. Będziemy teraz uzgadniać z Konserwatorem w jakim stopniu będziemy naprawiali ten fragment, który wyłonił się spod nawierzchni asfaltowej. I tyle!”

Wyjaśnienie i chronologia zdarzeń
Postanowiliśmy to sprawdzić już wcześniej. W związku z tym w dniu 18 listopada 2020 radny Robert Wróbel z Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej, zwrócił się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z prośbą o udzielenie kilku odpowiedzi odnośnie procedur jakie urząd miejski powinien spełnić jako inwestor prowadzący remont na obszarze objętym ochroną konserwatorską? Pytał również o to, czy przed rozpoczęciem inwestycji ratusz podejmował kontakt z konserwatorem w tej sprawie by uzyskać odpowiednie zezwolenia na rozpoczęcie zaplanowanej inwestycji?

Ponieważ materiał jest obszerny zapraszamy do przeczytania artykuły, który temat został przedstawiony szerzej: https://mis.mragowo.pl/jak-to-jest-naprawde-z-remontem-ul-koscielnej/

Podsumowanie
Wojewódzki Konserwator Zabytków w swojej odpowiedzi na nasze pytanie wyraźnie stwierdza coś odmiennego od tego co przekazał radnym i mieszkańcom podczas sesji Burmistrz! Na jaw wychodzi fakt, że urząd nie dochował procedur i nie uzyskał odpowiednich pozwoleń na rozpoczęcie prac na ul. Kościelnej! Odpowiedz Pana Burmistrza była więc tylko próbą ukrycia tego przykrego faktu.


artykuł zamieszczony 22.03.2021 r. (dotyczy zdarzenia 20.01.2021 r.)

Dlaczego Pan Burmistrz „udaje”, że pomysł połączenia spółek miejskich poparty jest jakimiś analizami, a w rzeczywistości takimi nie dysponuje?

W dniu 20.01.2021r. radni otrzymali materiały na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbyła się w trybie korespondencyjnym (smsy i maile) w dniu 28.01.2021 r. Jednym z punktów porządku obrad było procedowanie projektu uchwały likwidującej spółkę miejską ZWiK i przeniesienie jej majątku oraz zadań do spółki MEC.
W uzasadnieniu do uchwały Pan burmistrz wskazał, że „Na podstawie przeprowadzonych analiz Burmistrz Mrągowa dostrzegł potrzebę połączenia spółek w jeden większy podmiot….”.

źródło: Uzasadnienie uchwały projektu uchwały nr 9 likwidującej spółkę miejską ZWiK i przeniesienie jej majątku oraz zadań do spółki MEC.

W związku z tak sformułowany uzasadnieniem radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej w mailu z dnia 21.01.2021 r. sformułowali wiele pytań odnośnie „przeprowadzonych analiz” oraz innych kwestii bardzo ogólnie wskazanych w uzasadnieniu:
1. Jaki podmiot przygotował przeprowadzoną analizę?
2. Proszę o podanie kosztów finansowych poniesionych w związku ze zleceniem dokonania wspomnianej analizy?
3. Czy obie spółki brały udział w przeprowadzeniu wspomnianej analizy, tj. dyrektorzy, członkowie zarządów, rady nadzorcze, związki zawodowe i pracownicy?

Wyjaśnienie i chronologia zdarzeń

Ponieważ materiał jest obszerny zapraszamy do przeczytania artykuły, który temat został przedstawiony szerzej: https://mis.mragowo.pl/czy-burmistrz-planuje-przejecie-zwiku-przez-mec/

Podsumowanie
Jak się okazało Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski żadnych analiz nie przeprowadził, nie zlecił nikomu ich wykonania, ani takimi nie dysponuje. Można domniemywać, że użył takiego sformułowania, by sprawić wrażenie zaplanowanego i przemyślanego działania. Okazało się, że po raz kolejny realizuje jakiś pomysł, bez wcześniejszego przygotowania.


 

Co do ukrycia ma Pan Burmistrz?

Co do ukrycia ma Pan Burmistrz?

Wszyscy obywatele naszego kraju, niezależnie od pełnionej funkcji mają prawo do tego by móc sprawdzać, kontrolować i weryfikować działania podejmowane przez władze publiczne. Niezależnie od tego działania te czy dotyczą lokalnych władz samorządowych czy też władz na poziomie centralnym – rządowym.

Zatem takie same prawo mają także radni, którzy w imieniu swoich wyborców oraz mieszkańców naszego miasta składają zapytania lub wnioski o dostęp do informacji publicznej, które kierowane są do władz miejskich. Takie prawo daje nam ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198).

Korzystając z uprawnień wynikających z w/w ustawy o dostępie do informacji publicznej, radny Waldemar Cybul w dniu 25 lutego 2021r. złożył na ręce Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego zapytania dotyczące następujących kwestii:

1. realizacji inwestycji – Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa.
2. realizacji inwestycji – Remont nawierzchni jezdni ul. Kościelnej w Mrągowie
3. obciążeń finansowych wystawianych na Urząd Miejski w Mrągowie

Z pełną treścią złożonych zapytań złożonych przez radnego Waldemara Cybula możecie Państwo zapoznać się pobierając załączniki dołączone do artykułu.

Zapytanie nr 1

Zapytanie nr 2

Zapytanie nr 3

Zgodnie z w/w ustawą o dostępie do informacji publicznej, podmiot do którego zostanie złożony wniosek ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Mówi o tym art. 13 ust. 1. w/w ustawy – Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

Lecz jeśli w zapisach ustawy znajdują się jakieś zastrzeżenia a zadane pytanie jest niewygodne dla pytanego to wiemy, że Pan Burmistrz by uniknąć odpowiedzi posłuży się tzw. „kruczkami prawnymi”. Wszak jest doskonałym radcą prawnym i dr. habilitowanym.

Wracając do w/w ustawy o dostępie do informacji publicznej, w art. 13 ust 2. występuje zastrzeżenie następującej treści – Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jak łatwo się domyśleć Pan Burmistrz skorzystał oczywiście z tego zastrzeżenia i przesłał wnioskodawcy (radnemu Cybulowi) pismo z informacją, w którym odsuwa udzielenie odpowiedzi na pytania aż do 30 kwietnia br.

Odpowiedź nr 1

Odpowiedź nr 2

Odpowiedź nr 3

Przypomnijmy, że pytania dotyczą spraw, o które pyta wielu mieszkańców, radnych a tematy są ważne dla miasta bo dotyczą między innymi największej inwestycji oraz zabytkowej ulicy w centrum miasta.

W swoich odpowiedziach do poszczególnych zapytań pan Burmistrz zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie zapytania o przedstawienie pełnomocnictwa do zadawania mu pytań przez radnego Waldemara Cybula w imieniu radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej.

Będąc koncyliacyjni pozytywnie odnieśliśmy się do prośby naszego Burmistrza i takie upoważnienie zostało mu przesłane.  Pomimo tego, że kwestia osoby reprezentującej klub radnych nie ma w przypadku takiej formy zapytania żadnego znaczenia. Czy Pan burmistrz takim żądaniem nie przekroczył swoich kompetencji stawiając się w selekcjonera? By ukazać absurd rozumowania Pana Burmistrza, doktora habilitowanego prawa, na innym przykładzie można zadać pytanie. Co zrobi Burmistrz gdy zwykły mrągowianin napisze list „w imieniu mieszkańców”? Czy mieszkańcowi będzie wolno zadać pytanie dopiero jak uzbiera podpisy wszystkich mieszkańców Mrągowa?  Ale w tym miejscu chcemy postawić ważniejsze pytanie! Jakie są PRAWDZIWE powody nie udzielenia odpowiedzi w ustawowym terminie i przesunięcie tej odpowiedzi na maksymalny okres 2 miesięcy.

Przecież zadane pytania dotyczą spraw znanych i wielokrotnie podnoszonych w mediach społecznościowych. Czy Pan Burmistrz nie chce przedstawić opinii publicznej faktów dotyczących wspomnianej już wcześniej ul. Kościelnej i zatrzymanej inwestycji? Czy dowiemy się co się dzieje z największą inwestycją, na którą dostaliśmy dofinansowanie a na dzień dzisiejszy nie wiemy co się dalej dzieje w sprawie kolektorów deszczowych. Czy jest jakiś problem by pokazać opinii publicznej na co wydatkowane są środki publiczne przez urząd miejski?

Panie Burmistrzu, cierpliwie poczekamy wspólnie z mieszkańcami na odpowiedzi do pytań, które Panu przesłaliśmy. Radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej już przyzwyczaili się do tego, że piętrzone są przed nimi różne przeszkody by otrzymać jasne i wyczerpujące informacje na zadawane przez nich pytania!
Po otrzymaniu odpowiedzi oczywiście przedstawimy je Państwu.

Radni MIS Mrągowo