XV Sesja Rady Miejskiej w Mrągowie. Zaproszenie

XV Sesja Rady Miejskiej w Mrągowie. Zaproszenie

Na podstawie art. 20 ust.3z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 506) na wniosek grupy radnych

ZWOŁUJĘ

XV Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 28 października 2019 roku (poniedziałek) o godz. 930  w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji

2. Ogłoszenie porządku obrad

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie

4. Zamknięcie posiedzenia

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Marian Miksza

Odpowiedz p. Burmistrza na interpelację w sprawie działalności 2 z-cy.

Interpelacja w sprawie podsumowania 7-miesięcznej działalności II z-cy Burmistrza Miasta Mrągowo

Mrągowo, dnia 03.10.2019 r.

Szanowny Pan

Burmistrz Miasta Mrągowa

Stanisław Bułajewski

Za pośrednictwem Przewodniczącego

Rady Miejskiej w Mrągowie

Zgodnie z art. 24, ust. 4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1434) w brzmieniu: Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy….

Dotyczy: podsumowanie 7-miesięcznej działalności II z-cy Burmistrza Miasta Mrągowo

W dniu 19.03.2019 r. powołał Pan na stanowisko swojego II zastępcę Pana Krystiana Korzyckiego co stanowi precedens w sposobie dotychczasowego zarządzania naszym miastem. Na sesji Rady Miejskiej z dnia 28.03.2019 r. argumentował Pan stworzenie tego stanowiska następującymi słowami: „Ma się zająć sprawami młodych ludzi, próbą aktywizacji młodych ludzi, zająć się procesem dochodzenia miasta Mrągowa do rangi miasta uzdrowiskowego, budową samorządowego domu seniora, będzie wspólnotom pomagał na zasadach, które ustalimy, pozyskiwania pieniędzy, jak i organizacjom pozarządowym, młodzieżowym”. Ze względu na jego powołanie specjalnie został zmieniony schemat organizacyjny Urzędu.

W związku z podjętymi przez Pana działaniami w tej sprawie oraz prawie siedmiomiesięcznym okresie pracy Pana Korzyckiego na zajmowanym stanowisku, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Jaki jest faktyczny zakres obowiązków wynikający z zawartej umowy o pracę z II z-cą Burmistrza? Prosimy o udostępnienie kserokopii podpisanego przez Pana Korzyckiego zakresu obowiązków.

  2. Prosimy o podanie informacji ile wynosi miesięczne wynagrodzenie zasadnicze II z-cy Burmistrza? Czy otrzymywał on dodatkowe premie lub nagrody, a jeśli tak w jakiej wysokości z wyszczególnieniem miesięcy i uzasadnieniem przyznania . Prosimy także o podanie informacji dotyczącej łącznej kwoty wynagrodzenia dotyczącej II zastępcy Burmistrza wypłaconej do dnia 04.10.2019 r.

  3. Jakie konkretne działania zostały podjęte przez II z-cę Burmistrza by aktywizować mrągowską młodzież?

  4. Jakie działania do dnia dzisiejszego zostały podjęte przez II z-ca Burmistrza w sprawie utworzenia Mrągowskiej Rady Młodzieży? Temat jest bardzo ważny dla radnych, członków i sympatyków Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej oraz młodych ludzi z naszego miasta, którzy monitują ten temat od początku pańskiej kadencji.

  5. Z przedstawicielami jakich organizacji pozarządowych (w tym zrzeszających młodzież) spotkał się II z-ca Burmistrza? Prosimy o wykaz spotkań oraz tematykę na nich poruszaną. Prosimy także o informację jaką realną pomoc uzyskały tez stowarzyszenia?

  6. Temat budowy Domu Seniora w Mrągowie funkcjonuje w przestrzeni publicznej od kilku lat. Na pewno jest to temat trudny, wymagający dużego zaangażowania ze strony Urzędu Miejskiego. Czy i jakie działania podjął II z-ca Burmistrza w temacie rozpoczęcia tak dużego projektu?

  7. Temat uzyskania przez Miasto Mrągowo statusu uzdrowiska, wiąże się z wieloletnim planowaniem działań, analizą wielu czynników o różnym charakterze. W pierwszej kolejności oczywiście środowiskowych i geograficznych, ale także gospodarczych, w tym podjęcie przez miasto konkretnych inwestycji. Pod uwagę powinny być brane nawet czynniki społeczne. Jakie zatem działania zostały podjęte przez II z-ce Burmistrza w tej sprawie? Czy planowane jest wprowadzenie do budżetu miasta na 2020 rok jakiś inwestycji przyśpieszających proces uzyskania statusu uzdrowiska?

  8. Czy ustalono już zasady współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi jeśli chodzi o pomoc w pozyskiwaniu środków przeznaczonych na rewitalizację kamienic? Jakie działania informacyjne zostały podjęte by poinformować mieszkańców o możliwości uzyskania pomocy w Urzędzie Miasta?

  9. Z informacji opublikowanej w dniu 23.09.2019 r. na stronie internetowej www.mragowo.pl wynika, że dzięki zaangażowaniu II z-cy Burmistrza nawiązano współpracę z Ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej (tytuł artykułu). Na czym będzie polegała konkretnie ta współpraca? Czy w związku z zaangażowaniem urzędnika tak wysokiego szczebla w sprawę ewentualnej współpracy międzynarodowej, jest lub będzie on odpowiedzialny za współpracę z dotychczasowymi miastami partnerskimi miasta Mrągowa?

Z wyrazami szacunku,

Radni Klubu

Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej