Jak to było z dodatkiem węglowym w Mrągowie? Kolejne manipulacje radnego Tarnowskiego.

Jak to było z dodatkiem węglowym w Mrągowie? Kolejne manipulacje radnego Tarnowskiego.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Mrągowie, otwarta 28.09. odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców. Kwestią, która wydawała się najważniejsza, było przyjęcie do budżetu miejskiego zapisów umożliwiających Panu Burmistrzowi Stanisławowi Bułajewskiemu podpisanie umowy z wykonawcą na budowę zadaszenia Festiwalowego Amfiteatru. Inwestycja, która będzie kosztowała 30 mln zł, z wkładem miejskiego budżetu na poziomie co najmniej 10 mln. Bez wątpienia jest to kwestia, która wpłynie na inne miejskie inwestycje w niedalekiej przyszłości. Okazało się jednak, że gdy po miałkich argumentach koalicji burmistrzowskiej za budową fanaberii pryncypała, już nic ciekawego się w internecie miało się nie wydarzyć, nagle niespodziewanie pod koniec sesji na scenę wszedł on: Tarnowski Dominik. W jego mniemaniu, radni głosujący przeciwko uchwałom budżetowym niszczących miejskie finanse, głosowali przeciwko przyjęciu dotacji na dodatek węglowy dla mieszkańców. Pragniemy zweryfikować manipulację radnego.  

Post radnego Tarnowskiego zamieszczony na profilu Fb, jeszcze podczas trwania sesji.

Po raz pierwszy informacja o wprowadzeniu do budżetu zapisów umożliwiających przyjęcie przez Urząd Miejski dotacji rządowej na dodatek węglowy pojawiła się przed rozpoczęciem sesji w dniu 28.09. Radni po raz pierwszy dowiedzieli się o takiej zmianie podczas posiedzeń komisji dnia 26-27.09. Sprawa wydawała się pilna i oczywiście nie budząca żadnych zastrzeżeń.

Sesja rozpoczęła się 28.09. o godz. 15.30, bez udziału Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego. Dłuższe dyskusje i zapytania rozpoczęły się przy analizie sprawozdań finansowych mrągowskich spółek miejskich. W punkcie rozpatrywania uchwał radny Tarnowski niespodziewanie zgłosił bez argumentowania wniosek o przerwę w posiedzeniu do dnia 4.10, czyli o tydzień! Radny Cybul zgłosił wniosek przeciwny, motywując m.in. pilną sprawą przyjęcia uchwał w tym wspomniał o dodatku węglowym. Niestety pozyskani do współpracy przez Burmistrza radni pozostali głusi na te argumenty i zagłosowali za przerwą. Tym samym podążając za logiką radnego Tarnowskiego to prze jego wniosek mieszkańcy musieli czekać tydzień na przyjęcie przez miasto dodatku węglowego do budżetu.

W drugiej części sesji, w dniu 4.10 dyskutowano głównie o pomyślę Pana burmistrza Bułajewskiego zadaszenia amfiteatru i wydatkowaniu na ten cen „niewspółmiernie” dużych środków finansowych. Nikt nie wspomniał o dodatku węglowym, bo i  żadnych uwag w tej kwestii nikt nie miał. Przy głosowaniu w sprawie uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata  2022 – 2029 część radnych zagłosowała przeciwko. Czy to oznacza, że radni głosowali przeciwko dodatkowi węglowemu i innym zapisom uchwały? Sprawę wyjaśnił radny Robert Wróbel jeszcze podczas debaty w sprawie zadaszenia.

Radny Dominik Tarnowski już wielokrotnie manipulował faktami, często publikując nie pod swoim imieniem, korzystając z wielu kont w mediach społecznościowych. Czy jeszcze ktoś w Mrągowie mu wierzy? 

Nowy teatr w Mrągowie, czyli po kadencji choćby potop (cz. 2)

Nowy teatr w Mrągowie, czyli po kadencji choćby potop (cz. 2)

Zbliża się kontynuacja przerwanej LV Sesji Rady Miejskiej. Jutro radni będą głosowali realizację w Mrągowie nowej inwestycji, a mianowicie zadaszenie Amfiteatru wraz z inwestycjami towarzyszącymi na kwotę 30 mln. zł. Oznacza to, że to od radnych zależy jak zakończy się seria błędów Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego odnośnie planowania i przygotowania tej inwestycji. Nie przyniesie ona korzyści mieszkańcom, w niewielkim stopniu turystom. Mimo pozyskania 20 mln zł obciąży finanse miasta w niespotykany dotąd sposób. Komu jest więc potrzebna? Otóż, tylko jednej osobie – Stanisławowi Bułajewskiemu.

Przygotowania do inwestycji na miarę Burmistrza

Do końca kadencji pozostał rok, a Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski nie zrealizował, a nawet nie rozpoczął żadnej dużej swojej inwestycji z obietnic wyborczych, które wraz z radnymi komitetu zobowiązał się mieszkańcom wykonać.  Większość inwestycji została przygotowana, a nawet otrzymało dofinansowanie w poprzedniej kadencji. W tej kadencji były także porażki. Największa, ale szeroko w mediach miejskich promowana inwestycja to modernizacja śródmieścia z Funduszy Norweskich:

Fundusze Norweskie szansą dla Mrągowa! – Mrągowo – Miasto Ludzi Aktywnych – Oficjalna strona miasta Mrągowa (www.mragowo.pl)

O nieprzemyślanym, niekonsultowanym z nikim wniosku na budowę zadaszenia Amfiteatru do Programu Rządowego Polski Ład pisaliśmy poprzednio. Pan Burmistrz postąpił tak mimo, że w swoim programie wyborczym pisał:

O wszystkich inwestycjach każdy mieszkaniec Mrągowa, będzie powiadamiany indywidualnie na piśmie – chcemy by w budowę i rozwój naszego miasta byli zaangażowani wszyscy Mieszkańcy – ich zdanie będzie w końcu szanowane (będziemy powiadamiać mieszkańców o uchwałach podejmowanych przez radę).

Przypomnimy, że mógł wnioskować o WSZYSTKO, ponieważ w program Polski Ład to nie konkurs na najlepszy projekt! Każdy samorząd dostał dofinasowanie. Niestety potrzeby mieszkańców w postaci: modernizacji ulic, śródmieścia, poprawy efektywności energetycznej i cieplnej, mieszkań itd. Nie zostały przez włodarza uwzględnione. Zamiast potrzebnych inwestycji sięgnął po raz pierwszy do swoich obietnic wyborczych. W marcu radni, po obejrzeniu projektu wyglądu zadaszenia zgłaszali swoje uwagi co do konstrukcji finansowej projektu apelując, by więcej funduszy przeznaczyć na potrzebną modernizację infrastruktury towarzyszącej, a nie na niepotrzebne zadaszenie. Niestety prośby okazały się bezskuteczne.

Czy radni uratują Burmistrza i poświęcą finanse miejskie?

Uzyskane dofinansowanie to 20,5 mln zł. Koszt inwestycji to prawie 30 mln. Z budżetu miejskiego dołożymy prawie 10 mln zł. By sobie uzmysłowić o jakiej kwocie jest mowa, można wspomnieć, że są to ROCZNE wydatki na wszystkie miejskie inwestycje tzn. budowy, remonty, naprawy WSZYSTKIEGO.

Co istotne to inwestycja została ujęta w uchwale o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2022 – 2029: Kompleksowa przebudowa Amfiteatru (…) o łącznych nakładach finansowych 29 280 000 zł, z czego limit roczny wydatków zaplanowano następująco: 2022 – 500 tys. zł, 2023 – 2 720 000 zł, 2024 – 26 060 000 zł. Wygląda na to, że skomplikowana i kosztowna inwestycja realizowana będzie w nowej kadencji, jeśli oczywiście radni zaakceptują tą uchwałę.

O katastrofalnym wpływie na miejskie inwestycje tego projektu niech świadczy wykaz inwestycji planowanych w przyszłości. Niestety od roku 2024, czyli zakończenia realizacji budowy zadaszenia nie PLANUJE SIĘ JUŻ ŻADNYCH INWESTYCJI!

Oznacza to także, że do  2023 roku Miasto nie będzie musiało zaciągać, żadnych nowych zobowiązań. Poważne problemy pojawią się w 2024 roku. Na razie udajemy, że przyjmując inwestycję do budżetu, odbędzie się do bez konsekwencji finansowych dla mieszkańców. Czy Burmistrz Stanisław Bułajewski będzie wtedy nadal burmistrzem?

Cześć Radnych uważa, że brakujące fundusze będzie można pokryć z tzw. wolnych środków. Część radnych traktuje je jako „zapasowe środki finansowe”, które czekają na użycie gdy tylko są potrzebne by dofinansować. Tak jakby brały się one znikąd, a ich wydanie nie ma wpływu na stan budżetu. Miasto Mrągowo dysponuje tylko ok. 4 mln tzw. wolnych środków w 2022 r. By zachować płynność finansową, budżet miasta powinien utrzymywać wysokość tych środków na odpowiednim poziomie. Brakujące 10 mln zł będą musieli mieszkańcy zapłacić tak czy inaczej!

Podstawą występowania wolnych środków są faktycznie występujące środki pieniężne, wynikające tylko z zaciągniętych, a nie wykorzystanych na potrzeby budżetu (lub planowanych do spłaty lub wykupu, a nie spłaconych, wykupionych) kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych, jak również udzielonych i spłacanych pożyczek, czyli inaczej – wynik dokonanych za lata ubiegłe rozliczeń należności i zobowiązań z trzech tytułów: wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Stan środków na rachunku budżetu JST występujący w ostatnim dniu roku budżetowego jest podstawową daną dla wyliczenia wolnych środków na rachunku budżetu.

Wolne środki i nadwyżka budżetowa jako źródła finansowania deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – BDO

Czy potop już się zaczyna czy dopiero nastąpi?

Obecna sytuacja gospodarcza oraz problemy na rynku energii odbiją się niekorzystnie na samorządowe finanse. To pewne. Obecnie powinniśmy myśleć o daleko idących oszczędnościach, by być jak najlepiej przygotowani. To nie jest czas na nierozważne gospodarowanie. To radni będą głosowali i tak naprawdę to oni będą ponosili odpowiedzialność przed mieszkańcami. Pamiętajmy o tym!

Można śmiało założyć, że w momencie realizacji inwestycji koszty wykonawcy wzrosną, a tym samym koszty całej inwestycji. Oczywiście wykonawca musiałby dobrze umotywować wzrost kosztów materiałów oraz prac dodatkowych, ale czy wiosną 2024 roku, czyli przed sezonem letnim, będzie miał z tym jakiś problem? Czy ktoś policzył koszty utrzymania i konserwacji corocznych zadaszenia?

Czy należy brać 20 mln dofinansowania, by dołożyć 10 mln?

Nowy teatr w Mrągowie, czyli po kadencji choćby potop (cz. 1)

Nowy teatr w Mrągowie, czyli po kadencji choćby potop (cz. 1)

Czy realizacja zamierzeń Burmistrza, których koszt to ok. 30 mln. zł jest mieszkańcom w ogóle potrzebna? Jakie wątpliwości nasuwają się i jakie konsekwencje finansowe mogą paraliżować miasto przez najbliższe lata? Kilka miesięcy temu Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski złożył do „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza” wniosek na kompleksową przebudowę amfiteatru nad jeziorem Czos z budową infrastruktury towarzyszącej. Warto podkreślić, że była to wyłączenie jego decyzja, którą z nikim nie konsultował. Podczas LV Sesji Rady Miejskiej w Mrągowie rozpoczętej 28.09.2022 r. radni mieli głosować w sprawie wprowadzenia do budżetu miejskiego na najbliższe lata wspomnianej inwestycji. Jednak, z niewyjaśnionego powodu większość radnych przerwało sesję do 5.10.2022 r. Skąd kontrowersje przy tej inwestycji? Czy stać nas na nią?

 

Burmistrz Stanisław Bułajewski realizuje postulat wyborczy, czyli jak ważne jest rozsądne planowanie

Mija przedostatni rok obecnej kadencji a Pan Burmistrz nie zrealizował nawet niewielkiej części swojego programu wyborczego. Po tak długim czasie nawet nie przygotował projektów budowlanych dla swoich pomysłów. Niestety nawet dla sztandarowego swojego pomysłu, czyli zadaszenia amfiteatru nie przygotował projektu. Pomysł naszego samorządu do programu zwanego popularnie Polskim Ładem obejmował zaledwie jedną kartkę. Program rządowy nie wymaga żadnych projektów, czy wcześniejszych przygotowań. Miasto Mrągowo otrzymało dofinansowanie w wysokości ok. 20,5 mln zł. Bez wiedzy ile może kosztować inwestycja, resztę musimy dopłacić sami. Jak się okazało po przetargu na realizację Pan Burmistrz pomylił się o prawie 10 mln zł.

Czy jest to potrzebna i konieczna inwestycja, czyli jak doszło do przetargu na wykonanie

Inwestycja obejmuje:

  • budowę zadaszenia nad widownią z częścią otwieraną wraz z instalacją do użytkowania obiektu jako infrastruktury technicznej obsługującej amfiteatr. Przebudowę reżyserki oraz sceny amfiteatru wraz z montażem platformy – podnośnika przy scenie oraz wymianę membran na zadaszeniu sceny,
  • budowa i przebudowa układu komunikacyjnego amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie obejmującej modernizację ul. Jaszczurcza Góra oraz budowę parkingu oraz miejsc postojowych

O ile pierwszej części budżet miasta ze środków własnych nie jest w stanie sfinansować, to przebudowę ul. Jaszczurcza Góra jak najbardziej. Jest to  inwestycja, która przysłuży się miastu i turystom w zatłoczonej części miasta w okresie wakacyjnym. Koszty wykonania tej części projektu Miasto może bez problemów zrealizować samo. Ale czy budowa zadaszenia za ponad 20 mln zł jest dla mieszkańców, a turyści odczują zmianę na lepsze?

W marcu br. radni rady miejskiej mogli zobaczyć prezentację wyglądu zadaszenia według programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji. Już kilka miesięcy wcześniej, przy okazji uchwały porządkującej ruch komunikacyjny ul. Jaszczurcza Góra radni zgłaszali postulaty ograniczenia zakresu inwestycji, czyli redukcji zadaszenia na rzecz rozbudowy infrastruktury tamtej części miasta (Ekomarina, Jaszczurcza Góra), czyli w obrębie tzw. terenu rekreacyjno – turystycznego. Niestety postulaty nie zostały przyjęte. Do momentu ogłoszenia przetargu można było jeszcze zastanowić się nad zakresem inwestycji. Pan Burmistrz Stanisław Bułajewski nie konsultował z nikim założeń przetargu. Obecnie otrzymane dofinansowanie nie wystarczy na budowę zadaszenia.

Ogłoszenie przetargu i co dalej?

Pierwszy przetarg ogłoszono 30.06. i nie został rozstrzygnięty „gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierzał przeznaczyć 21 897 976,38 zł na sfinansowanie zamówienia, natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 28 455 000,00 zł.”

Drugi przetarg ogłoszono 28.07 a zakończono 30.08. W dniu 9.09. ukazały się wyniki postępowania, czyli Pan Burmistrz zdecydował się na realizację inwestycji, której koszt wyniesie co najmniej 28 256 890,00 zł.

Perypetie z przerwaną LV Sesją Rady Miejskiej ze sprawą zadaszenia amfiteatru w tle, czyli nie wszyscy radni głosują zgodnie z wolą Pana Burmistrza

W materiałach przygotowanych na obecną sesję nie znajdziecie Państwo uchwały wskazującej bezpośrednio na budowę przez Miasto zadaszenia amfiteatru. Natomiast w uchwale o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2022 – 2029 można znaleźć nową inwestycję: Kompleksowa przebudowa Amfiteatru (…) o łącznych nakładach finansowych 29 280 000 zł, z czego limit roczny wydatków zaplanowano następująco: 2022 – 500 tys. zł, 2023 – 2 720 000 zł, 2024 – 26 060 000 zł. Wygląda na to, że skomplikowana i kosztowna inwestycja realizowana będzie w nowej kadencji, jeśli oczywiście radni zaakceptują tą uchwałę.

Czy budowa zadaszenia amfiteatru jest mieszkańcom potrzebna?

Miasto Mrągowo odnosi wiele korzyści posiadając jeden z największych amfiteatrów w Polsce. Imprezy, które się na nim odbywają są medialne. Kilkukrotnie w sezonie można oglądać transmisje telewizyjne z naszego amfiteatru. Kilka tysięcy uczestników co weekend pomaga naszych hotelarzom wykorzystać miejsca noclegowe. Biorąc pod uwagę promocję turystyczną to dzięki dużym imprezom Miasto Mrągowo jest miastem turystycznym.

Biorąc jednak pod uwagę bezpośrednie korzyści finansowe to budżet miejski nie zyskuje wpływów finansowych. Wpływy ze sprzedaży biletów trafiają zawsze do organizatorów wydarzeń. Mrągowskie Centrum Kultury nie sprzedaje biletów na większość imprez, jako zarządzająca instytucja wynajmuje tylko miejsce. Budowa zadaszenia nie poprawi więc wpływów do budżetu miejskiego. Wydaje się więc, że może co najwyżej poprawić wizerunek turystyczny naszego miasta. Niestety tak też nie będzie.

Z amfiteatru z przepięknym widokiem zróbmy sobie teatr, czyli nowa wizja promocyjna nie promująca Mrągowa

Zadaszenie amfiteatru nie wydłuży tzw. wysokiego sezonu turystycznego. Tak określa się okres największego przyjazdu turystów, czyli wakacje. Ruch turystyczny trwa jednak przez cały rok, oczywiście w mniejszym zakresie, najczęściej niewidocznym dla mieszkańców, często tylko weekendowo. Zadaszenie nie sprawi, że poza wakacjami przybędzie do nas kilkanaście tysięcy turystów, by zapełnić widownię.

Zadaszenie zaszkodzi walorom promocyjnym transmisji telewizyjnych, ponieważ już nie będzie ujęć z powietrza amfiteatru z naszym jeziorem Czos oraz miastem w oddali. W związku z tym ucierpi odbiór promocyjny naszego miasta. Amfiteatr starci swój urok.

Niekorzystne warunki pogodowe tylko dwa razy od czasu budowy amfiteatru w 2012 r. były powodem odwołania wydarzenia. Za pierwszym razem musiano odwołać niedzielny koncert Pikniku Country, bo: „Przyszedł taki szkwał od jeziora, że zawaliła się konstrukcja głównej sceny. Jedna osoba została lekko ranna, straciliśmy też sporo sprzętu nagłaśniającego” – mówił „Gazecie Olsztyńskiej” Kuba Piotrowski z biura organizatorów Pikniku Country. Jakie skutki miała by taka nawałnica od jeziora przy zadaszeniu?

Czytaj więcej na: https://muzyka.interia.pl/alternatywa/news-piknik-country-przegral-z-nawalnica,nId,1657503#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Drugim i ostatnim przykładem odwołania imprezy był Hip Hop Summer Mrągowo 21-22.06.2019 r. Tym razem wydaje się, że złe prognozy pogodowe była nie przyczyną, ale tylko powodem odwołania. Imprezę odwołano tydzień przed terminem, więc raczej ze względu na słabą sprzedaż biletów. Pogoda wtedy była jednak bardzo dobra. Potwierdza to raczej niezasadność ekonomiczną organizacji imprez poza wysokim sezonem.

Odwołanie wydarzenia: Hip Hop Summer Start Mrągowo – Kalendarz imprez – Mrągowo – Miasto Ludzi Aktywnych – Oficjalna strona miasta Mrągowa (www.mragowo.pl)

A co jeśli faktycznie będzie padało podczas imprezy medialnej? Przy tak małej liczbie dni deszczowych, wydatkowanie 30 mln zł z czego aż 10 mln zł będzie pochodziło z budżetu mieszkańców, który może być przewidziany na innego rodzaju inwestycje wydaje się megalomanią.

W cz. 2, którą opublikujemy w dniu 4.10. skupimy się na pozostałych argumentach, głównie finansowych przeciwko realizacji inwestycji zadaszenia amfiteatru. Poniższy artykuł stanowi  wprowadzenie do zagadnienia, jak i pomoc dla niektórych radnych Rady Miejskiej w Mrągowie.

 

Artykuły pomocnicze:

Mrągowo otrzymuje dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Mrągowo z bardzo dużym dofinansowaniem w ramach „Polskiego Ładu” – Mrągowo – Miasto Ludzi Aktywnych – Oficjalna strona miasta Mrągowa (www.mragowo.pl)

Pierwszy przetarg na modernizację amfiteatru:

Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej (warmia.mazury.pl)

Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej

Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej (warmia.mazury.pl)

zdj. nagłówkowe: www.it.mragowo.pl