Mrągowo, dnia 22.01.2020 r.

SPRAWOZDANIE za 2019 r.

Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia

VIII kadencji Rady Miejskiej w Mrągowie

 1. SKŁAD OSOBOWY

Osobowy skład Komisji został ustalony Uchwałą nr 1 z dnia 10.12.2018 r. podczas II Sesji Rady Miejskiej w Mrągowie:

 1. Wróbel Robert
 2. Pytel Agnieszka
 3. Lewkowicz Magdalena
 4. Szałachowska Ewa
 5. Siemieniec Otolia
 6. Cybul Waldemar
 7. Jakubas Daniel
 8. Wojno Kamil
 1. PRZEWODNICZĄCY

Wybór Przewodniczącego Komisji został dokonany Uchwałą nr 4 z dnia 10.12.2018 r. podczas II Sesji Rady Miejskiej w Mrągowie. Przewodniczącym został Robert Wróbel.

 1. PLAN PRACY

Plan pracy komisji na 2019 r. został przekazany Przewodniczącemu Rady w dniu 31.01.2019.

 1. FREKWENCJA

Frekwencja w 2019 r. na posiedzeniach wyniosła 85,9%

 1. POSIEDZENIA KOMISJI

Komisja odbyła 16 posiedzeń, z czego 4 miały charakter wyjazdowy.

 • Podczas posiedzeń przed sesyjnych omawiano następujące zagadnienia:
– Sprawozdanie z ferii zimowych – Młodzieżowy Dom Kultury, Centrum Kultury i Turystyki. Informacja odnośnie działalności lodowiska miejskiego.

-Informacja odnośnie przygotowania Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 r.

– Sprawozdanie z działalności Rady Sportu za 2018 rok i Koordynatora Sportu za 2018 r.

– Informacja nt. realizacji MBO 2019

– Analiza realizacji Programu Współpracy ze Stowarzyszeniami.

– Informacje na temat przygotowania Miasta Mrągowa do imprez i festiwali organizowanych w sezonie letnim: Dni Mrągowa, Mazurska Noc Kabaretowa, Festiwal Operowy Belcanto, Festiwal Piknik Country, Festiwal Kultury Kresowej, Festiwal Weselnych Przebojów.

– Kalendarz imprez kulturalnych, sportowo- rekreacyjnych i turystycznych na 2019 rok.

– Ocena ofert i propozycji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miasto Mrągowo.

– Szkolny Budżet Obywatelski 2020.

– Inicjatywa Lokalna na 2020 r.

– program Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi.

– analiza realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

bieżące

 • Zgodnie z planem pracy komisji posiedzenia wyjazdowe obejmowały:

Posiedzenie w dniu 19.03.2019 odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 i dotyczyło problematyki funkcjonowania Szkoły oraz planów związanych z modernizacją budynku szkolnego przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Zwrócono uwagę na 2 główne problemy:

 • Szkoła nie pozyskuje środków zewnętrznych na realizację projektów edukacyjnych.
 • Konieczna jest zmiana organizacji ruchu samochodowego przy ul. Kopernika 2c

Następnie członkowie komisji udali się do Młodzieżowego Domu Kultury. Dyskusja skoncentrowała się na głównie na temacie finansowo – rzeczowych potrzeb instytucji.

Posiedzenie w dniu 20.05.2019 odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy. Głównym tematem przewidzianym w programie pracy Komisji było sprawozdanie z działalności jednostki za 2018 r. Członkowie komisji zapoznali się z wyposażeniem oraz zakresem działalności ŚDS. Zwrócono uwagę, że należy podjąć jak najszybsze kroki, by zakończyć proces przekształcenia ŚDS w samodzielną jednostkę w terminie oraz powiadomić pracowników o harmonogramie. Problemem utrudniającym pracę terapeutyczną jest zły stan okien. W okresie jesienno – zimowym wpływa to ujemnie nie tylko na komfort pracy pracowników, ale także samopoczucie podopiecznych.

Posiedzenie w dniu 02.07.2019 odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 i dotyczyło pilnego tematu termomodernizacji budynku.

Posiedzenie w dniu 21.11.2019 odbyło się w siedzibie Rady Seniora, czyli w Klubie Seniora przy ul. Sienkiewicza 16 i dotyczyło działalności Mrągowskiej Rady Seniorów.
Zwrócono uwagę na następujące problemy:
 • trudności organizacji spotkań w weekendy
 • przewodniczący zwrócił uwagę na istotny dla niego problem odnośnie funkcjonowania Rady w postaci rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody (z dnia 27.09.2019) stwierdzającego w części nieważność uchwały nr XI/8/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie powołania Mrągowskiej Rady Seniorów i nadanie jej Statutu
 • brak jest kanałów informacyjnych skierowanych do seniorów nt. spraw ich dotyczących.
 • brak jest stacjonarnego telefonu.

Szczegółowe sprawozdania z wyjazdowych posiedzeń komisji znajdują się w Biurze Rady (pokój nr 22)

 1. Wydane opinie

– negatywna opinia w  sprawie  projektu  budżetu  Gminy Miasto Mrągowo na  2020 r.

                               Przewodniczący Komisji

Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia

Robert Wróbel