Mrągowo, dnia 03 maja 2020 r.

Szanowny Pan

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Nikonor

Dotyczy: Apel o zmianę podstawy prawnej zwołania sesji Rady Miejskiej w dniu 07 maja 2020 r. oraz miejsca jej odbycia.

 Szanowny Panie Przewodniczący,

jako radni Rady Miejskiej zwracamy się do Pana z apelem o zmianę podstawy prawnej zwołania XXI Sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na dzień 07 maja 2020 r. oraz miejsca jej odbycia.

Jako radni Rady Miejskiej, na dzień dzisiejszy nie widzimy zasadności zwoływania sesji na podstawie art. 15zzx ust 1 – 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i próby prowadzenia jej w tzw. „trybie korespondencyjnym”.

Swój apel o zmianę podstawy prawnej zwołania sesji motywujemy następującymi argumentami:

  1. Informujemy Pana, iż Prezes Rady Ministrów do dnia dzisiejszego nie ogłosił tzw. stanu wyjątkowego, który byłby głównym argumentem do prowadzenia sesji w „trybie korespondencyjnym”
  2. Informujemy Pana, iż w ubiegłym tygodniu w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie odbyła się sesja Rady Gminy (28.04) oraz Sesja Rady Powiatu (30.04) z zachowaniem dodatkowych obostrzeń higienicznych oraz bez udziału widzów.
  3. Informujemy Pana, iż od poniedziałku (04.05) decyzją Prezesa Rady Ministrów otwierane są galerie handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe, hotele, sklepy budowlane, biblioteki i muzea oraz będzie można jeździć rowerami miejskimi.
  4. Informujemy Pana, iż od środy (06.05) decyzją Prezesa Rady Ministrów otwierane są żłobki, przedszkola oraz obiekty sportowe.

Ponadto informujemy Pana, iż najważniejszym przesłaniem do zmiany podstawy prawnej zwołania sesji jest obecna sytuacja w Mrągowie, która związana jest z niespodziewaną decyzją podjętą przez Burmistrza bez konsultacji z Rada Miejską, a która dotyczy rezygnacji z największej i najważniejszej inwestycji miejskiej w najbliższym dziesięcioleciu.  Informujemy Pana, iż ilość materiałów , które uwzględnił Pan w programie sesji oraz ich tematyka wymagają możliwości otwartej dyskusji a nie wysyłania zapytań za pomocą sms. Są to zbyt ważne sprawy dla miasta i mieszkańców by prowadzić sesję w trybie „korespondencyjnym” .

Informujemy Pana, iż w uchwale nr L/7/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mrągowo ma Pan podstawę do wnioskowania do Burmistrza by udzielił pomocy przy organizacji sesji w bezpieczny sposób – § 70. Burmistrz Miasta obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

Ponadto informujemy, iż wprowadzając formule „sesji korespondencyjnej”, bez zatwierdzonego przez Pana i radnych regulaminu takiej sesji, uniemożliwia Pan pełny udział radnych w sesji poprzez ograniczenie ich uprawnień do udziału w dyskusji – § 81. Ust. 5. Przemówienia radnych w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 5 minut, chyba że Rada określi dla konkretnej debaty inny czas przemówień.

  1. Przemówienie radnego, któremu przewodniczący udzielił głosu po raz drugi w tej samej sprawie nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
  2. Za zgodą Rady, Przewodniczący może przedłużyć mówcy czas wystąpienia oraz zezwolić na zabranie głosu po raz kolejny w dyskusji nad tą samą sprawą.

Liczymy, iż przedstawione Panu argumenty wpłyną na zmianę podstawy prawnej zwołania XXI Sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na dzień 07 maja 2020 r. oraz miejsca jej odbycia.

Z poważaniem

Kluby Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej i Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej