We wrześniu, po nieudanej pierwszej próbie zmiany statutu CKiT likwidującej działalność sportowo-turystyczną, Rada Miejska w Mrągowie przyjęła projekt Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego. Pan Burmistrz tłumaczy, że powodami zmian są orzeczenia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz „niekulturalna” działalność Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej. Oba argumenty to manipulacja. Ostatnio doszedł argument trzeci mówiący, że zmiany spowodowane są chęcią przeniesienia Informacji Turystycznej bliżej turystów, czyli do miejskiego ratusza. Ta przesłanka także nie wytrzymuje rzeczowej argumentacji, ponieważ, by to zrobić nie trzeba było zmieniać statutu CKiT! Wystarczyło przenieść punkt w nową lokalizację zachowując informację turystyczną w strukturze CKiT, co najwyżej spisując umowę użyczenia lokalu. Poniżej przedstawiam treść mojej prośby rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, bo do takiego kroku zostałem działaniami Pana Burmistrza zmuszony. Przedstawiam w niej prawdziwe powody działań Pana Burmistrza Stanisława Bułajewskiego.

Robert Wróbel – Radny Miejskiej w Mrągowie

 

Niestety Panie Burmistrzu, ale niezgodnie z Pana nadziejami i działaniami, pozostaniemy przy starej formule współpracy. Ja – radny miejski, Pan – Burmistrz

Robert Wróbel

 

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

   W odpowiedzi na Informację, którą otrzymałem w dniu 23.11.2020 z Urzędu Miejskiego w Mrągowie nt. przejścia części zadań CKiT do Urzędu Miejskiego oraz Informacji od pracodawcy z dnia 25.11.2020 (K.0113.13.2020), zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę numer 01/2008 zawartej w dniu 01.01.2008 r. pomiędzy Centrum Kultury i Turystyki a Robertem Wróblem. Na rozwiązanie umowy proponuję dzień 31.12.2020 r. Do czasu rozwiązania umowy pracownik będzie świadczył pracę na rzecz pracodawcy.

   Pragnę podkreślić, że nie zgadzam się z uzasadnieniem pisma Urzędu Miejskiego z dnia 23.11 wskazującego, że ”Powyższa zmiana podyktowana jest obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zadań instytucji kultury oraz Uchwałą RIO w Olsztynie nr RIOVIII-0120-454/19 z dnia 11.09.2019 r, gdzie wskazuje się, że samorządowa instytucja kultury nie powinna realizować zadań z zakresu m.in. turystyki i sportu.” Jest to niekorzystna interpretacja zapisów prawa poczyniona w złej wierze odnośnie działalności Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej (MCIT) działającej w ramach CKiT, pomijająca liczne podejmowane inicjatywy kulturalne: jak organizacja wystaw w CKiT oraz mrągowskim muzeum, wydawanie publikacji wspomagających mrągowską kulturę, publikacja licznych artykułów nt. historii, kultury, architektury, bezpośrednia organizacja i koordynacja wydarzeń artystycznych jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizowanych w ramach CKiT, które można traktować za działania wspierające działalność kulturalną CKiT. Przy dobrej woli można było dostrzec działalność kulturalną MCIT podejmując analizę działalności instytucji kultury.

   Urząd Miejski powołuje się na orzeczenie RIO, gdzie wskazuje się, że instytucja kultury nie powinna realizować zadań z zakresu turystyki. Orzeczenie RIO jedynie w niewielkiej części dotyczy działalności prowadzonej przez CKiT, a dotyczy wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mrągowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. Orzeczenie nie dotyczy więc działalności MCIT a jedynie odnosi się do nazwy domu kultury w Mrągowie, czyli: „Centrum Kultury i Turystyki”, bez podjęcia analizy działalności, w tym kulturalnej MCIT. Fragment orzeczenia RIO odnoszący się do działalności CKiT oznacza jedynie zalecenie i nie zakazuje takiej działalności. A dowodem na to są liczne punktu informacji turystycznej prowadzonych przez domy kultury w Polsce.

   Pragnę zaznaczyć, że działalność MCIT w ramach CKiT była prowadzona na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w 2003 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Mrągowa.

   W mojej ocenie tak daleko idące działania podjęte by zmienić statut CKiT likwidujące działalność MCIT w jego strukturach, opierają się na zbyt słabych uzasadnieniach prawnych. Biorąc pod uwagę liczne nagrody za działalność, w tym o charakterze ogólnopolskim, co roku wysoko ocenianą pracę przez pracodawcę wnoszę, że zmiany nie mają także charakteru merytorycznego skierowanego na reformę działalności, zmierzające do jej poprawy. Z przeprowadzonej wyżej argumentacji, wydaje się zasadnym sformułować wniosek, że powodem zmian statutu CKiT nie są obligatoryjne przyczyny prawne ani merytoryczne.

   Sądzę, że pełniąc funkcję Radnego Rady Miejskiej w Mrągowie oraz Kierownika MCIT, zmiany likwidujące działalność informacji turystycznej w CKiT, przy innych możliwościach nawet lepszego zorganizowania pracy punktu informacji turystyczny w ramach działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej, były próbą wywarcia na mnie nacisków bym zachowując pracę zrezygnował z pełnienia mandatu radnego. Będąc pracownikiem Urzędu Miejskiego nie mógłbym bowiem pełnić jednocześnie mandatu radnego, a więc zostałem zmuszony do wyboru. Takie działania uważam za wysoce nieetyczne. Podejmując decyzję o zmianie statutu CKiT likwidującą działalność MCiT w jego strukturach, poświęcono dla „politycznych” celów dokonania wielu ludzi wspierających przez 17 lat działalność Mrągowskiego Centrum Informacji Turystyczny w CKiT.

Z poważaniem

………………………………..

(data i podpis pracownika)