Nowo wybrany przewodnicy Henryk Nikonor poprowadził  3 października XVI Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie. Spotkanie radnych rozpoczęło się o godz. 15.00. Była to sesja, której właściwie nie było. Okazało się bowiem, że z powodu błędów na niej poczynionych, należało zwołać dwie kolejne sesje. Sesję XV, bo trzeba było powołać po raz trzeci Przewodniczącego oraz sesję XVI by ponownie uchwalić już uchwalone na XIV sesji uchwały.

Niestety brakuje ok. 15 min. transmisji XIV Sesji: https://crv.pl/sesja-archiwalna-warminskomazurskier-rada_miejska_mragowa-kadencja_1-sesja_15

Dlatego też przedstawiamy Państwu projekt protokołu XIV Sesji z zaznaczonym początkowym fragmentem sesji, którego niestety nie zobaczycie Państwo w transmisji.

W trosce o ważność sesji radni MISu oraz MWS zwrócili uwagę by sesję nie prowadził wątpliwie wybrany pod względem prawnym radny Nikonor, bo grozi to ewentualną nieskutecznością przyjętych uchwał. Niestety tego fragmentu sesji (ok. 15 min.) brak w transmisji archiwalnych. Dlaczego?

Sesja zostanie zapamiętana z tego, że radni „grupy trzymającej władzę” przerywali wypowiedzi odłączając mikrofony, przedwcześnie zamykali dyskusję oraz przeszkadzali wprowadzając chaos wypowiadając się poza mikrofonem.

Zapraszamy do lektury projektu protokołu z XIV Sesji z 03.10.

Poniżej brakujący fragment transmisji:

PROTOKÓŁ NR XIV/2019

z sesji Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbyła się w dniu 03.10.2019 roku, o godz. 15.00 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał klauzulę informacyjną.

Pkt 1

Otwarcie sesji 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mrągowie Henryk Nikonor oficjalnie rozpoczął sesję Rady Miejskiej witając Burmistrza, Wiceburmistrza, Kierowników Jednostek, Kierowników Referatów Urzędu Miejskiego, przybyłych gości, Radnych Rady Miejskiej, oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 19  radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Załącznik Nr 1

Lista obecności radnych

Załącznik Nr 2

Lista zaproszonych gości.

Pkt 2

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą o zmianę porządku obrad w punkcie 3 polegającą na rozszerzeniu punktu o zatwierdzenie protokołów Nr XII i Nr XIII z dnia 19.09.2019 r.

Radni przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem do porządku zaproponowanych zmian. W wyniku głosowania jednogłośnie opowiedzieli się za zmianą porządku obrad.

Załącznik Nr 3

Imienny wykaz głosowania radnych.

Porządek sesji po zmianach:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ogłoszenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów Nr XI/2019 z 22.08.2019 roku, Nr XII/2019 z 19.09.2019 r., Nr XIII/2019 z 19.09.2019 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Przygotowanie szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Mrągowo za I półrocze roku 2019
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)         wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie o informacje na temat kandydatów na ławników sądowych,

2)         powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

3)         ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych – ul. Mickiewicza i ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie,

4)         wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości położonej na osiedlu Metalowców,

5)         określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mrągowie oraz szczegółowych  warunków jego funkcjonowania,

6)         utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie oraz nadania statutu

7)         wyrażenia zgody ba odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej przy ulicy Królewieckiej 17,

8)         przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo – usługowych i przemysłowo – składowych,

9)         ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

10)       uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów usług turystycznych,

11)       uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo,

12)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2019 – 2026,

13)       zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2019,

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie posiedzenia.                                                       

Radny Tomasz Doraczyński zwrócił uwagę, czy ze względu na to, iż uchwała o wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej została zaskarżona do Wojewody nie byłoby bezpieczniej, aby dzisiejszą sesję prowadził wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Radny Dominik Tarnowski poinformował, iż uchwały podjęte na dzisiejszej sesji będą obowiązywały do póki ewentualnie WSA nie uchyliłoby wyboru przewodniczącego. Podnoszone przez radnych uwagi nie stanowią poważnego naruszenia prawa, zdaniem radnego cała sesja przeprowadzona była w sposób odpowiedni łącznie z jej zwołaniem.  Znacznie większe wątpliwości budzi zwołanie sesji na godz. 9.00 przez nieobecnego w Polsce Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 Radca Prawny Dariusz Bączek póki Wojewoda Warmińsko – Mazurski nie wyda żadnego rozstrzygnięcia jest domniemanie legalności, czyli uchwały zostały podjęte w sposób prawidłowy . Istotną kwestią dotyczącą XIII sesji jest kwestia wyboru komisji skrutacyjnej, która nie budzi żadnych wątpliwości, a sama uchwała o wyborze ma charakter deklaratoryjny i potwierdza tylko wynik potwierdzony w głosowaniu. Dlatego tutaj, okoliczności które są podnoszone i Wojewoda Warmińsko – Mazurski aktualnie je weryfikuje mogą zostać uznane jako nieistotne i niemające wpływu na sam kształt uchwały. Uchwała dopóki nie jest uchylona jest prawomocna dlatego też Pan Henryk Nikonor powinien tą sesję prowadzić.

 Radny Tomasz Doraczyński zapytał czy radca jest pewny, że wszystko będzie w porządku.

 Radca w odpowiedzi poinformował, iż takiej deklaracji nikt w tej chwili dać nie może, gdyż nadzór Wojewody jest organem niezależnym, na który osoba prowadząca prawną obsługę Rady Miejskiej nie ma żadnego wpływu, a cała procedura będzie przedmiotem kontroli.

Na tym etapie procedowanie jest legalne do czasu, aż Wojewoda nie wyda potencjalnego rozstrzygnięcia nadzorczego należy traktować, że wszystko jest legalne, nie można na tym etapie w żaden sposób stwierdzić, że uchwała o wyborze przewodniczącego jest nielegalna, bądź podjęta z naruszeniem prawa, tym samym rada również nie ma kompetencji do tego żeby stwierdzić nieważność uchwały.

Radny Robert Wróbel zwrócił się z pytaniem do radnych, którzy brali udział w sesji, na której został wybrany przewodniczący, czy zastanawiali się nad konsekwencjami gdyby okazało się, że z wyborem przewodniczącego podczas XIII sesji są jakieś problemy i cała dzisiejsza sesja zostałaby zakwestionowana, ponieważ została otwarta i przeprowadzona przez osobę do tego nie powołaną, a jedną z dzisiejszych uchwał jest bardzo ważna sprawa wydzielenia Środowiskowego Domu Pomocy. W przypadku gdyby się okazało, że za kilka tygodni Wojewoda zakwestionuje legalność tej sesji, to może się okazać że prowadzenie sesji przez Pana Nikonora będzie nieważne i co wtedy? Co będzie wtedy ze Środowiskowym Domem Pomocy, który do końca roku powinien być formalnie wydzielony, może się okazać że będzie to tragedia wielu rodzin.

 Radny Dominik Tarnowski stwierdził, że jedyną tragedią jaka jest na dzisiejszej sesji, jest to iż grupa radnych próbuje podważać legalny wybór przewodniczącego. Grupa radnych próbuje podważać decyzje większości Rady Miejskiej. Radny ma nadzieję, że to nie grupa radnych stoi za skarżepyctwem do Wojewody i że to nie grupa radnych będzie autorami ewentualnej skargi do WSA, bo można odwrócić pytanie radnego Wróbla, a co jeżeli okażże się, że skarga do Wojewody będzie nieskuteczna i uchwały z dwóch poprzednich sesji nie zostaną uchylone? Co będzie jak WSA i NSA też nie uchyli tych uchwał, jakie konsekwencje wobec siebie podejmie grupa radnych? Poda się do dymisji, złoży mandaty ze wstydu, radny ma nadzieję, że tak będzie.

Zachowanie grupy radnych jest zachowaniem skandalicznym, które nigdy nie powinno mieć miejsca w Radzie Miejskiej, nie przyjść na sesję i skarżyć za plecami uchwały, które są legalnie podjęte. Wystarczyło, żeby przewodniczący wyjechał do Grecji i twierdzi się, że wniosek o zwołanie sesji został złożony nieodpowiednio, a przewodniczący wysyłał tylko dziwne maile, a o swoim urlopie mailowo radnych nie poinformował. O urlopie radni dowiedzieli się po złożeniu wniosku w biurze rady.

Na dzień dzisiejszy podważanie decyzji podjętych legalnie na XII i XIII sesji Rady Miejskiej jest godzeniem w demokrację lokalną, działaniem na szkodę miasta i mieszkańców.

 Radny Robert Wróbel w odpowiedzi powiedział, że jeżeli okaże się, że faktycznie wybór przewodniczącego jest ważny i nie będzie żadnych wątpliwości. W przypadku gdyby się okazało, że uchwały dzisiejsze i kolejne będą prawomocne jak najbardziej radni będą się cieszyć, ale na razie ze względu na wątpliwości zgłaszają takie, a nie inne uwagi.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Miksza stwierdził, że radni przyszli dzisiaj w jednym celu, żeby zbojkotować sesję i siać zamęt, to jest cel, udowodnić za wszelką cenę, że wybór Henryka Nikonora  na przewodniczącego jest nielegalny. Trzeba było przyjść na sesję.

W związku z tym radny zgłasza wniosek o zakończenie dyskusji i przejście do porządku obrad.

Radny Tomasz Doraczyński nie może się zgodzić z przedmówcą, są pewne wątpliwości, zostały one zgłoszone i jest oczekiwanie pewnych reakcji, jeśli nie to trudno. W żadnej wypowiedzi grupy radnych nie padły żadne oskarżenia dotyczące działań, mówi się tylko o wątpliwościach, a na tym polega demokracja.

 

Ciąg dalszy sesji w pliku powyżej.