Na podstawie art. 15zzx ust. 1-3 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568), zgodnie z art. 20 ust.1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz § 16 pkt 1, Statutu Miasta Mrągowa

ZWOŁUJĘ

XXI Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 7 maja 2020 roku (czwartek) o godz. 10:00 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie.
Zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwia, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zwołanie obrad organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania), dlatego też sesja, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się w trybie korespondencyjnym, według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Ogłoszenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr XIX/2020 z 13.02.2020 oraz protokołu Nr XX/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku.
4. Informacja z zakresu działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku oraz I kwartału 2020 roku.
5. Informacja z zakresu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.
6. Informacja dotycząca utrzymania i stanu jakości dróg i chodników.
7. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok.
8. Informacja na temat przygotowania miasta do imprez i festiwali (Dni Mrągowa, Piknik Country, Mazurska Noc Kabaretowa, Festiwal Kultury Kresowej i inne) imprezy masowe.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia Mrągowskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
2) ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach Mrągowskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
3) odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mrągowie,
4) odwołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mrągowie,
5) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mrągowie,
6) uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Mrągowie,
7) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Mrągowo na rok 2020,
8) zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, położonego w Mrągowie przy ulicy Przemysłowej,
9) zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, położonego w Mrągowie przy ulicy Towarowej,
10) zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ul. Olsztyńskiej,
11) zmiany uchwały Nr XVIII/5/2029 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, położonego przy ul. Młynowej,
12) zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Mrągowa, w związku z ponoszeniem przez nich negatywnych skutków ekonomicznych spowodowanych Covid -19,
13) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2020 – 2027,
14) zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020,

10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy pomiędzy sesjami.
11. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Zapoznaj się z materiałami na sesję: Sesja07.05.2020 (30 MB), materiały w gorszej jakości: sesja maj słabsza jakość (2,4 MB)

 

1. akcja zima
2. Analiza 2019 skrócona (002)
3. informacja o stanie dróg
4. Sprawozdanie ŚDS
5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I kwartał
6. sprawozdanie
7. stan przygotowań do sezonu - Rada Miejska